ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

1.2. L serija

1.2.1. Aktų klasifikavimas

Oficialiojo leidinio skyrių ir poskyrių eilės tvarka ir jų pavadinimai išvardyti toliau (taip pat žr. EUR-LexPDF ir Guide visuel – Règles typographiques du Journal officielPDF).

Oficialusis leidinys. L serija
L I. Teisėkūros aktai
Reglamentai
Direktyvos
Sprendimai
Biudžetai
L II. Ne teisėkūros aktai
Tarptautiniai susitarimai
Reglamentai
Direktyvos
Sprendimai
Rekomendacijos
Gairės
Darbo tvarkos taisyklės ir procedūros reglamentai
Tarptautiniais susitarimais įsteigtų organų priimti aktai
Tarpinstituciniai susitarimai
L III. Kiti aktai
Europos ekonominės erdvės (EEE) srities aktai
L IV. Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. pagal EB sutartį, ES sutartį ir Euratomo sutartį
Pastaba.
3.4.2 punkte nurodyta tvarka, pagal kurią kiekviename skyriuje („Reglamentai“, „Direktyvos“…) išvardijamos aktą parengusios institucijos ar įstaigos.
L II skyriaus poskyriuose „Reglamentai“, „Direktyvos“, „Sprendimai“, laikantis minėtos vardijimo ir aktą parengusių institucijų nurodymo tvarkos, aktai klasifikuojami šia tvarka: 1) aktai, priimti tiesiogiai remiantis Sutartimi; 2) deleguotieji aktai; 3) įgyvendinimo aktai (pavyzdžių žr. „Apibendrinamosios lentelės“).

Skyriai

Oficialiojo leidinio L serijoje skelbiami aktai skirstomi į kelis skyrius.

L I. Teisėkūros aktai

Šiame skyriuje pateikiami teisėkūros aktai (kaip apibrėžta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)): reglamentai, direktyvos ir sprendimai, kurie buvo priimti:

laikantis įprastos teisėkūros procedūros (Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimti aktai)
arba
laikantis specialios teisėkūros procedūros (Tarybos priimti aktai, dalyvaujant Europos Parlamentui, arba Europos Parlamento priimti aktai, dalyvaujant Tarybai).

L I skyriuje taip pat pateikiamas Europos Sąjungos biudžetas (taip pat su juo susiję taisomieji biudžetai), nes jis yra priimamas laikantis specialios teisėkūros procedūros.

Pastaba.
Iki 2009 m. gruodžio 1 d. Europos Sąjungos bendrasis biudžetas buvo skelbiamas L II skyriuje „Europos Sąjungos bendrojo biudžeto galutinis patvirtinimas“. Be to, agentūrų pajamų ir išlaidų ataskaitos buvo skelbiamos L serijoje, dabar jos skelbiamos C serijoje.
L II. Ne teisėkūros aktai

Šiame skyriuje pateikiami ne pagal teisėkūros procedūrą priimti teisės aktai (kaip apibrėžta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)): reglamentai, direktyvos ir sprendimai, priimti ne pagal teisėkūros procedūrą, Deleguotieji aktai (290 straipsnis), įgyvendinimo aktai (291 straipsnis) ir aktai, priimti tiesiogiai remiantis Sutartimis (su tarptautiniais susitarimais susiję aktai, BUSP sprendimai ir kt.), taip pat kiti aktai, pvz., rekomendacijos ir ECB gairės.

L III. Kiti aktai

Šiame skyriuje spausdinami kiti aktai, pvz., Europos ekonominės erdvės aktai.

L IV. Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. pagal EB sutartį, ES sutartį ir Euratomo sutartį

Šiame laikinajame skyriuje (dabar nebeaktualus) spausdinami aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. pagal EB sutartį, ES sutartį ir Euratomo sutartį.

Klasifikavimas

Kiekviename skyriuje aktai klasifikuojami pagal du kriterijus:

a)
pagal jų tipą (reglamentai, direktyvos, sprendimai);
b)
toliau, jei būtina, laikantis dokumentus parengusių institucijų nurodymo tvarkos (žr. 3.4.2 punktą): Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas ir Taryba, Taryba, Europos Komisija, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos Centrinis Bankas, Audito Rūmai…
Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis