ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

5.9 Viittaukset

Lähdeviitteen tarkoituksena on ilmoittaa, kenen tekstiä tai ajatuksia lainataan sekä mistä teoksesta tai teoksen osasta lainatun tai referoidun kohdan löytää. Viitteet voivat olla tekstiviitteitä tai alaviitteitä. Asetuksiin, direktiiveihin, perussopimuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin tai Euroopan unionin tuomioistuimen asioihin viitattaessa on pidettävä huolta siitä, että viittaukset ja kyseisten asiakirjojen nimet ovat tarkoin oikeassa muodossa.

Tekstiviitteiden on oltava lyhyitä, ja ne sijoitetaan tekstiin sulkeissa.

5.9.1 Viittaukset unionin säädöksiin

Viittauksissa käytettävät muodot

Unionin säädöksiin viittaamisesta virallisessa lehdessä julkaistavissa teksteissä sekä säädösten numeroinnista ks. ensimmäinen osa.

Viittaus asetukseen mainitsemalla sen nimi kokonaisuudessaan

Asetuksen numero muodostaa osan sen nimestä. Juoksevassa tekstissä viittaus rakentuu seuraavan kaavan mukaisesti:

1)
asia
2)
antopäivä
3)
asetuksen nimen muut osat, mm. numero.
Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta 9 päivänä lokakuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90 sisältää – –

Lueteltaessa useita säädöksiä käytetään kaavaa, jonka mukaan säädöksen nimi ilmaistaan kokonaisuudessaan.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta

Asetukseen viittaaminen toistamiseen

Tällöin voidaan käyttää myös lyhyttä muotoa, jolloin ilmoitetaan vain asetuksen numero.

Asetus (ETY) N:o 3037/90 sisältää – –

Muussa kuin säädöstekstissä

Tällöin saatetaan säädökseen viitata mainitsemalla sen numeron ohella nimi. Tässä tapauksessa kirjoitustapa noudattaa samaa kaavaa kuin edellä ensimmäisessä esimerkissä, kuitenkin ilman antamispäivää.

Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta annetun [neuvoston] asetuksen (ETY) N:o 3037/90 mukaan – –

Numeroitujen säädösten, artiklojen, kohtien ym. luetteleminen

Lueteltaessa useita peräkkäisiä numeroituja säädöksiä, artikloja, kohtia tms. noudatetaan seuraavia sääntöjä:

1)
Jos lueteltavia säädöksiä, artikloja tai kohtia on enintään kolme, luetellaan jokainen erikseen:
asetukset (EU) 2015/17, (EU) 2015/18 ja (EU) 2015/19
asetuksen 2, 3 ja 4 artiklassa säädetään
2)
Jos lueteltavia on neljä tai enemmän, noudatetaan seuraavaa kaavaa:
asetuksen 3 artiklan 5–8 kohtaa ei sovelleta

On huomattava, että tämä sääntö poikkeaa Suomessa noudatettavasta viittaamistavasta. Sääntö on omaksuttu sen vuoksi, että samaa periaatetta noudatetaan useissa eri kielitoisinnoissa ja näin tekstien vertailtavuus säilyy.

Jos numerosarjassa ei viitata esimerkiksi saman toimielimen säädöksiin taikka saman säädöksen peräkkäisiin artikloihin, luetellaan jokainen erikseen.

Viittaukset viralliseen lehteen

Ks. kohta 3.1.

Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu