ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.9. Tagairtí

Is ionann tagairt agus sonra beacht lenar féidir lua a aimsiú nó saothar nó cuid de shaothar a lua maidir leis an ábhar atá idir lámha nó maidir le hábhar a bhfuiltear ag déanamh crostagartha dó, bíodh sé sa téacs nó sna fonótaí. Leantar foirm uimhrithe bhunaidh na rialachán, na dtreoracha, airteagail na gConarthaí, gnóthaí na Cúirte Breithiúnais etc. Ní foláir a bheith cúramach na teidil a lua go beacht.

Nuair a bhíonn na tagairtí mar chuid den phríomhthéacs, ní foláir iad a bheith gearr agus is fearr iad a chur idir lúibíní.

5.9.1. Tagairtí do reachtaíocht an Aontais Eorpaigh

Ráitis éagsúla a chur in iúl

Maidir le leagan amach na dtagairtí do reachtaíocht an Aontais Eorpaigh sna téacsanna a fhoilsítear san Iris Oifigiúil agus uimhriú na ngníomhartha, féach Cuid a hAon.

Sna foilseacháin eile seachas an Iris Oifigiúil, is féidir teidil na ngníomhartha a lua ar bhealach níos scaoilte. Mar sin féin, ní foláir a bheith cúramach i ngach cás gan na heilimintí bunaidh i dteideal an ghnímh (ainm an ghnímh, uimhir, údar, dáta agus teideal) a scaradh óna chéile le camóga agus gan camóg a úsáid i ndiaidh an teidil:

Foráiltear le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 go …
Foráiltear le Rialachán (AE) Uimh. 1204/2009 go …
Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1186/2009 ón gComhairle an 16 Samhain 2009 lena mbunaítear córas díolúintí Comhphobail ó dhleachtanna custaim go …
Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1186/2009 ón gComhairle maidir le córas díolúintí Comhphobail ó dhleachtanna custaim go …
Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1186/2009 maidir le córas díolúintí Comhphobail ó dhleachtanna custaim go …

Ar ndóigh is féidir le camóga a úsáid más gá sin i ngeall ar an gcomhréir laistigh de theideal:

Le Rialachán (CE) Uimh. 1307/2008 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2008 lena socraítear, le haghaidh shéasúr iascaigh 2009, na praghsanna tagartha do tháirgí iascaigh foráiltear go …

Sna gníomhartha leasaitheacha, cuirtear teideal an ghnímh i mbloc amháin (gan aon phoncaíocht idir codanna éagsúla na ngníomhartha leasaitheacha):

Rialachán (AE) Uimh. 1204/2009 ón gCoimisiún an 4 Nollaig 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 968/2006 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 320/2006 ón gComhairle lena mbunaítear scéim shealadach chun tionscal an tsiúcra sa Chomhphobal Eorpach a athstruchtúrú …

Úsáid “agus” nó “go”

Sna foilseacháin eile seachas an Iris Oifigiúil, nuair atá roinnt rialachán, airteagal, etc. in aon abairt amháin, úsáidfear “agus” nó “go” de réir na rialacha seo a leanas:

(1)
suas go dtí trí uimhir, úsáid “agus” agus scríobh gach uimhir:
na rialacháin (AE) 2015/17, 2015/18 agus 2015/19
(gníomhartha leis an bhfearann céanna)
na rialacháin (AE) 2015/17, 2015/18 agus 2015/19 agus (AE, Euratom) 2015/623
(gníomhartha le fearainn éagsúla)
Airteagail 2, 3 agus 4
(2)
níos mó ná trí uimhir:
na Rialacháin (AE) 2016/52 go 2016/56
Airteagail 2 go 8

Seachnaítear an fleiscín i lua den saghas sin i ngach cás; má úsáidtear foirm ar nós “na Rialacháin (AE) 2016/52-2016/56” d’fhéadfaí 2016/52 agus 2016/56, nó 2016/52 go 2016/56 a thuiscint. Ar mhaithe le beachtas, mar sin, ní foláir ach na foirmeacha “agus” nó “go” agus iad sin amháin a úsáid.

Tagairtí don Iris Oifigiúil

Féach Pointe 3.1.

Nuashonraithe: 4.9.2017
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile