ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.9. Upućivanja

Upućivanje je informacija o podrijetlu citata ili određenog djela ili njegova sastavnog dijela u vezi s temom o kojoj je riječ ili na koju se upućuje, bez obzira na to nalazi li se u samom tekstu ili u bilješkama na dnu stranice. Potrebno je poštovati način izvornog nabrajanja u uredbama, direktivama, člancima i ugovorima, sudskim predmetima itd. Također valja paziti na točan ispis naziva naslova pri citiranju.

Kad su dijelom osnovnog teksta, upućivanja moraju biti kratka i trebaju se nalaziti unutar zagrada.

5.9.1. Upućivanja na zakonodavstvo Europske unije

Oblici različitih upućivanja

Za upućivanja na zakonodavstvo Unije objavljeno u Službenom listu te za nabrajanje pravnih akata vidjeti prvi dio.

U ostalim izdanjima osim Službenog lista nazivi pravnih akata mogu se navoditi manje precizno. Valja naglasiti da se ni u kojem slučaju osnovni elementi naziva akata (naziv, broj, institucija autor, datum i naslov) ne odvajaju zarezima te da nakon naziva ne slijedi zarez:

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 predviđa se […]
Uredbom (EU) br. 1204/2009 predviđa se […]
Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o utvrđivanju režima Zajednice o carinskim olakšicama predviđa se […]
Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o utvrđivanju režima Zajednice o carinskim olakšicama predviđa se […]
Uredbom (EZ) br. 1186/2009 o utvrđivanju režima Zajednice o carinskim olakšicama predviđa se […]

Zarezi unutar naziva koje zahtijeva sintaksa smiju se uporabiti.

Uredbom Komisije (EZ) br. 1307/2008 od 19. prosinca 2008. kojom se, za sezonu ribolova u 2009., utvrđuju referentne cijene određenih ribarskih proizvoda predviđa se […]

Naziv akta kojim se mijenjaju neki drugi akti mora činiti jedinstvenu cjelinu (bez interpunkcijskih znakova između različitih elemenata izmijenjenih propisa):

Uredba Komisije (EU) br. 1204/2009 od 4. prosinca 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 968/2006 o načinu provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o uspostavi privremenog režima restrukturiranja industrije šećera u Europskoj zajednici […]

Uporaba riječi „i”, „te” ili „od … do”

U ostalim izdanjima osim Službenog lista pri nabrajanju većeg broja akata uporaba riječi „i”, „te” i „od … do” utvrđena je pravilima:

do tri broja rabi se „i” i ponavljaju brojevi:
uredbe (EU) 2015/17, 2015/18 i 2015/19
(akti s istom domenom)
uredbe (EU) 2015/17, 2015/18 i 2015/19 te (EU, Euratom) 2015/623
(akti s različitim domenama)
članci 2., 3. i 4. (ne „članci od 2. do 4.”)
ako ih je više od tri, rabi se „od … do”:
uredbe (EU) od 2016/52 do 2016/56
članci od 2. do 8.

U takvim navodima valja izbjegavati crtice; oblik poput „uredbe (EU) 2016/52–2016/56” može biti dvoznačan, odnosno značiti ili od 2016/52 do 2016/56 ili 2016/52 i 2016/56. Stoga je, radi preciznosti, potrebno uporabiti samo oblike „i”, „te” i „od ... do”.

Uz to, imenica u množini „uredbe” piše se malim slovom jer nije dio naslova nijedne od navedenih uredbi. Na primjer, „uredbe (EU) 2016/52 i 2016/56”, ali „Uredba (EU) 2016/52 i Uredba 2016/56”.

Upućivanja na Službeni list

Vidjeti točku 3.1.

Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page