ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.9.2. Nuorodos į sutartis

Nurodant sutarčių straipsnius ypatingą dėmesį reikia atkreipti į įvairius istorinius etapus, visų pirma į ES sutarties pernumeravimą. Iš tikrųjų kiekvieną kartą, kai sutartys iš dalies pakeičiamos, turi būti paliktas iki minėto pakeitimo galiojusių teisės aktų numeravimas ir pradinė antraštė.

Paryžiaus sutartis (1952)
(pasirašyta 1951 4 18, įsigaliojo 1952 7 23)

Paryžiaus sutartimi buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB). Sutartis baigė galioti 2002 m. liepos 23 d.

Romos sutartys (1958)
(pasirašyta 1957 3 25, įsigaliojo 1958 1 1)

Romos sutartimis buvo įsteigtos Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (Euratomas, arba EAEB).

Briuselio sutartis (1967)
(pasirašyta 1965 4 8, įsigaliojo 1967 7 1)

Briuselio sutartimi, taip pat vadinama „Sujungimo sutartimi“, siekta pertvarkyti Europos Bendrijų institucijas įsteigiant vieną visų trijų Europos Bendrijų (EAPB, EEB ir Euratomo) Komisiją ir vieną Tarybą. Panaikinta Amsterdamo sutartimi.

Mastrichto sutartis (1993)
(pasirašyta 1992 2 7, įsigaliojo 1993 11 1)

Įsigaliojus Mastrichto sutarčiai, arba Europos Sąjungos sutarčiai (ES sutarčiai), pavadinimas „Europos ekonominė bendrija“ pakeistas į pavadinimą „Europos bendrija“. EEB sutartis pakeista į EB sutartį.

ES sutartį tuomet sudarė tik raidėmis arba raidėmis ir skaitmenimis pažymėti straipsniai: „ES sutarties A straipsnis arba K.1 straipsnis“. Reikėjo užtikrinti, kad nebūtų vartojamos klaidingos nuorodos, pavyzdžiui, „Europos Sąjungos sutarties 130 A straipsnis“ (tai nuoroda į EB sutartį).

Taip pat neturėjo būti vartojama formuluotė „iš dalies pakeistas ES sutartimi“ (pavyzdžiui, turėjo būti rašoma „EB sutarties 130 A straipsnis“, o ne „EB sutarties 130 A straipsnis, iš dalies pakeistas ES sutartimi“).

Amsterdamo sutartis (1999)
(pasirašyta 1997 10 2, įsigaliojo 1999 5 1)

Pagal Amsterdamo sutarties 12 straipsnį ES sutarties straipsniai buvo pernumeruoti (A, B, C ir t. t. straipsniai pernumeruoti į 1, 2, 3 ir t. t. straipsnius) pagal minėtoje sutartyje pateiktą atitikmenų lentelę.

Amsterdamo sutartis:
https://publications.europa.eu/s/fp3J

Nicos sutartis (2003)
(pasirašyta 2001 2 26, įsigaliojo 2003 2 1)

Nicos sutarties tikslas buvo reformuoti institucijas taip, kad ES galėtų funkcionuoti veiksmingai ir po plėtros, valstybių narių skaičiui išaugus iki 25.

Lisabonos sutartis (2009)
(pasirašyta 2007 12 13, įsigaliojo 2009 12 1)

Pagal Lisabonos sutarties 5 straipsnį ES sutartis dar kartą pernumeruota pagal atitikties lentelę, pridėtą prie Lisabonos sutarties.

Lisabonos sutartis, atitikties lentelė:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0014.01/DOC_17&format=PDFPDF

Europos bendrijos steigimo sutartis (EB sutartis, arba EB steigimo sutartis) iš dalies pakeista ir pervadinta Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV).

Pagal EB sutartį vartota sąvoka „Europos bendrija“ pakeista sąvoka „Europos Sąjunga“. Todėl terminai „Bendrijų“ ir „Bendrijos“ turi būti keičiami terminu „Sąjungos“ arba kita atitinkama formuluote:

Europos Sąjungos politika (o ne Bendrijos politika)
Trečiųjų valstybių valiutos (o ne Bendrijai nepriklausančių valstybių valiutos)
Pastaba.
Tačiau sąvoka „Bendrija“ tebevartojama srityse, susijusiose su Europos atominės energijos bendrija (Euratomo sutartimi), ir turi būti toliau vartojama istorinėse nuorodose.
Žr. taip pat 3.4.1 punktą (sutarčių nurodymo tvarka).
Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis