ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

Preambulė

Istorija

1952 m.

Įsigaliojus Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarčiai, buvo nuspręsta leisti Oficialųjį leidinį, kuriame būtų skelbiami pranešimai, sprendimai ir pan.
Pirmą kartą Oficialusis leidinys išleistas gruodžio 30 d.
Nuo 1952 m. iki 1958 m. balandžio 19 d. leidinio pavadinimas buvo Europos anglių ir plieno bendrijos oficialusis leidinys. Oficialiosios kalbos buvo italų, nyderlandų, prancūzų ir vokiečių.

1958 m.

Įsigaliojus kitoms dviem – EEB ir Euratomo – sutartims, Oficialusis leidinys pradėtas vadinti Europos Bendrijų oficialiuoju leidiniu. Balandžio 20 d. išleistas pirmasis naujojo Oficialiojo leidinio numeris.

1968 m.

Sausio mėn. sukuriamos L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Pirmasis L serijos numeris išleistas sausio 3 d.
Pirmasis C serijos numeris išleistas sausio 12 d.

1978 m.

Sausio 7 d. išleistas pirmasis S serijos (Europos Bendrijų oficialiojo leidinio priedas), skirtos pranešimams apie viešuosius pirkimus skelbti, numeris.
Anksčiau kvietimai teikti paraiškas ir Europos plėtros fondo pranešimai buvo spausdinami atitinkamai L serijoje (iki 1974 m. pabaigos) ir C serijoje (iki 1977 m. pabaigos).

1981 m.

Duomenų bazė CELEX (Communitatis Europaeae Lex) – tarpinstitucinė automatizuota daugiakalbė Bendrijos teisės dokumentų sistema – tampa prieinama visuomenei. Komisija platina CELEX internete ir magnetinėmis juostelėmis.

1986 m.

S serija pradedama leisti elektroniniu formatu (kasdien atnaujinama elektroninė kvietimų teikti paraiškas (TEDtenders electronic daily) duomenų bazė).

1987 m.

L ir C serijos pradedamos leisti mikrokortomis.

1991 m.

Sausio mėn. sukuriama C … A serija.

1992 m.

Spalio mėn. Komisija perduoda CELEX valdymą Leidinių biurui.

1997 m.

S serija pradedama leisti pastoviosios atminties kompaktiniais diskais (CD-ROM).

1998 m.

L ir C serijos skelbiamos EUR-Lex interneto svetainėje.
Nuo liepos 1 d. S serija nebespausdinama, o leidžiama tik pastoviosios atminties kompaktiniais diskais (CD-ROM) ir skelbiama internete (TED duomenų bazė).

1999 m.

Nuo rugpjūčio 31 d. elektronine forma pradedama leisti nauja C … E serija (E – elektroninė).

2001 m.

L ir C serijos pradedamos leisti pastoviosios atminties kompaktiniais diskais (CD-ROM).

2002 m.

Nuo sausio 1 d. prieiga prie EUR-Lex duomenų bazės yra nemokama.

2003 m.

Nuo vasario 1 d. pagal Nicos sutartį Oficialiojo leidinio pavadinimas yra Europos Sąjungos oficialusis leidinys.

2004 m.

Nuo gegužės 1 d., išsiplėtus Europos Sąjungai, Oficialusis leidinys pradedamas leisti 20 kalbų.
Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 930/2004 nukrypti leidžianti nuostata pradėta taikyti Oficialiajam leidiniui maltiečių kalba – trejus metus (nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. balandžio 30 d.) institucijos maltiečių kalba privalėjo spausdinti tik Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtus reglamentus.
Nuo gegužės 1 d. Oficialiojo leidinio nugarėlės spalvota juostele nebežymimos, kalbinės versijos žymimos ISO kodu, šis kodas nurodomas viršelyje.
Nuo gegužės 1 d. CELEX ir EUR-Lex duomenų bazės prieinamos 20 kalbų.
Liepos mėn. išspausdinama naujausia Galiojančių Bendrijos teisės aktų rodyklė. Nuo tada rodyklę galima rasti EUR-Lex duomenų bazėje.
Nuo lapkričio 1 d. CELEX duomenų bazės įrašai įtraukiami į EUR-Lex duomenų bazę; nuo gruodžio 31 d. CELEX nebeatnaujinama.

2007 m.

Nuo sausio 1 d., į Sąjungą įstojus Rumunijai ir Bulgarijai bei priėmus sprendimą leisti antrinės teisės aktus airių kalba, Oficialusis leidinys leidžiamas 23 kalbomis. Vis dėlto airių kalbai galioja panaši nukrypti leidžianti nuostata, kokia buvo taikoma maltiečių kalbai: penkerius metus (nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.) institucijos airių kalba privalo leisti tik Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtus reglamentus (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 920/2005).
Sausio 1 d. pradėta taikyti nauja Oficialiajame leidinyje paskelbtų aktų klasifikavimo struktūra.

2009 m.

Gruodžio 1 d., įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Oficialusis leidinys papildytas laikinu L V skyriumi „Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį“ (šis skyrius panaikintas 2009 m. gruodžio 31 d.).

2010 m.

Nuo sausio 1 d. įvesta nauja Oficialiajame leidinyje paskelbtų aktų klasifikavimo struktūra, atitinkanti pakeitimus, padarytus Lisabonos sutartimi.

2012 m.

2007 m. airių kalbai skirtos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1257/2010 pratęsiamas tolesniam penkerių metų laikotarpiui (nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.).

2013 m.

Nuo liepos 1 d., į Sąjungą įstojus Kroatijai, Oficialusis leidinys leidžiamas 24 kalbomis.

2014 m.

Balandžio 1 d. nutraukiama C … E serijos leidyba.

2016 m.

Sausio 1 d. sukuriamos L … I ir C … I serijos.
Kovo mėn. portale EUR-Lex įdiegiamas ELI (Europos teisės aktų identifikatorius).

2017 m.

Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl airių kalbos galiojimas vėl pratęsiamas Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/2264, tačiau jos taikymo sritis turi būti laipsniškai mažinama, siekiant ją panaikinti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2022

Nuo 2022 m. sausio 1 d. nebetaikoma nukrypti leidžianti nuostata dėl airių kalbos.

Dokumentus rengiantys institucijų, organų ir įstaigų padaliniai

Visas institucijų, organų ir įstaigų oficialiųjų pavadinimų sąrašas pateikiamas 9.5 punkte.

Europos Parlamentas (Briuselis, Liuksemburgas, Strasbūras)

Už tekstų, skelbtinų Oficialiajame leidinyje, išsiuntimą atsakingi įvairūs skyriai.

Europos Vadovų Taryba (Briuselis)

Tekstus siunčia Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas.

Europos Sąjungos Taryba (Briuselis)

Tekstus siunčia generalinis sekretoriatas.

Europos Komisija (Briuselis, Liuksemburgas)

Prašymą paskelbti Oficialiajame leidinyje Komisijos tekstus – privalomus teisės aktus (L serija), Komisijos pasiūlymus, informaciją ir pranešimus (C serija) ar kvietimus teikti paraiškas bei Europos plėtros fondo pranešimus (S serija) – teikia generalinis sekretoriatas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Liuksemburgas)

Už tekstų pateikimą atsakinga Teisingumo Teismo kanceliarija.

Europos Centrinis Bankas (Frankfurtas prie Maino)

Tekstus siunčia Sekretoriato ir kalbos paslaugų generalinis direktoratas arba Teisinių paslaugų generalinis direktoratas.

Europos Audito Rūmai (Liuksemburgas)

Už tekstų siuntimą atsakingas Komunikacijos ir ataskaitų skyrius.

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (Briuselis)

Tekstus siunčia Tarybos generalinis sekretoriatas.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (Briuselis)

Tekstus siunčia kanceliarija.

Europos regionų komitetas (Briuselis)

Įvairių skyrių tekstus siunčia kanceliarija.

Europos investicijų bankas (Liuksemburgas)

Tekstus pateikia jų autoriai.

Europos ombudsmenas (Strasbūras) ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Briuselis)

Tekstus pateikia jų autoriai.

Įstaigos

Sąrašas pateiktas 9.5.39.5.6 punktuose.

Institucijų, organų ir įstaigų daugiakalbis sąrašas pateiktas A9 priede.

LegisWrite

LegisWrite yra kompiuterinė priemonė, institucijų naudojama teisės aktams ir kitiems dokumentams kurti, persvarstyti ir jais keistis. Ši priemonė naudojama teksto struktūrai ir pateikčiai tvarkyti.

Daugiau informacijos apie LegisWrite galima rasti „GoPro“ (Guide to procedures), kuri prieinama ES institucijų ir įstaigų darbuotojams: https://webgate.ec.europa.eu/ fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (anglų k.) (*).

Informacijos šaltiniai

Rengiant tekstus, kurie bus skelbiami Oficialiajame leidinyje, rekomenduojama naudotis šiais pagrindiniais šaltiniais:

a)
kalbos klausimai:
Lietuvos Respublikos terminų bankas (http://terminai.vlkk.lt/),
LRS teisės aktų paieška (http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm),
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (http://www.vlkk.lt),
LRS terminų glosarijus (http://www3.lrs.lt/pls/term/termp.term_p),
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/),
Lietuvių kalbos žodynas (http://www.lkz.lt/startas.htm),
Tarptautinių žodžių žodynas (http://www.zodynas.lt/);
b)
teisės aktų rengimo klausimai:
Europos Sąjungos Taryboje parengtų aktų precedentų vadovas, 2015,
c)
santrumpos:
IATE (Europos Sąjungos institucijų terminų bazė, skirta terminams rinkti, skleisti ir kartu su Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis ir agentūromis tvarkyti);
d)
aktų pavadinimų, jų turinio ir naujausių pakeitimų ir pan. patikra:
EUR-Lex (tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės. Šioje svetainėje galima peržiūrėti OL, taip pat Sutartis, teisės aktus, teismų praktiką, parengiamuosius teisės aktus);
e)
Oficialiojo leidinio korektūros taisymas (puslapio išdėstymo taisyklės, tipografiniai nurodymai ir pan.):
Guide visuel – Règles typographiques du Journal officielPDF (Oficialiojo leidinio tipografijos taisyklės).

Be to, kai kurie Oficialiojo leidinio leidimai gali būti ir tam tikrų sričių – žemės ūkio, žuvininkystės, prekybos susitarimų, Kombinuotosios nomenklatūros, susitarimų su trečiosiomis šalimis ir kt. – informacijos šaltiniai.

(*)
Vidinė nuoroda – dokumentas, skirtas tik Europos Sąjungos institucijų darbuotojams.
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis