ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

2.4. Formulacija o obvezujućem značaju uredbi

U uredbama iza završnog članka slijedi formulacija:

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

ili

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.
(Ta se formulacija upotrebljava kad se uredba ne odnosi na sve države članice i ne primjenjuje u svim državama članicama (na primjer, države članice čija valuta nije euro (vidjeti, na primjer, Uredbu (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća), za pojačanu suradnju).)

Ta rečenica ne čini dio zadnjeg članka i drugačije je tipografski oblikovana (vidjeti Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page