ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

1.2.3. Saturs

(a)

L I. Leģislatīvi akti

a) Regulas

Šī iedaļa ietver regulas, ko pieņem vai nu kopīgi Eiropas Parlaments un Padome (parastā likumdošanas procedūra), vai arī atsevišķi viena no šīm iestādēm ar otras līdzdalību (īpaša likumdošanas procedūra):

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/475
Padomes Regula (ES) 2017/1939
b) Direktīvas

Šī iedaļa ietver direktīvas, ko pieņem vai nu kopīgi Eiropas Parlaments un Padome (parastā likumdošanas procedūra), vai arī atsevišķi Padome ar Eiropas Parlamenta līdzdalību (īpaša likumdošanas procedūra):

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/254
Padomes Direktīva (ES) 2015/121
c) Lēmumi

Šī iedaļa ietver lēmumus, ko pieņem vai nu kopīgi Eiropas Parlaments un Padome (parastā likumdošanas procedūra), vai arī atsevišķi Padome ar Eiropas Parlamenta līdzdalību (īpaša likumdošanas procedūra):

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/601
Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2015/457
d) Budžets

Eiropas Savienības vispārējo budžetu un budžeta grozījumus publicē uzreiz pēc tiesību akta par galīgo pieņemšanu, kuram ir šāds virsraksts:

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta pieņemšana galīgajā variantā (ES, Euratom) 2015/339
Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2 (ES, Euratom) 2015/366 pieņemšana galīgajā variantā

Numuru piešķir šim tiesību aktam par pieņemšanu galīgajā variantā, ko publicē pirms vispārējā budžeta vai budžeta grozījumiem. Vispārējam budžetam pašam nav numura, bet budžeta grozījumiem ir pieņēmējiestādes piešķirts numurs (“Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījums Nr. 2”).

(b)

L II. Neleģislatīvi akti

a) Starptautiski nolīgumi

“Starptautiski nolīgumi” (turpmāk – “nolīgumi”) šajā kontekstā ietver Eiropas Savienības un/vai Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgtus nolīgumus, dalībvalstu parakstītas konvencijas, Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju apstiprinātus nolīgumus, konvencijas un protokolus, Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju savstarpējus nolīgumus, nolīgumus vēstuļu apmaiņas veidā utt.

Nolīgumus, kā jau minēts iepriekš, nenumurē.

Šajā iedaļā publicē:

lēmumus par nolīgumiem, pievienojot nolīguma tekstu:

Padomes Lēmums (ES) 2015/209 (2014. gada 10. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Fēru Salām, ar ko Fēru Salas iesaista pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam Apvārsnis 2020

Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Fēru Salām, ar ko Fēru Salas iesaista pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam Apvārsnis 2020

Padomes Lēmums (ES) 2015/105 (2014. gada 14. aprīlis) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

lēmumus par nolīgumiem, nepievienojot nolīguma tekstu:
Padomes Lēmums (ES) 2015/1796 (2015. gada 1. oktobris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko Šveices Konfederācija pievienojas pētniecības un inovācijas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmai, kura papildina “Apvārsni 2020”, un kas reglamentē Šveices Konfederācijas dalību ITER pasākumos, kurus īsteno “Kodolsintēze enerģijas ieguvei”
informāciju par nolīgumu stāšanos spēkā:
Informācija saistībā ar to, ka stājas spēkā Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko Šveices Konfederācija pievienojas pētniecības un inovācijas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmai, kura papildina “Apvārsni 2020”, un kas reglamentē Šveices Konfederācijas dalību ITER pasākumos, kurus īsteno “Kodolsintēze enerģijas ieguvei”
b) Regulas

Šajā iedaļā publicē noteiktas Padomes regulas (regulas, kas tieši pamatotas ar Līgumiem, un īstenošanas regulas), Komisijas regulas (regulas, kas tieši pamatotas ar Līgumiem, deleģētās regulas un īstenošanas regulas) un Eiropas Centrālās bankas regulas:

Padomes Regula (ES) 2015/106
Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/81
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/281
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/52
Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/534 (..) (ECB/2015/13)
c) Direktīvas

Šajā iedaļā publicē noteiktas Padomes direktīvas (direktīvas, kas tieši pamatotas ar Līgumiem, un īstenošanas direktīvas) un Komisijas direktīvas (direktīvas, kas tieši pamatotas ar Līgumiem, deleģētās direktīvas un īstenošanas direktīvas):

Padomes Direktīva (ES) 2015/652
Komisijas Direktīva (ES) 2015/565
Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2015/573
Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2015/1168
d) Lēmumi

Šajā iedaļā publicē šādus lēmumus:

dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumus, Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumus un lēmumus, ko ar kopēju vienošanos pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji:
Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES, Euratom) 2015/578
noteiktus Eiropas Parlamenta lēmumus:
Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2015/1614
Eiropadomes lēmumus:
Eiropadomes Lēmums (ES) 2018/509
noteiktus Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumus:
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/468
noteiktus Padomes lēmumus (lēmumus, kas tieši pamatoti ar Līgumiem, tostarp KĀDP lēmumus, un īstenošanas lēmumus):
Padomes Lēmums (ES) 2015/1025
Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/156
Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/76
Komisijas lēmumus (lēmumus, kas tieši pamatoti ar Līgumiem, deleģētos lēmumus un īstenošanas lēmumus):
Komisijas Lēmums (ES) 2015/119
Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2015/1602
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/103
Eiropas Centrālās bankas lēmumus:
Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/299 (..) (ECB/2015/5)

ECB lēmumus, kuriem numuru piešķir arī pieņēmējiestāde (“ECB/2015/5”), publicē ar diviem numuriem (sk. 1.2.2. punkta iedaļu “Divkārša numerācija”).

NB!

Līdz 2009. gada 1. decembrim pastāvēja divu veidu lēmumi (kam dažās valodās izmantoja atšķirīgus terminus): lēmumi, kam pamatdaļas beigās atsevišķā pantā norādīja adresātu(-us) un virsrakstā norādīja izziņošanas numuru, kā arī sui generis lēmumi, kam pamatdaļu ievadīja vārdi “ir nolēmusi(-uši) šādi” (nevis “ir pieņēmusi(-uši) šo lēmumu”). Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā šī atšķirība ir zudusi.
Tomēr atsevišķos gadījumos pieņem lēmumus, nenorādot adresātu, līdzīgi kā sui generis lēmumos.

e) Ieteikumi

Šajā iedaļā publicē Padomes ieteikumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 121., 126., 140. un 292. pantu, Komisijas ieteikumus (292. pants) un Eiropas Centrālās bankas ieteikumus (292. pants):

Padomes Ieteikums (ES) 2015/1029
Komisijas Ieteikums (ES) 2015/682

ECB ieteikumus, kuriem numuru piešķir arī pieņēmējiestāde, publicē ar diviem numuriem (sk. 1.2.2. punkta iedaļu “Divkārša numerācija”).

Citus ieteikumus publicē C sērijā.

f) Pamatnostādnes

Šajā iedaļā publicē Eiropas Centrālās bankas pamatnostādnes. Šiem aktiem, kuriem numuru piešķir arī pieņēmējiestāde (“ECB/2015/20”), publicē ar diviem numuriem (sk. 1.2.2. punkta iedaļu “Divkārša numerācija”):

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/732 (..) (ECB/2015/20)

Sk. iepriekš iedaļu “Numerācija (lēmumi, ieteikumi un pamatnostādnes)”.

g) Procesuālie noteikumi

Šajā iedaļā publicē iestāžu un struktūru reglamentus (biroju un aģentūru reglamentus publicē C sērijā):

Reģionu komitejas reglaments
Revīzijas palātas reglaments
Grozījumi Norādījumos Vispārējās tiesas sekretāram

Ja reglamentu pievieno tiesību aktam, to publicē vienā iedaļā ar pašu aktu:

Padomes Lēmums (ES) 2015/354 (2015. gada 2. marts), ar ko pieņem Eiropas Investīciju bankas aizgādībā izveidotās Ieguldījumu mehānisma komitejas reglamentu (tiesību akts, kuram pievienots reglaments)

Procesuālos noteikumus nenumurē.

h) Tiesību akti, ko pieņem struktūras, kuras izveidotas ar starptautiskiem nolīgumiem

Šajā iedaļā publicē ar starptautiskiem nolīgumiem izveidotu struktūru lēmumus, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) noteikumus. Šiem aktiem ir divi numuri (sk. 1.2.2. punkta iedaļu “Divkārša numerācija”):

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 1/2015 (..) [2015/1909]
ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2015 (..) [2015/542]
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 78 (..) [2015/145]
Lēmums Nr. 3/JP/2018 (..) [2019/347]
i) Iestāžu nolīgumi

Iestāžu nolīgumi reglamentē atsevišķus ES iestāžu apspriešanās un sadarbības aspektus un ir šo iestāžu panāktās vienprātības rezultāts, proti, tie ir uzskatāmi par sava veida kopīgu reglamentu.

Iestādes izlemj šos nolīgumus publicēt L vai C sērijā atkarībā no to satura, tvēruma un ietekmes.

(c)

L III. Citi tiesību akti

Eiropas Ekonomikas zona

Šajā iedaļā publicē šādus tiesību aktus:

lēmumus, kas pieņemti Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) sistēmā:
EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 159/2014 (..) [2015/94]
lēmumus, kas pieņemti Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) sistēmā:
EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 226/17/COL (..) [2018/564]
EBTA Valstu pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 2/2015/PK (..) [2015/2024]
EBTA Tiesas reglamentu.

Šiem aktiem, izņemot EBTA Tiesas reglamentu, ir divi numuri (sk. 1.2.2. punkta iedaļu “Divkārša numerācija”).

EBTA Uzraudzības iestādes tiesību aktos gadu norāda tikai ar divciparu skaitli, piemēram, Nr. 226/17/COL (kur “COL” apzīmē Uzraudzības iestādes kolēģiju).

(d)

L IV. Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

Šī ir pagaidu iedaļa, kur publicē pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu pieņemtos tiesību aktus:

Padomes Lēmums 2010/16/KĀDP/TI (2009. gada 30. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

Labojumi

Labojumus Oficiālajā Vēstnesī vienmēr publicē pēdējos, jo tie var būt tikai atsevišķās valodu versijās un dažādām valodu versijām to saturs un garums var būt dažāds (šī ir vienīgā Oficiālā Vēstneša iedaļa, kas nav sinoptiska). Labojumiem nepiešķir numuru:

Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2015/1509 (2015. gada 4. septembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas
Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa