ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.9.2. Upućivanja na Ugovore

Pri upućivanju na Ugovore valja posebno imati na umu različite izmjene tijekom vremena, osobito s obzirom na izmjene u brojčanom označivanju Ugovora o Europskoj uniji. To znači da nakon svake izmjene Ugovorâ akti doneseni prije te izmjene trebaju zadržati izvorni broj i naslov.

Pariški ugovor (1952.)
(potpisivanje: 18.4.1951., stupanje na snagu: 23.7.1952.)

Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ) uspostavljena je Pariškim ugovorom, koji je istekao 23. srpnja 2002.

Rimski ugovori (1958.)
(potpisivanje: 25.3.1957., stupanje na snagu: 1.1.1958.)

Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom ili EZAE) osnovane su Rimskim ugovorima.

Ugovor iz Bruxellesa (1967.)
(potpisivanje: 8.4.1965., stupanje na snagu: 1.7.1967.)

Ugovor iz Bruxellesa, poznat i kao „Ugovor o spajanju”, imao je za cilj modernizaciju europskih institucija uspostavom jedinstvene Komisije i Vijeća za sve tri tadašnje zajednice (EZUČ, EEZ i Euratom). Stavljen je izvan snage Ugovorom iz Amsterdama.

Ugovor iz Maastrichta (1993.)
(potpisivanje: 7.2.1992., stupanje na snagu: 1.11.1993.)

Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta ili Ugovora o Europskoj uniji (Ugovor o EU-u ili UEU) naziv Europska ekonomska zajednica mijenja se u Europska zajednica. Ugovor o EEZ-u postao je Ugovor o EZ-u.

Ugovor o EU-u sadržava samo članke označene slovima odnosno slovima i brojkama: „članak A ili članak K.1. Ugovora o EU-u”. Valja paziti da se pogrešno ne upućuje, primjerice „članak 130.A Ugovora o Europskoj uniji”, što je zapravo upućivanje na Ugovor o Europskoj zajednici.

Isto se tako ne smije uporabiti formulacija „kako je izmijenjen Ugovorom o EU-u”. (Valja napisati, na primjer, „članak 130.A Ugovora o EZ-u”, a ne „članak 130.A Ugovora o EZ-u, kako je izmijenjen Ugovorom o EU-u”).

Ugovor iz Amsterdama (1999.)
(potpisivanje: 2.10.1997., stupanje na snagu: 1.5.1999.)

Na temelju članka 12. Ugovora iz Amsterdama, u Ugovoru o EU-u renumerirani su članci (članci A, B, C … renumerirani su u članke 1., 2., 3. itd.), u skladu s korelacijskom tablicom iz navedenog ugovora.

Ugovor iz Amsterdama:
https://publications.europa.eu/s/fp3T

Ugovor iz Nice (2003.)
(potpisivanje: 26.2.2001., stupanje na snagu: 1.2.2003.)

Ugovor iz Nice imao je za cilj reformirati institucije kako bi se osiguralo da EU može nastaviti učinkovito funkcionirati nakon proširenja na 25 država članica.

Ugovor iz Lisabona (2009.)
(potpisivanje: 13.12.2007., stupanje na snagu: 1.12.2009.)

Na temelju članka 5. Ugovora iz Lisabona ponovno je renumeriran Ugovor o EU-u, u skladu s korelacijskom tablicom priloženom Ugovoru iz Lisabona.

Ugovor iz Lisabona, korelacijska tablica:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0006.01/DOC_17&format=PDFPDF (EN)

Ugovor o osnivanju Europske zajednice (Ugovor o EZ-u ili UEZ) izmijenjen je i preimenovan u Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Naziv Europska zajednica u smislu Ugovora o EZ-u zamijenjen je nazivom Europska unija. Zbog toga je potrebno izraz „Zajednica” zamijeniti izrazom „Unija” ili drugim odgovarajućim oblikom:

politika Unije (ne „politika Zajednice”)
valuta trećih zemalja (ne „valute zemalja izvan Zajednice”)
Napomena:
Izraz „Zajednica” i dalje je prihvatljiv u kontekstu Europske zajednice za atomsku energiju (Ugovor o Euratomu) te ga je potrebno zadržati u povijesnim zapisima.
Vidjeti također točku 3.4.1. (redoslijed navođenja ugovora u aktima).
Datum zadnje promjene: 5.10.2018.
Vrh stranice
Previous pageNext page