ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

3.3. Nuostatos, kuriomis keičiama iš dalies

3.3.1. Teksto pakeitimai

1. Tuo atveju, kai pakeičiamas visas straipsnis, naujas tekstas pradedamas straipsnio numeriu (prieš jį rašomos atidaromosios kabutės), kuris rašomas nuo kairiosios paraštės:

Sprendimo 2001/689/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo reikalavimai, nustatyti indų plovimo mašinų produktų grupei, galioja iki 2007 m. rugpjūčio 28 d.“

Pastaba.

Po uždaromųjų kabučių naujo straipsnio pabaigoje nededamas joks skyrybos ženklas.

2. Kai iš dalies keičiama tik straipsnio pažymėta dalis (dalis, punktas, pastraipa ir t. t.), naujas tekstas pradedamas atidaromosiomis kabutėmis ir dalies, punkto, pastraipos ir kt. numeriu:

Reglamentas (EB) Nr. 409/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)
3 straipsnio g punktas pakeičiamas taip:
g)
perdirbimo būdas – žuvų konservavimo būdas (pateikiamos šviežios, šviežios sūdytos arba šaldytos).“;
2)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. II, III ir IV prieduose išdėstyti Bendrijoje naudojami perskaičiavimo koeficientai perdirbtų žuvų svoriui perskaičiuoti į žuvų gyvąjį svorį.“

Jeigu pakeičiama tik dalies pirma pastraipa, dalies numeris naujame tekste nenurodomas:

3)

28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kartu su bet kuriuo pasiūlymu arba iniciatyva, kuriuos Komisija, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) arba valstybė narė teikia teisėkūros institucijai ir kurie gali turėti įtakos biudžetui, įskaitant etatų skaičiaus pasikeitimus, turi būti pateikiama finansinė ataskaita ir vertinimas, numatytas 27 straipsnio 4 dalyje.“

3. Jeigu pakeičiama nepažymėta teksto dalis, rašoma taip:

1)

19 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Mokslinių komitetų nariai, grupės moksliniai konsultantai ir nepriklausomi ekspertai turi teisę gauti atlygį už dalyvavimą asmeniškai ar nuotoliniu būdu naudojantis elektroninėmis priemonėmis komitetų posėdžiuose, teminiuose seminaruose, darbo grupių ir Komisijos organizuotuose kituose posėdžiuose bei renginiuose ir už tai, kad atliko pranešėjo konkrečiu klausimu pareigas, kaip nustatyta III priede.“;

7)

15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Iki metų, einančių po atitinkamų prekybos metų, birželio 1 d. gamintojai už kiekvieną pirmos pastraipos c punkte nurodyto cukraus kiekio, dėl kurio jie negali pateikti valstybei narei priimtino įrodymo, kad atitinkamas kiekis buvo rafinuotas dėl pagrįstų ir ypatingų techninių priežasčių, toną moka 500 EUR sumą.“

4. Jeigu pakeičiamas sakinys (net jei keičiamas pirmas dalies sakinys), dalies numeris nekartojamas:

c) 4 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Bendrijos žvejybos laive nustačius sunkų pažeidimą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 302/2009 VI priedo I skirsnio 1 dalyje, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad su jos vėliava plaukiojantis žvejybos laivas po patikrinimo nutrauktų visą žvejybos veiklą.“

Jei keičiama sakinio dalis (formuluotė, žodis, data…), dalies numeris nerašomas, pakeitimas rašomas vienoje eilutėje:

Sprendimo 2005/692/EB 7 straipsnyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2012 m. birželio 30 d.“
Pastaba.
Dėl aiškumo ir siekiant išvengti vertimo problemų darant pakeitimus rekomenduojama pakeisti visą straipsnį, straipsnio dalį, punktą ar įtrauką, o ne įterpti atskirus sakinius ar frazes. Tai netaikytina keičiant datą ar skaičių.

5. Įžanginė formuluotė rašoma atsižvelgiant į pakeitimų skaičių:

a)
jeigu pakeitimų yra daugiau nei vienas, įžanginė formuluotė yra tokia:
Reglamentas (ES) 2017/745 iš dalies keičiamas taip:
1)
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa iš dalies keičiama taip:
a)
<…>;
b)
<…>;
2)
17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)
5 dalis iš dalies keičiama taip:
i)
<…>;
ii)
<…>.
b)
jei pakeitimas yra tik vienas, įžanginė formuluotė yra tokia:

Sprendimo 2007/884/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

<…>

(bet ne:

„Sprendimas 2007/884/EB iš dalies keičiamas taip:

3 straipsnis pakeičiamas taip: …“)

6. Jei iš dalies keičiamas priedas, vartojamos šios įžanginės formuluotės:

<…> priedas iš dalies keičiamas taip:

arba, jei pakeitimų yra priede:

Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

Jeigu pakeičiamas visas priedas, dėstomojoje dalyje rašoma taip:

Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

Naujas priedas pateikiamas taip:

PRIEDAS
PRIEDAS

…………………………“

Daugiau informacijos apie tipografinius nuostatų, kuriomis keičiama iš dalies, reikalavimus pateikta Guide visuel — Règles typographiques du Journal officielPDF.

Atnaujinta: 2021 6 1
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis