ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

1.2. L-seeria

1.2.1. Aktide liigitamine

L-seeria rubriikide ja alamrubriikide järjekord on esitatud järgnevas loetelus (vt ka EUR-LexPDF ja Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Euroopa Liidu Teataja L-seeria
L I    Seadusandlikud aktid
Määrused
Direktiivid
Otsused
Eelarved
L II    Muud kui seadusandlikud aktid
Rahvusvahelised lepingud
Määrused
Direktiivid
Otsused
Soovitused
Suunised
Kodu- ja töökorrad
Rahvusvaheliste lepingutega loodud organite vastuvõetud õigusaktid
Institutsioonidevahelised kokkulepped
L III    Muud aktid
Euroopa Majanduspiirkond
L IV    EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud aktid
NB!
Autorite järjekord rubriigiti („Määrused“, „Direktiivid“ jne) on esitatud punktis 3.4.2.
L II rubriikides „Määrused“, „Direktiivid“ ja „Otsused“ liigitatakse asjaomaste autorite aktid eespool esitatud järjekorras järgmiselt: 1) vahetult aluslepingutel põhinevad aktid; 2) delegeeritud aktid; 3) rakendusaktid (vt kokkuvõtlikust tabelist „Määrused, direktiivid ja otsused“).

Rubriigid

Euroopa Liidu Teataja L-seerias avaldatavad aktid liigitatakse järgmiselt.

L I    Seadusandlikud aktid

Selles rubriigis avaldatakse seadusandlikud aktid (ELi toimimise lepingu tähenduses): määrused, direktiivid ja otsused, mis on vastu võetud:

seadusandliku tavamenetluse kohaselt (Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühiselt vastu võetud aktid);
seadusandliku erimenetluse kohaselt (Euroopa Parlamendi osalusel nõukogu vastu võetud aktid ja nõukogu osalusel parlamendi vastu võetud aktid).

L I sisaldab ka Euroopa Liidu eelarvet (samuti paranduseelarveid), kuna see võetakse vastu erimenetluse kohaselt.

NB!
Enne 1. detsembrit 2009 avaldati Euroopa Liidu üldeelarve L II rubriigis „Euroopa Liidu üldeelarve lõplik vastuvõtmine“. Samuti avaldati L-seerias asutuste kulude ja tulude aruanded, mis nüüd avaldatakse C-seerias.
L II    Muud kui seadusandlikud aktid

Selles rubriigis ilmuvad muud kui seadusandlikud aktid (ELi toimimise lepingu tähenduses): määrused, direktiivid ja otsused, mis ei ole vastu võetud seadusandliku menetluse kohaselt, delegeeritud aktid (artikkel 290), rakendusaktid (artikkel 291), vahetult aluslepingutel põhinevad aktid (rahvusvaheliste lepingutega seotud aktid, ÜVJP otsused jm) ning muud aktid (soovitused, EKP suunised jm).

L III    Muud aktid

Selles rubriigis ilmuvad muud aktid, nagu näiteks Euroopa Majanduspiirkonna aktid.

L IV    EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud aktid

Selles ajutises, nüüdseks kasutuselt kadunud rubriigis ilmuvad ajutiselt aktid, mis on vastu võetud EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009.

Liigitamine

Iga rubriigi siseselt liigitatakse aktid omakorda kahe põhimõtte järgi:

a)
kõigepealt aktide liik (määrused, direktiivid, otsused);
b)
seejärel, vajaduse korral, aktid vastu võtnud institutsioonid (vt punkti 3.4.2): Euroopa Parlament; Euroopa Ülemkogu; Euroopa Parlament ja nõukogu; nõukogu; Euroopa Komisjon; Euroopa Liidu Kohus; Euroopa Keskpank; kontrollikoda jne.
Viimati uuendatud: 23.9.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg