ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.9. Nuorodos

Nuoroda – tai patikslinimas, kuriuo pačiame tekste ar išnašose galima nurodyti citatos vietą, su aptariamu klausimu susijusį leidinį ar leidinio dalį arba pateikti nuorodą į leidinį (jo dalį). Reikėtų išlaikyti originalią reglamentų, direktyvų, sutarčių straipsnių, Teisingumo Teismo bylų ir pan. numeravimo formą. Taip pat reikia užtikrinti, kad nurodomos antraštės būtų pateikiamos tiksliai.

Jeigu nuorodos įtraukiamos į pagrindinį tekstą, jos turi būti trumpos; pageidautina jas rašyti skliaustuose.

5.9.1. Nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus

Įvairių formuluočių pateikimas

Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus pateikimo tekstuose, skelbiamuose Oficialiajame leidinyje, taisyklės ir teisės aktų numeravimo taisyklės pateikiamos pirmoje dalyje.

Kituose leidiniuose (ne Oficialiajame leidinyje) teisės aktų antraštės gali būti nurodomos ne taip tiksliai. Tačiau pažymėtina, kad visais atvejais teisės akto antraštę sudarančios dalys (teisės akto pavadinimas, numeris, aktą priėmusi institucija, data ir pavadinimas) kableliais neskiriamos, po pavadinimo kablelis nerašomas:

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta, kad <…>
Reglamente (ES) Nr. 1204/2009 nustatyta, kad <…>
2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009, nustatančiame Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, nustatyta, kad <…>
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009, nustatančiame Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, nustatyta, kad <…>
Reglamente (EB) Nr. 1186/2009, nustatančiame Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, nustatyta, kad <…>

Žinoma, nėra jokių kliūčių pavadinime kablelius rašyti laikantis sintaksės reikalavimų:

2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1307/2008, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvininkystės produktų 2009 žvejybos metų referencinės kainos, nustatyta, kad <…>

Teisės akto, kuriuo iš dalies keičiamas kitas teisės aktas, pavadinimas taip pat turi būti vientisas (įvairios pakeistų teisės aktų dalys neturi būti skiriamos skyrybos ženklais):

2009 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1204/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 968/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006, nustatančio laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, įgyvendinimo taisykles <…>

„Ir“ arba „nuo… iki…“ vartojimas

Kituose leidiniuose (ne Oficialiajame leidinyje) sujungiant kelis reglamentus, straipsnius ir pan. jungtukas „ir“ arba prielinksninė konstrukcija „nuo… iki…“ vartojami pagal šias taisykles:

1)
nurodant iki trijų numerių turi būti rašomas jungtukas „ir“ ir nurodomi visi numeriai:
reglamentai (ES) 2015/17, 2015/18 ir 2015/19
(tos pačios srities teisės aktai)
reglamentai (ES) 2015/17, 2015/18 ir 2015/19 ir (ES, Euratomas) 2015/623
(skirtingų sričių teisės aktai)
2, 3 ir 4 straipsniai (o ne „nuo 2 iki 4 straipsnio“)
2)
nurodant daugiau numerių:
reglamentai (ES) nuo 2016/52 iki 2016/56
nuo 2 iki 8 straipsnio

Visais atvejais šios rūšies nuorodoje turi būti vengiama rašyti brūkšnį: pavyzdžiui, nuoroda „reglamentai (ES) 2016/52–2016/56“ iš tikrųjų gali reikšti arba 2016/52 ir 2016/56, arba nuo 2016/52 iki 2016/56. Todėl dėl tikslumo turi būti vartojamos konstrukcijos su „ir“ arba „nuo… iki…“

Nuorodos į Oficialųjį leidinį

Žr. 3.1 punktą.

Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis