ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

2.2. Preambul (volitused ja põhjendused)

Preambul hõlmab kogu selle osa, mis jääb õigusakti pealkirja ja regulatiivosa vahele.

(a)

Volitused

Volitused esitatakse järgnevas järjekorras ja need kajastavad järgmist:

1)
akti õiguslik alus:
a)
esmase õiguse aktid (aluslepingud, ühinemisaktid, aluslepingutele lisatud protokollid) ja rahvusvahelised lepingud (lepingud, protokollid, konventsioonid), mis moodustavad asjaomase akti üldise aluse:
võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, [eriti selle artiklit/artikleid …,]
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, [eriti selle artiklit/artikleid …,]
võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, [eriti selle artiklit/artikleid …,]
võttes arvesse Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti

Lepingute lühendeid volitustes ei esitata.

Kui osutatakse rohkem kui ühele aluslepingule, esitatakse need eraldi ridadel järgmises järjekorras: Euroopa Liidu leping, Euroopa Liidu toimimise leping, Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping.

Esmase õiguse aktidele osutatakse ilma allviiteta. Rahvusvahelise õiguse aktidele ja nende protokollidele võib viidata lühivormi ja allviitega;

b)
vajaduse korral teisese õiguse aktid, mis moodustavad asjakohase akti erilise aluse. Selliste aktide täispealkirjale järgneb allviide Euroopa Liidu Teatajale, kus need avaldati:

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (1),

[---]

(1)
ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.
2)
ettevalmistavad aktid (nt ettepanekud, algatused, taotlused, soovitused, nõusolekud ja arvamused, mis põhinevad aluslepingutel), millele võib järgneda allviide:

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

[---]

(1)
5. mai 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2)
17. veebruari 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

Kui aluslepinguga nähakse ette mingi asutuse või organiga konsulteerimine ning kui konsulteerimise tulemusel esitatakse arvamus, sõnastatakse asjaomane volitus „võttes arvesse [---] arvamust“ ning lisatakse allviide ELT-le või selle puudumise korral järgmine allviide: „Arvamus on esitatud [---] (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).“

Kui aluslepinguga nähakse ette mingi asutuse või organiga konsulteerimine, kuid konsulteerimise tulemusel arvamust ei esitata, sõnastatakse asjaomane volitus järgmiselt: „pärast konsulteerimist [---]“ (ilma allviiteta ja muude täpsustusteta);

3)
seadusandlike aktide puhul:
a)
akti eelnõu edastamine liikmesriikide parlamentidele:
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
b)
järgitud menetlus:
i)
seadusandlik tavamenetlus:

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3),

[---]

(3)
Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta seisukoht (ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 191) ja nõukogu 15. veebruari 2010. aasta esimese lugemise seisukoht (ELT C 107 E, 27.4.2010, lk 1). Euroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 8. novembri 2010. aasta otsus.
ii)
seadusandlik tavamenetlus koos lepituskomiteega:

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt, arvestades lepituskomitees 24. jaanuaril 2011 heakskiidetud ühist teksti (2),

[---]

(2)
Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta seisukoht (ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 312), nõukogu 11. märtsi 2010. aasta esimese lugemise seisukoht (ELT C 122 E, 11.5.2010, lk 1), Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsus ja Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2011. aasta seadusandlik resolutsioon (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
iii)
seadusandlik erimenetlus:
toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

Eestikeelsetes aktides algavad volitused väiketähega ja lõpevad komaga, v.a viimane volitus, kui see on lihtfraas:

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)
ning arvestades järgmist:

Kui aga viimane volitus on liitfraas, lõpeb ka see volitus komaga:

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 27,
ning arvestades järgmist:
(b)

Põhjendused

Põhjendustes põhjendatakse regulatiivosa (s.o artiklite) põhisätteid.

Põhjendused algavad sissejuhatava lausega „ning arvestades järgmist:“. Nad on nummerdatud ning iga põhjenduse iga lause algab suurtähega ja lõpeb punktiga, v.a viimase põhjenduse viimane lause, mis lõpeb komaga.

a) Põhjendused esitatakse järgmiselt:

ning arvestades järgmist:
(1)
Määruses (EÜ) nr 763/2008 on sätestatud [---].
(2)
Komisjonile (Eurostatile) liikmesriikide poolt edastatud andmete kvaliteedi hindamiseks on vaja määratleda [---].
[---]
 
(4)
Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

Tekstis osutatakse põhjendustele järgmiselt:

põhjenduses 1, põhjenduses 2 jne.

b) Kui õigusaktil on ainult üks põhjendus, esitatakse see ilma taande ja numbrita. Sissejuhatav lause „ning arvestades järgmist:“ paikneb eraldi real. Põhjendus lõpeb komaga:

ning arvestades järgmist:
Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,
NB!

Kuni 6. veebruarini 2000 algasid põhjendused väiketähega ja lõppesid semikooloniga (seda esitusviisi kasutatakse nõukogu teatavates aktides tänaseni):

ning arvestades, et:
ühenduse poliitika rakendamine [---]; (esimene ja sellele järgnevad põhjendused)
seepärast on vaja luua [---], (viimane põhjendus)

Kuna põhjendused olid üldjuhul nummerdamata, viidati neile järgmiselt: esimene, teine, kolmas jne põhjendus.

Mõnikord, peamiselt dumpinguvastases tekstis, algasid põhjendused saatelausega ja olid nummerdatud; iga põhjendus algas suurtähega ja lõppes punktiga (sellest tuleneb praegune tava).

1998. aasta detsembrist kuni 6. veebruarini 2000 kestis üleminekuperiood, mil olid kasutusel mõlemad vormistusviisid.

Euroopa Parlamendi resolutsioonides eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, mis avaldatakse L-seerias, algavad volitused kriipsuga ning põhjendused ei ole nummerdatud, vaid algavad tähega:

võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,
võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži 2008. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastustega,
võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust,
A.
arvestades, et kolledž [---];
B.
arvestades, et kontrollikoda [---];
Viimati uuendatud: 19.5.2014
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg