ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.4.4. Kunstilise materjali (joonised, fotod jne) paljundamise õigus

Väljaannet koostades peab väljaandev asutus järgima autoriõiguse nõudeid. Kui väljaandes kasutatakse kunstilist materjali, mis on autoriõigusega kaitstud (kolmanda isiku autoriõigus), on väga tähtis tagada, et kõik selle materjali kasutamiseks vajalikud õigused oleksid olemas. Kõigil eespool kirjeldatud juhtudel tuleb tagada, et väljaandes avaldatud kunstilise materjali paljundamise õigust käsitlev märge oleks kooskõlas õigustega, mis Euroopa Liit, Euratom või teatav juriidiline isik (EKP, EIP, EIF ja detsentraliseeritud asutused) asjaomase materjali suhtes on omandanud.

Euroopa Liidule, Euratomile või teatavale juriidilisele isikule kuuluv materjal

Materjali puhul, mille saamiseks on sõlmitud leping (1) välistöövõtjaga, peab väljaandev asutus tagama, et lepingus oleks klausel, mis annab talle kõnealuse materjali autoriõigused. Sellisel juhul tuleks paljundamisõigust käsitlev märge esitada järgmisel kujul:

Illustratsioon/foto/jne leheküljel …, © Euroopa Liit, [aasta]
Illustratsioon/foto/jne leheküljel …, © Euroopa Aatomienergiaühendus, [aasta]
Illustratsioon/foto/jne leheküljel …, © Euroopa Keskpank, [aasta]
Illustratsioon/foto/jne leheküljel …, © [ameti nimi], [aasta]

Kolmandatele isikutele kuuluv materjal

Euroopa Liidu, Euratomi või teatava juriidilise isiku autoriõigusega hõlmamata fotode või muu materjali iga elemendi kasutamiseks ja taasesitamiseks tuleb küsida luba otse autoriõiguse valdaja käest. Autoriõiguse märge tuleb lisada igale elemendile, nagu on kirjeldatud allpool. Peale selle tuleb lisada üldmärkus kirjastamisandmete leheküljele:

Euroopa Liidu autoriõigusega hõlmamata fotode või muu materjali kasutamiseks ja taasesitamiseks tuleb küsida luba otse autoriõiguse valdaja käest.
[juriidilise isiku nimi] autoriõigusega hõlmamata fotode või muu materjali kasutamiseks ja taasesitamiseks tuleb küsida luba otse autoriõiguse valdaja käest.
Üksikisikule kuuluvad materjalid (kolmandad isikud või füüsiline isik)

Organisatsioonivälisele üksikisikule või füüsilisele isikule kuuluva materjali kasutustingimuste kohta peab olema allkirjastatud litsentsileping. Reprodutseerimisõigust käsitlev märge tuleks esitada järgmisel kujul:

Illustratsioon/foto/jne leheküljel …, © [kunstniku nimi], [aasta]
Pildipankadest saadud materjal

Pakutud kasutuslitsentside sisu tuleks kindlasti hoolikalt läbi lugeda ja nende nõuded täita. Autoriõiguste märge tuleks esitada järgmisel kujul:

Illustratsioon/foto/jne leheküljel …, [kunstniku nimi], © [pildipanga nimi], [aasta]
Creative Commonsi litsentsid

Seda liiki litsentside puhul nõutakse enamasti viitamist piltide asukohale ning linki, mis võimaldab asjaomaste piltideni jõuda. Piltide kasutamise suhtes kehtivad enamasti spetsiifilised tingimused, mistõttu tuleks enne nende kasutamist küsida juriidilist nõu.

Õigus isikuportreele (fotodel ja videotel jäädvustatud isikud)

Lisaks lepingule, mille väljaandev asutus peab sõlmima foto või video autoriga, tuleb arvesse võtta ka fotol või videosalvestisel jäädvustatud isikute huve (õigus isikuportreele).

Väljaandev asutus peab lisama kolmanda isikuga sõlmitavasse lepingusse klausli või nõudma foto või video autoriks olevalt ELi institutsiooni töötajalt, et iga isikuga, kes on jäädvustatud fotol või videosalvestisel, sõlmitakse standardleping, mis annab Euroopa Liidule õiguse nende kujutist kasutada.

Küsimuste korral võtke palun ühendust väljaannete talituse autoriõiguse teenistusega (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Siselink/töödokument Euroopa Liidu institutsioonide töötajatele.
Viimati uuendatud: 6.4.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg