ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

2.2. Preambula (pozivanja i uvodne izjave)

Preambula obuhvaća tekst između naslova akta i njegova normativnog dijela.

(a)

Pozivanja

U pozivanjima se navode (prema sljedećem redoslijedu):

1.
pravna osnova akta:
(a)
akti primarnog zakonodavstva (Ugovori, akti o pristupanju, protokoli priloženi Ugovorima) i međunarodni sporazumi (sporazumi, protokoli, konvencije) koji čine opću osnovu dotičnog akta:

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji [a posebno njegov članak/njegove članke …],

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije [a posebno njegov članak/njegove članke …],

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju [a posebno njegov članak/njegove članke …],

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Austrije, Finske i Švedske,

Ne navodi se skraćeni naziv Ugovora.

Ako se upućuje na više ugovora, oni se navode u posebnim redcima sljedećim redoslijedom: Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Akti primarnog zakonodavstva navode se bez upućivanja u bilješci. Međunarodni sporazumi i protokoli uz međunarodne sporazume mogu se navoditi u skraćenom obliku, uz upućivanje na bilješku;

 

(b)
ako je primjenjivo, akti sekundarnog zakonodavstva koji čine posebnu osnovu akta. Iza punog naslova tih akata slijedi upućivanje na Službeni list u kojem su objavljeni:

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

[…]

(1)
SL L 174, 1.7.2011., str. 88.
2.
pripremni akti (npr. prijedlozi, preporuke, inicijative, zahtjevi, odobrenja i/ili mišljenja, predviđeni u Ugovorima), po mogućnosti uz bilješku s upućivanjem:
uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

[…]

(1)
Mišljenje od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).
(2)
Mišljenje od 10. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

Kad se u skladu s Ugovorom zahtijeva savjetovanje s nekom institucijom ili tijelom te kad to savjetovanje rezultira mišljenjem, u odgovarajućem pozivanju navodi se izraz „uzimajući u obzir mišljenje …”, iza kojega slijedi bilješka s upućivanjem na objavu u Službenom listu ili, ako te objave još nije bilo, s izrazom: „Mišljenje od [datum] (još nije objavljeno u Službenom listu).”

Kad se u skladu s Ugovorom zahtijeva savjetovanje s nekom institucijom ili tijelom, ali to savjetovanje ne rezultira mišljenjem, odgovarajuće pozivanje glasi: „nakon savjetovanja s …” (bez bilješke s upućivanjem ili ikakvih drugih pojedinosti);

3.
u zakonodavnim aktima:
(a)
prosljeđivanje zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima:
nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
(b)
primijenjeni postupak:
i.
redovni zakonodavni postupak:

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

[…]

(3)
Stajalište Europskog parlamenta od 10. ožujka 2009. (SL C 87 E, 1.4.2010., str. 191.) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 15. veljače 2010. (SL C 107 E, 27.4.2010., str. 1.). Stajalište Europskog parlamenta od 7. srpnja 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 8. studenoga 2010.
ii.
redovni zakonodavni postupak s Odborom za mirenje:

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, u svjetlu zajedničkog teksta koji je odobrio Odbor za mirenje 31. listopada 2011. (2),

[…]

(2)
Stajalište Europskog parlamenta od 21. listopada 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 10. prosinca 2010. (SL C 7 E, 12.1.2011., str. 11.). Stajalište Europskog parlamenta od 3. veljače 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2011. (još nije objavljena u Službenom listu) i odluka Vijeća od 28. studenoga 2011.
iii.
posebni zakonodavni postupak:
u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

Pozivanja počinju malim početnim slovom i završavaju zarezom.

(b)

Uvodne izjave

U uvodnim izjavama navode se razlozi za ono što se nalazi u normativnom dijelu (tj. člancima) nekog akta.

Uvodne izjave uvode se formulacijom: „budući da:”. Označene su brojevima i svaka rečenica u svakoj uvodnoj izjavi počinje velikim slovom te završava točkom, osim zadnje rečenice završne uvodne izjave koja završava zarezom.

(a) Uvodne izjave navode se kako slijedi:

budući da:
(1)
Uredbom (EEZ) br. 3924/91 zahtijeva se od država članica da provedu istraživanje Zajednice o industrijskoj proizvodnji.
(2)
Istraživanje o industrijskoj proizvodnji mora se temeljiti na popisu proizvoda kojim se utvrđuje industrijska proizvodnja koju je potrebno istražiti.
[…]
 
(7)
Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

U tekstu se uvodne izjave navode kako slijedi (redni brojevi bez zagrada):

uvodna izjava 1., uvodna izjava 2. itd.

(b) Ako postoji samo jedna uvodna izjava, ona se ne uvlači i ne označava brojem. Izraz „budući da:” stoji u vlastitom retku. Uvodna izjava završava zarezom:

budući da:
Uredba (EZ) br. 1580/2007, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuje kriterije kojima Komisija postavlja standardne vrijednosti uvoza iz trećih zemalja, u odnosu na proizvode i razdoblja određena u njezinom Prilogu XV., dijelu A,
Napomena:
Do 6. veljače 2000. uvodne su izjave počinjale malim slovom, a završavale su točkom sa zarezom (taj se način navođenja uvodnih izjava još uvijek primjenjuje u nekim aktima Vijeća):
budući da Komisija […]; (za prvu i sljedeće uvodne izjave)
budući da mišljenje […], (za zadnju uvodnu izjavu)

Budući da te uvodne izjave nisu bile označivane brojevima, na njih se upućivalo kao na prvu, drugu, treću itd. uvodnu izjavu.

U nekim aktima (posebno onima o antidampinškim mjerama) uvodne izjave uvodile su se formulacijom „budući da:”, bile su označene brojem te je svaka uvodna izjava počinjala velikim slovom i završavala točkom (što je postalo općom praksom).

Između prosinca 1998. i 6. veljače 2000. trajalo je prijelazno razdoblje kada su oba načina oblikovanja uvodnih izjava bila prihvatljiva.

U rezolucijama Europskog parlamenta o razrješnicama za izvršenje proračuna, koje se objavljuju u seriji L Službenog lista, pozivanja se uvode crticom, a uvodne se izjave umjesto brojevima označuju slovima:
uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2012.,
uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Agencije (1),
uzimajući u obzir preporuku Vijeća […],
A.
budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije […];
B.
budući da je Revizorski sud izjavio da može razumno jamčiti da su godišnji financijski izvještaji Agencije […].
Datum zadnje promjene: 24.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page