ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

5.9.2 Viittaukset perussopimuksiin

Viitattaessa perussopimusten artikloihin on kiinnitettävä erityistä huomiota sopimusten eri historiallisiin vaiheisiin ja etenkin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklojen numerointimuutoksiin. Perussopimuksia muutettaessa säädöksissä, jotka on annettu ennen kunkin muutoksen voimaantuloa, säilyvät niiden alkuperäinen numero ja nimi.

Pariisin sopimus (1952)
(allekirjoituspäivämäärä: 18.4.1951, voimaantulo: 23.7.1952)

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) perustettiin Pariisin sopimuksella, jonka voimassaolo päättyi 23.7.2002.

Rooman sopimukset (1958)
(allekirjoituspäivämäärä: 25.3.1957, voimaantulo: 1.1.1958)

Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) perustettiin Rooman sopimuksilla.

Brysselin sopimus (1967)
(allekirjoituspäivämäärä: 8.4.1965, voimaantulo: 1.7.1967)

Brysselin sopimus eli ”sulautumissopimus” pyrki uudistamaan Euroopan unionin toimielimiä perustamalla siihen aikaan olemassa oleville kolmelle yhteisölle (EHTY, ETY ja Euratom) yhteisen neuvoston ja yhteisen komission. Se kumottiin Amsterdamin sopimuksella.

Maastrichtin sopimus (1993)
(allekirjoituspäivämäärä: 7.2.1992, voimaantulo: 1.11.1993)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (ns. unionisopimus, Maastrichtin sopimus) tullessa voimaan Euroopan talousyhteisöstä tuli Euroopan yhteisö (ja samalla lyhenne ETY muuttui EY:ksi). Euroopan talousyhteisön perustamissopimus muutettiin Euroopan yhteisön perustamissopimukseksi.

Unionista tehty sopimus koostui useasta osasta: määräykset Euroopan unionista (A–D artikla sekä J–S artikla), määräykset Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön perustamiseksi (G artikla), määräykset Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta (H artikla) ja määräykset Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta (I artikla). Sen vuoksi viittaukset piti yksilöidä esim. seuraavasti:

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 130 a artikla
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan mukainen

Viittauksissa ei ollut tarkoituksenmukaista käyttää muotoilua, jossa olisi viitattu perustamissopimuksen artiklaan ”sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella”, vaan kuten esimerkissä edellä, viitattiin yksinomaan ”Euroopan yhteisön perustamissopimuksen … artiklaan”.

Amsterdamin sopimus (1999)
(allekirjoituspäivämäärä: 2.10.1997, voimaantulo: 1.5.1999)

Amsterdamin sopimuksen 12 artiklassa määrättiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklojen numeroimisesta uudelleen sopimukseen sisältyvän vastaavuustaulukon mukaisesti (A, B, C jne. artikla muutettiin 1, 2, 3 jne. artiklaksi).

Amsterdamin sopimus:
https://publications.europa.eu/s/fp31

Nizzan sopimus (2003)
(allekirjoituspäivämäärä: 26.2.2001, voimaantulo: 1.2.2003)

Nizzan sopimuksen tavoitteena oli uudistaa Euroopan unionin toimielinrakennetta jotta EU voi toimia tehokkaasti laajennuttuaan 25 jäsenmaahan.

Lissabonin sopimus (2009)
(allekirjoituspäivämäärä: 13.12.2007, voimaantulo: 1.12.2009)

Lissabonin sopimuksen 5 artiklalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen numerointia muutettiin jälleen, tällä kertaa Lissabonin sopimuksen liitteenä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Lissabonin sopimus, vastaavuustaulukko:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0009.01/DOC_17&format=PDFPDF

Euroopan yhteisön perustamissopimusta (EY:n perustamissopimus) muutettiin ja se nimettiin uudelleen sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta (SEUT).

EY:n perustamissopimuksessa tarkoitetun ”Euroopan yhteisön” tilalle tuli ”Euroopan unioni”. Näin ollen ilmaisu ”yhteisö” on korvattava ilmaisulla ”unioni” tai muilla asianmukaisilla ilmaisuilla:

unionin politiikka (ei ”yhteisön politiikka”)
kolmansien maiden rahayksiköt (ei esim. ”muiden kuin yhteisömaiden rahayksiköt”)
Huom.
Yhteisöä käytetään edelleen puhuttaessa Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksesta sekä historiallisissa viittauksissa.
Ks. myös kohta 3.4.1 (järjestys viittauksissa perussopimuksiin säädöksissä).
Päivitetty viimeksi: 5.10.2018
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu