ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

1.2. L sērija

1.2.1. Tiesību aktu klasifikācija

Turpmāk secīgi uzskaitītas iedaļas un apakšiedaļas (sk. arī EUR-LexPDF un Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Oficiālais Vēstnesis, L sērija
L I. Leģislatīvi akti
Regulas
Direktīvas
Lēmumi
Budžets
L II. Neleģislatīvi akti
Starptautiski nolīgumi
Regulas
Direktīvas
Lēmumi
Ieteikumi
Pamatnostādnes
Procesuālie noteikumi
Tiesību akti, ko pieņem struktūras, kuras izveidotas ar starptautiskiem nolīgumiem
Iestāžu nolīgumi
L III. Citi tiesību akti
Eiropas Ekonomikas zona
L IV. Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu
NB!
Pieņēmējiestāžu secība katrā apakšiedaļā (“Regulas”, “Direktīvas” utt.) norādīta 3.4.2. punktā,
L II iedaļas apakšiedaļās “Regulas”, “Direktīvas” un “Lēmumi” saskaņā ar iepriekš minēto secību un attiecīgajām pieņēmējiestādēm aktus klasificē šādā secībā: 1) akti, kas tieši pamatoti ar Līgumiem; 2) deleģētie akti; 3) īstenošanas akti (piemērus sk. un kopsavilkuma tabulā).

Iedaļas

Oficiālā Vēstneša L sērijā tiesību aktus publicē vairākās iedaļās.

L I. Leģislatīvi akti

Šajā iedaļā publicē leģislatīvus aktus (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) nozīmē) – regulas, direktīvas un lēmumus, ko pieņem saskaņā ar:

parasto likumdošanas procedūru (pieņem kopīgi Eiropas Parlaments un Padome),
īpašu likumdošanas procedūru (pieņem Padome ar Eiropas Parlamenta līdzdalību vai Parlaments ar Padomes līdzdalību).

L I iedaļā publicē arī Eiropas Savienības budžetu (kā arī saistītos budžeta grozījumus), jo to pieņem saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru.

NB!
Līdz 2009. gada 1. decembrim Eiropas Savienības vispārējo budžetu publicēja L II iedaļā ar virsrakstu “Eiropas Savienības (..). finanšu gada vispārējā budžeta pieņemšana galīgajā variantā”. Savukārt aģentūru ieņēmumu un izdevumu pārskati, ko agrāk publicēja L sērijā, tagad atrodami C sērijā.
L II. Neleģislatīvi akti

Šajā iedaļā publicē neleģislatīvus aktus Līguma par Eiropas Savienības darbību nozīmē: regulas, direktīvas un lēmumus, kas nav pieņemti saskaņā ar leģislatīvu procedūru (deleģētie akti (290. pants), īstenošanas akti (291. pants) un akti, kas tieši pamatoti ar Līgumiem (akti, kas attiecas uz starptautiskiem nolīgumiem, KĀDP lēmumi utt.)), kā arī citus aktus, piemēram, ieteikumus un ECB pamatnostādnes.

L III. Citi tiesību akti

Šī iedaļa ietver citus tiesību aktus, piemēram, Eiropas Ekonomikas zonas tiesību aktus.

L IV. Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

Šī pagaidu iedaļa (tagad novecojusi) ietver tiesību aktus, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu.

Klasifikācija

Katrā iedaļā tiesību aktus klasificē pēc diviem kritērijiem:

a)
veida (regula, direktīva, lēmums);
b)
ja nepieciešams, pēc pieņēmējiestāžu publicēšanas kārtības (sk. 3.4.2. punktu): Eiropas Parlaments, Eiropadome, Eiropas Parlaments un Padome, Padome, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Centrālā banka, Revīzijas palāta utt.
Pēdējoreiz atjaunināts: 23.9.2019.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa