ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.2.3 Viittaukset säädöksen osaan

1. Viittauksen eri alajaottelut mainitaan hierarkkisesti alenevassa järjestyksessä.

asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
2 artiklan 3 kohdassa ja 3 artiklassa
1 artiklan 1 kohdan toinen virke

2. Viitattaessa useampaan samantasoiseen osaan ei osan nimeä toisteta.

I ja II luku
1, 4 ja 9 artikla
ensimmäinen ja kolmas luetelmakohta

Viitattaessa useampaan peräkkäiseen artiklaan, kohtaan tai muuhun osaan käytetään joko ilmaisua ”2, 3 ja 4 artikla”, jolloin mahdollisesti lisätyt artiklat 2 a, 2 b jne. jäävät viittauksen ulkopuolelle, tai ilmaisua ”2–4 artikla”, jolloin myöhemmin lisätyt artiklat sisältyvät viittaukseen.

3. Viitattaessa samantasoisiin osiin, joista yhtä tai useampaa seuraa alemman tason osa, samantasoinen osa mainitaan joka kerta.

asetuksen … 2 artikla ja 3 artiklan 1 kohta
asetuksen … 2 artikla, 5 artiklan 2 ja 3 kohta ja 6–9 artikla
– – ja erityisesti 1 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohdan c alakohta – –

4. Viitattaessa liitteen osaan käytetään seuraavaa tapaa:

b alakohdan ii alakohdassa
liitteessä olevassa 2 kohdassa (ei: liitteen 2 kohdassa)
asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa – –
Korvataan liite I tämän päätöksen liitteessä I olevalla tekstillä.

Liitteissä oleviin säännöksiin viitataan seuraavasti:

[Liitteessä / Liitteessä [I]] olevan 2.1.3.7 kohdan a alakohdan iii alakohdan 2 alakohdan neljäs luetelmakohta

Kun viitataan säädöksen yhteydessä olevaan kansainvälisen sopimuksen tekstiin, ei käytetä nimitystä ”liite”, vaan mainitaan, että se on liitetty kyseiseen säädökseen.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.
Päivitetty viimeksi: 1.6.2021
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu