ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Johdanto

Historiaa

1952

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen tultua voimaan perustetaan virallinen lehti ilmoitusten, päätösten ym. julkaisemista varten.
Virallinen lehti ilmestyy ensimmäisen kerran 30. joulukuuta 1952.
Vuodesta 1952 alkaen 19. huhtikuuta 1958 asti lehden nimi on Euroopan hiili- ja teräsyhteisön virallinen lehti, ja viralliset kielet ovat hollanti, italia, ranska ja saksa.

1958

Euroopan talousyhteisön (ETY) ja Euratomin perustamissopimusten tultua voimaan virallisen lehden nimi muuttuu Euroopan yhteisöjen viralliseksi lehdeksi (EYVL).
Uusi virallinen lehti ilmestyy ensimmäisen kerran 20. huhtikuuta 1958.

1968

L- (Lainsäädäntö) ja C-sarja (Tiedonantoja ja ilmoituksia) perustetaan tammikuussa.
L-sarjan ensimmäinen numero ilmestyy 3. tammikuuta 1968.
C-sarjan ensimmäinen numero ilmestyy 12. tammikuuta 1968.

1978

S-sarjan (Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosa) ensimmäinen numero ilmestyy 7. tammikuuta 1978. Siinä julkaistaan julkisia hankintoja koskevat ilmoitukset. Vuoden 1974 loppuun saakka esim. tarjouskilpailuilmoitukset sekä Euroopan kehitysrahaston ilmoitukset julkaistiin L-sarjassa ja vuoden 1977 loppuun saakka C-sarjassa.

1981

CELEX-tietokanta (Communitatis Europae Lex) avataan. CELEX on monikielinen toimielinten välinen tietokonepohjainen dokumentointijärjestelmä, joka sisältää yhteisöjen lainsäädännön. Komission ylläpitämä CELEX on käytettävissä verkossa sekä magneettinauhalla.

1986

S-sarja alkaa ilmestyä myös sähköisenä (TED-tietokannassa – tenders electronic daily).

1987

L- ja C-sarja alkavat ilmestyä mikrokortteina.

1991

C … A -sarja alkaa ilmestyä.

1992

Lokakuussa 1992 CELEX siirtyy komissiolta julkaisutoimiston ylläpidettäväksi.

1997

S-sarja alkaa ilmestyä myös cd-romina.

1998

L- ja C-sarja alkavat ilmestyä myös internetissä EUR-Lex-sivustolla.
1. heinäkuuta 1998 alkaen S-sarjaa ei enää julkaista painettuna vaan ainoastaan cd-romina ja internetissä (TED-tietokannassa).

1999

31. elokuuta 1999 lähtien alkaa ilmestyä C-sarjan uusi sähköinen versio ”C … E” (E = electronic).

2001

L- ja C-sarja alkavat ilmestyä myös cd-romina.

2002

1. tammikuuta 2002 lähtien EUR-Lex-tietokannan käyttö on maksutonta.

2003

1. helmikuuta 2003 alkaen virallisen lehden nimi on Nizzan sopimuksen mukaisesti Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL).

2004

1. toukokuuta 2004 tapahtuneen unionin laajentumisen jälkeen virallinen lehti alkaa ilmestyä 20 kielellä. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 930/2004 mukaisesti virallisen lehden maltankielisen julkaisun kohdalla tehdään poikkeus: kolmen vuoden ajan (1.5.2004–30.4.2007) toimielimet ovat velvollisia julkaisemaan maltan kielellä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamat asetukset.
1. toukokuuta 2004 lähtien virallisen lehden selässä ei enää käytetä väriraitaa. Lehden kieliversiot erotetaan toisistaan ISO-koodilla, joka painetaan lehden kanteen.
1. toukokuuta 2004 alkaen CELEX- ja EUR-Lex-tietokantoihin tallennetaan kaikki 20 kieliversiota.
Heinäkuussa 2004 julkaistaan viimeinen paperiversio yhteisön voimassa olevasta lainsäädännöstä tehdystä luettelosta. Tämän jälkeen luettelo on saatavilla EUR-Lex-sivustolla.
1. marraskuuta 2004 alkaen CELEX-tietokannan tiedot sisällytetään EUR-Lex-tietokantaan ja 31. joulukuuta 2004 lähtien CELEX-tietokantaa ei enää päivitetä.

2007

1. tammikuuta 2007 alkaen virallinen lehti ilmestyy 23 kielellä. Muutoksen syynä ovat Romanian ja Bulgarian liittyminen sekä päätös julkaista johdettu oikeus iirin kielellä. Iirinkielisen julkaisun kohdalla tehdään samankaltainen poikkeus kuin aiemmin maltankielisen kohdalla: viiden vuoden ajan (1.1.2007–31.12.2011) toimielimet ovat velvollisia julkaisemaan iirin kielellä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamat asetukset (neuvoston asetus (EY) N:o 920/2005).
1. tammikuuta 2007 otetaan käyttöön virallisessa lehdessä julkaistavien säädösten uusi luokittelurakenne.

2009

1. joulukuuta 2009 alkaen, jolloin Lissabonin sopimus tuli voimaan, lisätään virallisen lehden L-sarjaan tilapäinen V osa: ”Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen soveltamiseksi 1. joulukuuta 2009 alkaen annetut säädökset”. Tämä osa poistetaan 31. joulukuuta 2009.

2010

1. tammikuuta 2010 otetaan käyttöön virallisessa lehdessä julkaistavien säädösten uusi luokittelurakenne, jossa on otettu huomioon Lissabonin sopimuksella tehdyt muutokset.

2012

Iirin kieltä koskevan poikkeuksen, joka tehtiin vuonna 2007, voimassaoloa jatketaan edelleen viidellä vuodella neuvoston asetuksella (EU) N:o 1257/2010 (1.1.2012–31.12.2016).

2013

1. heinäkuuta 2013 alkaen virallinen lehti ilmestyy 24 kielellä. Muutoksen syynä on Kroatian liittyminen.

2014

C … E ‑sarjan ilmestyminen loppuu 1. huhtikuuta alkaen.

2016

L … E‑ ja C … I ‑sarjat alkavat ilmestyä 1. tammikuuta.
Maaliskuussa ELI (European Legislation Identifier) otetaan käyttöön EUR-Lex-portaalissa.

2017

Iirin kieltä koskevan poikkeuksen voimassaoloa jatketaan edelleen neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2015/2264, mutta sen soveltamisalaa on vaiheittain rajoitettava, jotta poikkeuksesta voitaisiin luopua 31. joulukuuta 2021 mennessä.

2022

Iiriä koskevaa poikkeusta ei enää sovelleta 1 päivästä tammikuuta 2022.

Asiakirjojen toimittaminen viralliseen lehteen toimielimistä, elimistä, toimistoista ja virastoista

Toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen täydellinen luettelo on kohdassa 9.5.

Euroopan parlamentti (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg)

Eri osastot toimittavat tekstit julkaisutoimistoon.

Eurooppa-neuvosto (Bryssel)

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö toimittaa tekstit.

Euroopan unionin neuvosto (Bryssel)

Pääsihteeristö toimittaa tekstit.

Euroopan komissio (Bryssel ja Luxemburg)

Komission pääsihteeristö toimittaa kaikki julkaistavat tekstit. Tämä koskee niin velvoittavia säädöksiä (L-sarja), komission ehdotuksia, tiedonantoja ja tiedotteita (C-sarja) kuin hankintailmoituksia ja Euroopan kehitysrahaston ilmoituksiakin (S-sarja).

Euroopan unionin tuomioistuin (Luxemburg)

Kirjaamot toimittavat tekstit.

Euroopan keskuspankki (Frankfurt am Main)

Tapauksen mukaan joko sihteeristön ja kielipalveluiden pääosasto tai oikeudellinen pääosasto toimittaa tekstit.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin (Luxemburg)

Kertomusten tuottamisesta vastaava yksikkö toimittaa tekstit.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (Bryssel)

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö toimittaa tekstit.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (Bryssel)

Kanslia toimittaa eri yksikköjen tekstit.

Euroopan alueiden komitea (Bryssel)

Kanslia toimittaa eri yksikköjen tekstit.

Euroopan investointipankki (Luxemburg)

Tekstit laatineet yksiköt toimittavat itse omat tekstinsä.

Euroopan oikeusasiamies (Strasbourg) ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (Bryssel)

Tekstit laatineet yksiköt toimittavat itse omat tekstinsä.

Toimistot ja virastot

Katso toimistojen ja virastojen luettelo kohdissa 9.5.3–9.5.6.

Monikielinen toimielinten, elinten, toimielinten yleisten palvelujen, toimistojen ja virastojen nimien luettelo: ks. liite A9.

LegisWrite

LegisWrite on tietokonesovellus, jota käytetään virallisten asiakirjojen laadinnassa ja tarkistamisessa ja joka mahdollistaa asiakirjojen siirron toimielinten välillä. Sen avulla yhtenäistetään tekstien rakenne ja esitystapa.

Lisätietoja Legiswritesta saa GoPro-sivustolta (Guide to procedures), joka on Euroopan unionin toimielinten ja elinten henkilöstön käytettävissä: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (englanniksi) (*).

Viiteaineisto

Virallisessa lehdessä julkaistaviin suomenkielisiin teksteihin liittyviä keskeisiä lähdeteoksia ja tietokantoja ovat seuraavat:

a)
oikeinkirjoitus ja kielenhuolto: ks. kohta 11;
b)
lainsäädäntötekniikkaan liittyvät kysymykset:
Euroopan unionin neuvoston säädöskäsikirja, 2015;
Lainlaatijan opas – Osa 2. Lakitekniikka, oikeusministeriö, laintarkastusyksikkö 2010;
Lainlaatijan opas, oikeusministeriö, Helsinki, Edita, 2. muuttamaton painos 1997;
c)
lyhenteet ja lyhennesanat:
IATE (Euroopan unionin toimielinten, virastojen ja muiden elinten yhteinen terminologiatietokanta);
d)
säädösten nimien, sisältöjen ja muutosten ym. tarkistaminen:
EUR-Lex (Euroopan unionin maksuton säädöstietokanta, jossa voi tutustua viralliseen lehteen ja perussopimuksiin, lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjoihin);
e)
virallisen lehden vedosten oikoluku (mm. tekstin ladontaa ja typografiaa koskevat säännöt):

Myös virallisen lehden tiettyjä numeroita voi käyttää viiteaineistona mm. maatalous- ja kalastustekstien, kaupallisten sopimusten, yhtenäistetyn nimikkeistön ja kolmansien maiden kanssa tehtävien sopimusten tarkistamisessa.

(*)
Sisäinen linkki / käsikirja, joka on tarkoitettu vain Euroopan unionin toimielinten henkilöstön käyttöön.
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu