ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.4.4. Atáirgeadh codanna ealaíonta (dearaí, grianghraif, etc.)

Agus foilseachán á chur le chéile, ní foláir do na húdarsheirbhísí ceisteanna cóipchirt a thabhairt san áireamh. Má ionchorpraítear codanna ealaíonta ar le daoine eile a gcóipcheart (cóipcheart tríú páirtí), tá sé ríthábhachtach a chinntiú go bhfuarthas na cearta is gá chun na gcodanna sin a úsáid. In aon cheann de na cásanna thuas, cinntigh nach bhfuil aon mhíleanúnachas idir an tagairt do chearta atáirgthe codanna ealaíonta san fhoilseachán agus na cearta atá faighte ag an Aontas Eorpach maidir leis na codanna sin.

Codanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach, Euratom nó eintiteas a bhfuil pearsantacht dhlítheanach aige

Codanna a fhaightear trí chonradh (1) le conraitheoir seachtrach, ní mór don údarsheirbhís a chinntiú go bhfuil clásal sa chonradh lena dtugtar cearta maoine na gcodanna di. Sa chás seo, ba cheart na cearta atáirgthe a bheith leagtha amach mar seo a leanas:

Dearadh/Grianghraf/etc. leathanach …, © An tAontas Eorpach, [bliain]
Dearadh/Grianghraf/etc. leathanach …, © An Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, [bliain]
Dearadh/Grianghraf/etc. leathanach …, © An Banc Ceannais Eorpach, [bliain]
Dearadh/Grianghraf/etc. leathanach …, © [ainm na gníomhaireachta], [bliain]

Codanna a bhaineann le tríú páirtithe

Chun aon ghrianghraif nó ábhar eile nach bhfuil faoi chóipcheart an Aontais Eorpaigh, Euratom nó eintiteas a bhfuil pearsantacht dhlítheanach aige a úsáid nó a atáirgeadh, ní mór cead a fháil go díreach do gach chuid ó shealbhóir an chóipchirt. Ní mór fógra cóipchirt a chur in aice le gach cuid mar a thuairiscítear thíos. Thairis sin, ní mór nóta ginearálta a chur isteach sna leathanaigh chiníocha:

Chun grianghraif nó ábhar eile nach bhfuil faoi chóipcheart an Aontais Eorpaigh a úsáid nó a atáirgeadh, ní mór cead a fháil go díreach ó shealbhóirí an chóipchirt.
Chun grianghraif nó ábhar eile nach bhfuil faoi chóipcheart … [ainm an eintitis] a úsáid nó a atáirgeadh, ní mór cead a fháil go díreach ó shealbhóirí an chóipchirt.
Codanna a bhaineann leis an duine aonair (tríú páirtí nó baill foirne i gcáil phríobháideach)

I gcás aon chuid a sholáthraíonn duine seachtrach nó ball foirne i gcáil phríobháideach, ní mór conradh ceadúnaithe ina bhfuil coinníollacha úsáide na coda leagtha síos a shíniú. Ba cheart na cearta atáirgthe a bheith leagtha amach mar seo a leanas:

Dearadh/Grianghraf/etc. leathanach …, © [ainm an ealaíontóra], [bliain]
Codanna ó bhanc d’íomhánna caighdeánacha

Moltar go láidir na ceadúnais atá beartaithe le húsáid a léamh go grinn agus iad a leanúint. Go ginearálta, ba cheart na cearta atáirgthe a bheith leagtha amach mar seo a leanas:

Dearadh/Grianghraf/etc. leathanach …, [ainm an ealaíontóra], © [ainm an bhainc d’íomhánna], [bliain]
Ceadúnais Creative Commons

De ghnáth éilítear leis na ceadúnais seo tagairt don suíomh ar a bhfuil an íomhá, mar aon le nasc chun go mbeidh gach aon duine in ann an íomhá a aimsiú ar an suíomh sin. De ghnáth bíonn úsáid na n-íomhánna sin faoi réir coinníollacha speisialta agus níor cheart iad a úsáid gan comhairle dhlíthiúil.

Ceart chun léirithe phearsanta (daoine a fheictear i ngrianghraif nó i bhfíseáin)

I dteannta an chonartha a nascann an údarsheirbhís le húdar grianghraif nó físeáin, ní mór na daoine atá sa ghrianghraf nó san fhíseán a thabhairt san áireamh (ceart chun léirithe phearsanta).

Ní mór don údarsheirbhís clásal a chur isteach sa chonradh leis an gconraitheoir, nó iarraidh ar an mball foirne is údar den ghrianghraf nó den fhíseán a chinntiú go síníonn gach duine atá sa ghrianghraf nó san fhíseán conradh caighdeánach a údaraíonn an tAontas Eorpach iad a léiriú.

Má tá ceist agat, déan teagmháil leis an tseirbhís i gceannas cóipchirt ag Oifig na bhFoilseachán (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Is doiciméad inmheánach le haghaidh fhoireann na n-institiúidí Eorpacha é seo.
Nuashonraithe: 6.3.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile