ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

4.5. Euroopa Liidu Kohtu määratav tunnus

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Euroopa kohtulahendi tunnus (European case-law identifier – ECLI) loodi selleks, et tagada korrektne ja ühtne viitamine Euroopa ja liikmesriikide kohtute lahenditele. Euroopa Liidu Kohus võttis selle järk-järgult kasutusele 2014. aastal.

Euroopa Liidu Kohus on määranud ECLI kõikidele Euroopa Liidu kohtute lahenditele alates 1954. aastast (kohtuotsused, kohtumäärused, arvamused, otsused (uuesti läbivaatamise menetlus)), kohtujuristide ettepanekutele ja seisukohtadele ning kõnealuste lahenditega seotud teabele (kokkuvõtted ja resümeed, teave avaldamata kohtulahendite kohta).

ECLI koosneb viiest kohustuslikust osast, selles kasutatakse ainult ladina tähtnumbrilisi märke, mis on omavahel eraldatud kooloniga, nagu on näidatud allpool:

1)
lühend „ECLI“, mis näitab, et tegemist on Euroopa kohtulahendi tunnusega;
2)
riigikood, mis näitab, millises liikmesriigis asjaomane kohus asub (vt tabel punktis 7.1.1), või kood „EU“, kui tegemist on Euroopa Liidu Kohtuga;
3)
lahendi teinud kohtu kood (Euroopa Liidu Kohtu puhul tähistab „C“ Euroopa Kohut, „T“ Üldkohut ja „F“ Avaliku Teenistuse Kohut);
NB!
Avaliku Teenistuse Kohus, mis loodi 2004. aastal, lõpetas tegevuse 1. septembril 2016, olles andnud oma pädevuse üle Üldkohtule.
4)
kohtulahendi tegemise aasta (nelja numbriga);
5)
järgarv, mille vormingu otsustab liikmesriik või Euroopa Liidu Kohus. See number koosneb kuni 25 tähtnumbrilisest märgist. Kasutada võib punkte, kuid mitte muid kirjavahemärke:
ECLI:EU:C:2006:710
Õiguslik alus

Nõukogu järeldused, milles kutsutakse üles võtma kasutusele European case-law identifier (ECLI) ja kohtulahendite ühtne metadata miinimumkogum (ELT C 127, 29.4.2011, lk 1).

ECLIga seotud lingid

Euroopa Liidu Kohus, kohtulahenditele viitamise viis:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/et

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-et.do

Juhised kohtulahenditele viitamise kohta:
vt punkti 5.9.3.

Viimati uuendatud: 1.9.2017
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg