ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

A3 priedas Bendrai vartojamos sutrumpintosios formos ir simboliai

1. Neraidiniai grafiniai ženklai, atstojantys santrumpas

Kai kurie ženklai ir simboliai, vartojami statistinių, matematinių ir biudžetinių duomenų lentelėse ir pan.

nėra (duomenų)
<
mažiau
>
daugiau
mažiau arba lygu
daugiau arba lygu
=
lygu
%
procentai
promilė
°
laipsnis

2. Matų simboliai

Ilgio, ploto, tūrio, saiko ir kiti matai žymimi tam tikrais simboliais, po kurių nededamas taškas. Daugelis jų yra tarptautiniai.

Ilgio matai

km
kilometras
hm
hektometras
dam
dekametras
m
metras
dm
decimetras
cm
centimetras
mm
milimetras

Ploto ir tūrio matai

m2
kvadratinis metras
cm2
kvadratinis centimetras
mm2
kvadratinis milimetras
m3
kubinis metras
cm3
kubinis centimetras
mm3
kubinis milimetras
Pastaba.
Tekste ploto matas kartais išreiškiamas sutrumpinimu kv. ir simboliu, pvz.: kv. m, kv. cm ir pan., o tūrio matas – sutrumpinimu kub. ir simboliu, pvz.: kub. m, kub. cm ir pan.

Kiti tūrio matai

ktm
kietmetris
trm
tūrmetris
erdm
erd(vė)metris

Saiko matai

hl
hektolitras
dal
dekalitras
l
litras
dl
decilitras
cl
centilitras
ml
mililitras

Svorio (masės) matai

t
tona
rt
registrinė tona
cnt
centneris
kg
kilogramas
dag
dekagramas
g
gramas
brt
bruto registrinė tona
nrt
neto registrinė tona
dg
decigramas
cg
centigramas
mg
miligramas
Pastaba.
Be taškų rašomos ir tarptautinių matų santrumpos sv – svaras, p – pūdas.

Slėgio matai

atm
normali atmosfera
at
techninė atmosfera
bar
baras
mbar
milibaras
Pa
paskalis
hPa
hektopaskalis

Laiko matai

h
valanda
min
minutė
s
sekundė
d
para

Be laiko matų tarptautinių simbolių, kurie vartojami daugiausia techninėje literatūroje, dar vartojami jų įprastiniai lietuviški sutrumpinimai, po kurių rašomas taškas:

a.
amžius
m.
metai
mėn.
mėnuo
sav.
savaitė
d.
diena
val.
valanda
min.
minutė
sek.
sekundė

Elektros, šilumos ir kiti matai

A
amperas
Ah
ampervalandė
V
voltas
W
vatas
kW
kilovatas
kWh
kilovatvalandė
hW
hektovatas
hWh
hektovatvalandė
C
kulonas
cal
kalorija
kcal
kilokalorija
AG
arklio galia
J
džaulis

3. Įvairios santrumpos

Grafiškai žodžiai trumpinami keliais būdais pagal šias taisykles.

1. Rašomas pirmasis, rečiau du pirmieji skiemenys ir po jų einančio kito skiemens visos priebalsės iki balsės, pvz.:

al.
alėja
aps., apskr.
apskritis
doc.
docentas
ež.
ežeras
faks.
faksas
gerb.
gerbiamasis, -oji
ir pan.
ir panašiai
mot.
moteris
pav.
paveikslas
prof.
profesorius
saviv., sav.
savivaldybė
sen.
seniūnija, seniūnas
vyresn.
vyresnysis, -ioji
vyr.
vyriausiasis, -ioji; vyras

2. Rašoma viena ar kelios pirmosios (kartais ir ne iš eilės einančios) žodžio priebalsės arba žodžio pradžioje esanti balsė, pvz.:

a.
aikštė
a. s.
atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita)
b. k.
banko kodas
dr.
daktaras (mokslų)
ir t. t.
ir taip toliau
l. e. p.
laikinai einantis (-i) pareigas
m., mst.
miestas
m. m.
mokslo metai
mstl.
miestelis
pr. Kr.
prieš Kristų
pvz.
pavyzdžiui; pavyzdys
t. y.
tai yra
vlsč.
valsčius
Vt.
vietininkas (paradigmoje)
žr.
žiūrėk

3. Rašoma pirmoji žodžio raidė ir po brūkšnelio paskutinysis skiemuo. Šis trumpinimo būdas retai naudojamas. Pvz.:

b-ka
biblioteka
b-vė
bendrovė
d-vė
dirbtuvė
d-ja
draugija
i-tas
institutas
k-tas
komitetas
l-kla
leidykla
m-ja
ministerija
m-kla
mokykla
t-ba
taryba
v-ba
valdyba

Žmonių vardai grafiškai trumpinami rašant vieną didžiąją pirmąją raidę (taip pat ir dviraidžius dz, dž), rečiau – pagal kitas trumpinimo taisykles, pvz.: J. Biliūnas, M. K. Čiurlionis, Dz. Jokštys, Dž. Verdis; Just. Marcinkevičius.

Pastaba.
Vardas Stasys trumpinamas S., ne St.; BroniusB., ne Br.

Sudėtinių vietovardžių be reikalo trumpinti nederėtų, pvz., N. Akmenė (– Naujoji Akmenė), D. Britanija (– Didžioji Britanija).

Pastabos.
1.
Tarp dviejų sutrumpinimų ar sutrumpinimo ir po jo einančio žodžio paliekamas tarpelis, todėl, pavyzdžiui, rašome ne A.V., bet A. V., ne t.y.t. y., ne J.PetraitisJ. Petraitis.
2.
Žodžių junginių santrumpos nerašomos su pasviruoju brūkšniu, pvz.: ne š./m., bet š. m. (šių metų); ne p./d., bet p. d. (pašto dėžutė). Pasvirasis brūkšnys gali būti vartojamas tam tikrai alternatyvai žymėti, tačiau rišliame tekste pirmiausia vartotinos žodinės raiškos priemonės – jungtukai ar, arba; taip pat gali būti vartojamas žymint du lygiaverčius dalykus, pvz., tel. / faks. (telefonas ir faksas), arba žymint tam tikras dimensijas, kai reikia nurodyti kokio nors fizinio dydžio santykį su pasirinktos vienetų sistemos pagrindiniais dydžiais, pvz., m/s (metrai per sekundę). Pasviruoju brūkšniu atskiriama tam tikra informacijos dalis dokumentų indeksuose, kompiuterių programose, bibliografiniuose aprašuose, pvz.: raštas Nr. 35/509, Tarybos direktyva 2003/93/EB.

4. Mandagumo žodžių trumpinimas

p.
ponas, -ia, ponaitis, panelė
gerb.
gerbiamasis, -oji
gerb. p.
gali reikšti gerbiamuosius ir poną, ir ponią, ir panelę, ir ponaitį
dr.
mokslų daktaras
habil. dr.
habil. dr.
doc.
docentas
prof.
profesorius
J. E.
Jo Ekscelencija
J. Em.
Jo Eminencija
Pastaba.
Pagarbiau prieš pavardę rašyti visą vardą, o ne tik pirmąją jo raidę. Ant voko visi mandagumo formuluočių sutrumpinimai pradedami rašyti didžiąja raide, pvz., Gerb. p. Adomui Adomėnui.

5. Dažniausiai vartojami sutrumpinimai

a.
aikštė
a. k.
asmens kodas (asm. k., asm. kodas), gali būti ir AK
a. s.
atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita)
adv.
advokatas
akad.
akademikas
aklg.
akligatvis
akt.
aktorius
al.
alėja
apyg.
apygarda
aps., apskr.
apskritis
asist.
asistentas
asmv., avd.
asmenvardis
atsak.
atsakingasis, -oji
aut.
autorius
avd., asmv.
asmenvardis
biol.
biologija
b. k.
banko kodas
bkl.
bakalauras
bot.
botanika
bt.
butas
buv.
buvęs, -usi
chem.
chemija
d.
duktė
dail.
dailininkas
dek.
dekanas
dėst.
dėstytojas
dir.
direktorius
dirig.
dirigentas
dr.
daktaras (mokslų)
drp.
durpynas
dš.
dešinysis (intakas)
e. (el.) p.
elektroninis paštas, dar žr. el.
egz.
egzempliorius
eil.
eilutė
ekon.
ekonomika
el. (e.)
elektroninis (el. paštas, e. paštas; el. parašas, e. parašas, taip pat e. bankas, e. valdžia ir kt.)
etc.
lot. et cetera „ir kita, ir taip toliau“
ež.
ežeras
fak.
fakultetas
faks.
faksas
filol.
filologija
filos.
filosofija
g.
gatvė
G.
galininkas (paradigmoje)
gen.
generolas, generalinis (direktorius)
geol.
geologija
gerb.
gerbiamasis, -oji
gim.
gimęs, -usi
gyd.
gydytojas
gv.
gyvenvietė
įl.
įlanka
Įn.
įnagininkas (paradigmoje)
insp.
inspektorius
inž.
inžinierius
ir pan.
ir panašiai
ir t. t.
ir taip toliau
istor.
istorija
k.
kaimas
K.
kilmininkas (paradigmoje)
k. a.
kaip antai
kand.
kandidatas
kat.
katedra
kyš.
kyšulys
kl.
klasė
kln.
kalnas
kn.
knyga
koresp.
korespondentas
kpt.
kapitonas
kr.
kairysis (intakas)
kt.
kitas, -a
kun.
kunigas
l. e. p.
laikinai einantis (-i) pareigas (pvz., l. e. direktoriaus pareigas J. Petraitis)
ltn.
leitenantas
m.
metai, dar žr. m. m.
m., mst.
miestas
m. e.
mūsų eros
m. m.
mokslo metai
mat.
matematika
med.
medicina
mgr.
magistras
mgnt.
magistrantas
mjr.
majoras
mln.
milijonas
mlrd.
milijardas
mok.
mokinys
mokyt.
mokytojas
moksl.
mokslinis, -ė
mot.
moteris
mst., m.
miestas
mstl.
miestelis
N.
naudininkas (paradigmoje)
nkt.
nekaitomas (žodis)
ntk.
neteiktinas (žodis)
Nr.
numeris
p.
ponas, -ia, panelė; puslapis; punktas
p. d.
pašto dėžutė (geriau nei abonentinė dėžutė)
p. m. e.
prieš mūsų erą
pav.
paveikslas
pavad., pav.
pavaduotojas
pirm.
pirmininkas
pl.
plentas
plg.
palygink
plk.
pulkininkas; pelkė
pr.
prospektas
pr. Kr.
prieš Kristų
prof.
profesorius
prok.
prokuroras
prot.
protokolas
pss.
pusiasalis
pšt.
paštas
pvz.
pavyzdžiui; pavyzdys
r.
rajonas
red.
redaktorius
rš.
raštų kalbos
s.
sūnus; sąskaita (žr. a. s.)
sąs.
sąsiuvinis
sav., saviv.
savivaldybė
sekr.
sekretorius
sen.
seniūnija, seniūnas
sk.
skaityk; skyrius
skg.
skersgatvis
skyr., sk.
skyrius
skv.
skveras
sp.
spauda; spaustuvė
spec.
specialistas, specialusis, -ioji
sr.
sritis
st.
stotis
str.
straipsnis
stud.
studentas
š. m.
šių metų
šnek.
šnekamosios kalbos
t.
tomas
t. y.
tai yra
t. p.
taip pat; ten pat
techn.
technika, techninis, -ė
tel.
telefonas
teol.
teologija
tir.
tiražas
tūkst.
tūkstantis
up.
upė
upl.
upelis
V.
vardininkas (paradigmoje)
vad.
vadinamasis, -oji
ved.
vedėjas
vet.
veterinarija
virš.
viršininkas, viršaitis
vyr.
vyriausiasis, -ioji; vyras
vyresn.
vyresnysis, -ioji
vlsč.
valsčius
Vt.
vietininkas (paradigmoje)
vtv., vv.
vietovardis
vv., vtv.
vietovardis
zool.
zoologija
žml.
žemėlapis
žr.
žiūrėk (žodynuose žr. paprastai nukreipia į pagrindinį, teiktinesnį variantą)
ž. ū.
žemės ūkis
Atnaujinta: 2019 10 10
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis