ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.3 Muutossäädökset

3.3.1 Muutokset tekstissä

1. Kun muutossäädöksellä korvataan muutettavassa säädöksessä kokonainen artikla, mainitaan ensin artiklan numero (jota edeltää lainauksen avaava lainausmerkki). Artiklan numeroa ei keskitetä.

Korvataan päätöksen 2001/689/EY 3 artikla seuraavasti:

3 artikla

Tuoteryhmän ”astianpesukoneet” ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 28 päivään helmikuuta 2009 saakka.”

Huom.
Jos lainaus päättyy pisteeseen, sen lopussa olevan lainausmerkin jäljessä ei käytetä pistettä.

2. Kun muutossäädöksellä muutetaan artiklan numeroituja tai muulla tavalla merkittyjä osia (kohtia, alakohtia tai luetelmakohtia), uusi teksti alkaa lainauksen avaavalla lainausmerkillä, jota seuraa kohdan, alakohdan tai luetelmakohdan osoittava numero, kirjain tai ajatusviiva.

Muutetaan asetus (EY) N:o 409/2009 seuraavasti:

1)
Korvataan 3 artiklan g alakohta seuraavasti:
”g)
’käsittelytavalla’ tapaa, jolla kala on säilötty (tuore, tuoresuolattu ja jäädytetty).”
2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Liitteissä II, III ja IV vahvistettuja yhteisön muuntokertoimia sovelletaan muunnettaessa kalojen jalostettua painoa elopainoksi.”

Siinä tapauksessa, että korvataan ainoastaan numeroidun kohdan ensimmäinen alakohta, kohdan numeroa ei sisällytetä uuteen tekstiin.

3)

Korvataan 28 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jokaiseen ehdotukseen tai aloitteeseen, jonka komissio, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, tai jäsenvaltio esittää lainsäätäjälle ja joka saattaa vaikuttaa talousarvioon ja henkilöstön määrään, on liitettävä rahoitusselvitys sekä 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu arviointi.”

3. Jos korvattavan tekstin edellä ei ole numeroa tai muuta merkintää, käytetään seuraavaa muotoa:

1)

Korvataan 19 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tiedekomiteoiden jäsenet, neuvonantajaryhmään kuuluvat tieteelliset neuvonantajat ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat oikeutettuja saamaan liitteen III mukaisesti korvauksen osallistumisestaan joko paikalla tai etäosallistumisena sähköisten välineiden avulla komiteoiden kokouksiin, aihekohtaisiin työpajoihin, työryhmiin ja muihin komission järjestämiin kokouksiin ja tapahtumiin sekä esittelijänä toimimisesta jonkin erityisen kysymyksen yhteydessä.”

7)

Korvataan 15 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tuottajien on ennen asianomaista markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää kesäkuuta maksettava 500 euroa tonnilta ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetusta sokerimäärästä, jonka osalta ne eivät pysty toimittamaan jäsenvaltiota tyydyttävää todistetta siitä, että puhdistaminen on tehty perustelluista ja poikkeuksellisista teknisistä syistä.”

4. Jos jokin virke korvataan vain osittain, ko. kohdan tai alakohdan numeroa tai kirjainta ei sisällytetä korvaavaan tekstiin silloinkaan, kun muutos koskee ensimmäistä virkettä.

Korvataan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jos asetuksen (EY) N:o 302/2009 liitteessä VI olevan I jakson 1 kohdassa määritelty vakava rikkominen havaitaan yhteisön kalastusaluksella, lippujäsenvaltion on varmistettava, että sen lipun alla purjehtiva kalastusalus lopettaa tarkastuksen jälkeen kaikki kalastustoimensa.”

Kun muutetaan virkkeen osaa (ilmaisua, sanaa, päivämäärää tai numeroa), ei kohdan tai alakohdan numeroa tai kirjainta toisteta. Tällöin johdantokappaleesta ja muutettavaa osaa koskevasta maininnasta muodostetaan yksi kokonaisuus (ts. ei käytetä erillistä johdantokappaletta).

Korvataan päätöksen 2005/692/EY 7 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2010” päivämäärällä ”30 päivään kesäkuuta 2012”.
Huom.
Selvyyden vuoksi ja käännösongelmien välttämiseksi on suositeltavaa, että muutetaan kokonaisia tekstin osia (artikloja ja artiklan osia) sen sijaan, että lisättäisiin tai poistettaisiin virkkeitä tai virkkeen osia. Tämä ei kuitenkaan koske päivämäärän tai numeron muuttamista.

5. Johdantokappale vaihtelee sen mukaan, onko muutoksia yksi vai useampia.

a)
Jos muutoksia on useita, johdantokappale kuuluu:
Muutetaan asetus (EU) 2017/745 seuraavasti:
1)
1) Korvataan 1 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
a)
b)
2)
2) Muutetaan 17 artikla seuraavasti:
a)
a) muutetaan 5 kohta seuraavasti:
i)
ii)
b)
Jos muutoksia on vain yksi, johdantokappale kuuluu:

Korvataan asetuksen (EU) No:o …/2010 3 artikla seuraavasti:

(ei:

Muutetaan asetus (EU) No:o …/2010 seuraavasti:

Korvataan 3 artikla seuraavasti:)

6. Jos muutetaan liitettä, käytetään seuraavia johdantokappaleita:

Muutetaan liite … seuraavasti:

tai jos muutokset on mainittu liitteessä:

Muutetaan päätöksen (EU) N:o …/2010 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Jos koko liite korvataan, käytetään seuraavaa johdantokappaletta:

Korvataan asetuksen (EY) N:o …/2007 liite XVII tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

Uusi teksti esitetään seuraavasti:

LIITE
LIITE

– –”

Lisää tietoa muutosartiklojen typografisesta muodosta – Visual guide: Official Journal typographical rulesPDF.

Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu