ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

10.8. Αριθμοί, ημερομηνίες και ώρες

10.8.1. Αριθμοί

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Σε σχέση με τον τρόπο γραφής των αριθμητικών μεγεθών τίθενται τρία ερωτήματα:

α)

Πότε πρέπει να γράφεται το αριθμητικό μέγεθος με αριθμό και πότε ολογράφως;

Το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο και αναλύεται διεξοδικά στο σημείο Β (Ειδική ανάλυση) παρακάτω. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η χρήση του ενός ή του άλλου τρόπου γραφής (με αριθμό ή ολογράφως), αλλά δεν είναι λίγες και οι αμφισβητούμενες περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι οι κανόνες που υπάρχουν στα σχετικά βασικά ενωσιακά έγγραφα αναφοράς (έγγραφο Règles de technique législative, Τυπικό των πράξεων του Συμβουλίου) δεν είναι απόλυτα σαφείς.

Πάντως, προεισαγωγικά επισημαίνεται ότι καθοριστική στο σημείο αυτό είναι η σημασία του πρωτοτύπου, ενόψει και των απαιτήσεων e-Greffe, και συγκεκριμένα του κανόνα σύμφωνα με τον οποίο το άθροισμα των αριθμών που υπάρχουν στο πρωτότυπο πρέπει να ισούται με το άθροισμα των αριθμών που υπάρχουν στη μετάφραση. Άρα, αν έστω και ένας αριθμός που εμφανίζεται στο πρωτότυπο αριθμητικά γραφτεί στη μετάφραση ολογράφως —ή το αντίστροφο—, προκύπτει πρόβλημα.

β)

Όταν το αριθμητικό μέγεθος γράφεται ολογράφως, θα γράφεται μονολεκτικά ή με περισσότερες λέξεις;

Σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη —η οποία συνιστάται να ακολουθείται και σε επίπεδο Ένωσης—, τα απόλυτα αριθμητικά μέχρι το δεκαεννέα, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες (και, φυσικά, το χίλια) γράφονται μονολεκτικά. Τα υπόλοιπα απόλυτα αριθμητικά γράφονται περιφραστικά. Ο κανόνας αυτός, που περιλαμβάνεται στη σχολική γραμματική (σ. 64) και στη γραμματική του Τριανταφυλλίδη (σ. 278, παράγραφος 680), βασίζεται στο γεγονός ότι οι λέξεις ως το δεκαεννέα προφέρονται μονολεκτικά, με έναν τόνο. Ως εκ τούτου, κρίνεται αβάσιμη η άποψη που εκφράζεται στη γραμματική Κλαίρη–Μπαμπινιώτη σύμφωνα με την οποία μονολεκτικά πρέπει να γράφονται τα απόλυτα αριθμητικά ως το δώδεκα (και όχι ως το δεκαεννέα). Ενημερωτικά επισημαίνεται ότι υπάρχει και η άποψη (Λυπουρλής, Γλωσσικές παρατηρήσεις Ι, σ. 141 και επ.) ότι, με βάση το κριτήριο της μονολεκτικής και «μονοτονικής» προφοράς, θα έπρεπε να γράφονται μονολεκτικά οι αριθμοί ως το 99.

γ)

Πότε χρησιμοποιείται απόλυτο και πότε τακτικό αριθμητικό;

Σε μερικές περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη η χρήση απόλυτου αριθμητικού και σε άλλες η χρήση τακτικού αριθμητικού. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις στις οποίες ο μεταφραστής έχει ελευθερία επιλογής (βλ. ανάλυση παρακάτω).

Β. Ειδική ανάλυση

Χρησιμοποιούνται πάντοτε απόλυτα αριθμητικά —που γράφονται με αριθμούς και όχι ολογράφως— για τη δήλωση των αιτιολογικών σκέψεων, των άρθρων και των παραγράφων του διατακτικού των νομικών πράξεων, καθώς και για τη δήλωση των σκέψεων των αποφάσεων του Δικαστηρίου:

στην αιτιολογική σκέψη 5 (χωρίς παρένθεση)
στο άρθρο 1 [όχι πρώτο άρθρο ή άρθρο πρώτο, όπως στα γαλλικά (article premier)]
στο άρθρο 42
στην παράγραφο 2
στη σκέψη 3 (για αποφάσεις του Δικαστηρίου)

Για τα (με τη νομοτεχνική έννοια του όρου) σημεία του διατακτικού χρησιμοποιούνται απόλυτα αραβικά ή απόλυτα λατινικά αριθμητικά, ανάλογα με το πώς εισάγονται τα εν λόγω σημεία μέσα στο κείμενο. Στην περίπτωση αυτή, μετά το αριθμητικό χρησιμοποιείται το δεύτερο μέρος της παρένθεσης:

σημείο 1), σημείο ii)

Οι άλλες υποδιαιρέσεις του διατακτικού, και συγκεκριμένα, τα εδάφια, οι περίοδοι και οι περιπτώσεις, δεν έχουν αριθμητικό σύμβολο που να επιτρέπει την εξατομίκευσή τους. Όταν γίνεται παραπομπή σ’ αυτά, στο ελληνικό κείμενο εξειδικεύονται με το αντίστοιχο τακτικό αριθμητικό ολογράφως:

το τρίτο εδάφιο, η πρώτη περίοδος, η δεύτερη περίπτωση

Στο άρθρο στο οποίο προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος χρησιμοποιείται κατά κανόνα τακτικό αριθμητικό:

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα […]

Ειδικά στο άρθρο αυτό, το εν λόγω τακτικό αριθμητικό πρέπει να γράφεται ολογράφως και όχι συντετμημένο (εικοστή, όχι 20ή· ένατη, όχι 9η κ.ο.κ.).

Οι τίτλοι, τα μέρη, τα τμήματα, τα κεφάλαια και τα παραρτήματα των κειμένων δηλώνονται με το απόλυτο ελληνικό ή λατινικό αριθμητικό με το οποίο γράφονται στο αυθεντικό κείμενο:

κεφάλαιο 2, τίτλος V, μέρος 1, τμήμα II, παράρτημα X

Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία η σχετική υποδιαίρεση δεν γράφεται στο αυθεντικό κείμενο με απόλυτο αλλά με τακτικό αριθμητικό (για παράδειγμα η Συνθήκη ΕΟΚ έγραφε: μέρος πρώτο και όχι μέρος 1). Στην περίπτωση αυτή, ο μεταφραστής ακολουθεί την πρακτική του αυθεντικού κειμένου.

Οι σειρές και οι στήλες πινάκων δηλώνονται με το αντίστοιχο τακτικό αριθμητικό:

πρώτη σειρά, δεύτερη στήλη

Για τη δήλωση σελίδων του κειμένου χρησιμοποιούνται κατά κανόνα απόλυτα αριθμητικά, που γράφονται με αριθμό:

στη σελίδα 8 (όχι στην όγδοη σελίδα)

Όσον αφορά τους άλλους αριθμούς που υπάρχουν μέσα στο κείμενο (πλην των ημερομηνιών και ωρών, για τις οποίες γίνεται λόγος στο επόμενο σημείο), επισημαίνεται ότι καθοριστικός για τον μεταφραστή είναι εν προκειμένω ο ρόλος του πρωτοτύπου λόγω και των απαιτήσεων e-Greffe.

Βέβαια, όπως επισημαίνει το έγγραφο Règles de technique législative, oι αριθμοί γράφονται κατά κανόνα ολογράφως (σ. 99: Les nombres s'expriment généralement en toutes lettres). Ωστόσο, αμέσως μετά εισάγει ένα στοιχείο ασάφειας και διακριτικής ευχέρειας, καθώς αναφέρει: cependant, lorsqu'ils sont trop longs à écrire, il est fréquent de les voir écrits en chiffres, και αναφέρει ως παράδειγμα αριθμού trop long à écrire το 72 (soixante-douze).

Ανάλογος κανόνας υπάρχει και στο Τυπικό (σ. 105: Οι αριθμοί παρατίθενται κατά κανόνα ολογράφως). Ωστόσο, αμέσως μετά, το Τυπικό θεσπίζει έναν ειδικότερο κανόνα, ο οποίος είναι μεν σαφής, αλλά αντιφάσκει σε σημαντικό βαθμό με τον γενικό κανόνα, καθώς περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του υπερβολικά: για λόγους ομοιομορφίας, τα απόλυτα αριθμητικά παρατίθενται μέχρι και το δώδεκα ολογράφως και στη συνέχεια γράφονται ως αριθμοί. Αν σε όλα αυτά προστεθεί και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον English Style Guide, τον οποίο συμβουλεύονται πολλοί συντάκτες πρωτοτύπων, οι αριθμοί έως και το εννέα πρέπει να γράφονται ολογράφως και από το δέκα και πάνω αριθμητικά [σ. 31, σημείο 6.1: Spell out the numbers one to nine, use digits thereafter], αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα.

Για τους προαναφερόμενους λόγους και με δεδομένη την προαναφερθείσα απαίτηση e-Greffe, συνιστάται στους μεταφραστές να ακολουθούν καταρχήν στο θέμα αυτό την πρακτική του πρωτοτύπου.

Ωστόσο, χρήσιμες είναι οι ακόλουθες ειδικές παρατηρήσεις:

α)
Όταν μπορεί, ο μεταφραστής πρέπει να αποφεύγει να αρχίζει την περίοδο με αριθμό.
β)
Στα έγγραφα που πρόκειται να δημοσιευθούν από την Υπηρεσία Εκδόσεων οι ακέραιοι αριθμοί πρέπει να χωρίζονται κατά τμήματα τριών ψηφίων με σταθερό (προστατευμένο) διάστημα (Control + Shift + space):
125 000 και όχι 125.000 ούτε 125,000

Στα κείμενα που δεν προορίζονται για δημοσίευση από την Υπηρεσία Εκδόσεων (π.χ. στην Επίσημη Εφημερίδα), μπορούμε στα ελληνικά να χρησιμοποιούμε τελεία μεταξύ των τμημάτων τριών ψηφίων, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται στη γλώσσα μας. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για τα τετραψήφια έτη, για τους αριθμούς νομικών πράξεων, για τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, για τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών κ.τ.ό., όπου, ανάλογα με την περίπτωση, τα ψηφία είτε γράφονται όλα μαζί χωρίς κανένα διαχωριστικό (όπως, π.χ., γίνεται με τα έτη) είτε χωρίζονται με διαφορετικό τρόπο (όπως, π.χ., γίνεται με τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών ΙΒΑΝ).

γ)
Στους δεκαδικούς αριθμούς τα δεκαδικά ψηφία πρέπει να χωρίζονται από τα ακέραια με υποδιαστολή και όχι με τελεία. (Στα αγγλικά πρωτότυπα χρησιμοποιείται υποδιαστολή στα έγγραφα που πρόκειται να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα, αλλά τελεία στα άλλα έγγραφα.)
δ)
Σε τρέχον κείμενο τα κλάσματα πρέπει να γράφονται ολογράφως και όχι αριθμητικά:
Η Επιτροπή φέρει το ένα πέμπτο των εξόδων της και το ένα πέμπτο των εξόδων των προσφευγουσών.

Σε πίνακες, μαθηματικούς ή χημικούς τύπους και συναφή πλαίσια επιτρέπεται να γράφονται αριθμητικά.

ε)
Οι κάθε είδους ποσότητες, ποσά, μέτρα, σταθμά, διαστάσεις, θερμοκρασίες, ποσοστά κ.λπ. γράφονται με απόλυτους αριθμούς, όταν ακολουθούνται από το αντίστοιχο σύμβολο, καθώς επίσης σε πίνακες και σε καταλόγους:
συντελεστής 2,2 %
αλκοολικός βαθμός 80 % vol
αλμυρότητα 25 ‰
ποσότητα 10 kg
100 kW
θερμοκρασία 6 °C

Όταν όμως η μονάδα μέτρησης ή η νομισματική μονάδα γράφεται ολογράφως (συνήθης πρακτική για τις νομισματικές μονάδες σε τρέχον κείμενο), τότε ο αριθμός μπορεί να γραφτεί είτε ολογράφως είτε αριθμητικώς (συνιστάται να ακολουθείται εν προκειμένω η πρακτική του πρωτοτύπου).

10 χιλιόγραμμα ή δέκα χιλιόγραμμα
5 τοις χιλίοις ή πέντε τοις χιλίοις
100 ευρώ ή εκατό ευρώ

Ειδικά για τα ποσοστά και τη θερμοκρασία πρέπει να επισημανθεί ότι στα κείμενα που προορίζονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ο αριθμός πρέπει να χωρίζεται από το σύμβολο με προστατευμένο (Control + Shift + space) διάστημα, γιατί αυτό έχει αποφασιστεί διοργανικά για όλες τις γλώσσες. Στα κείμενα που δεν προορίζονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα μπορούμε να μην αφήνουμε διάστημα μεταξύ αριθμού και συμβόλου, σύμφωνα με τη συνήθη για τη γλώσσα μας πρακτική.

Όσον αφορά τις γεωγραφικές συντεταγμένες ισχύουν τα εξής: τα σύμβολα των μοιρών και των υποδιαιρέσεών τους (πρώτα και δεύτερα λεπτά) είναι κολλημένα στον αντίστοιχο αριθμό (10° 15′ 30″), αλλά μεταξύ των μοιρών και των πρώτων και (όταν υπάρχουν) δεύτερων λεπτών άλλοτε αφήνεται (10° 15΄ 30΄΄ Β) και άλλοτε δεν αφήνεται διάστημα (10°15′30″). Πάντως, όταν αφήνεται διάστημα, αυτό πρέπει να είναι προστατευμένο, έτσι ώστε όλη η συντεταγμένη να βρίσκεται πάντοτε στην ίδια σειρά.

Στον συλλαβισμό τα αριθμητικώς εκφραζόμενα ποσά δεν χωρίζονται (δεν πρέπει, δηλαδή, ένα μέρος του αριθμού να βρίσκεται σε μια γραμμή του κειμένου και ένα άλλο μέρος του στην επόμενη). Συνιστάται να μη χωρίζονται κατά τον συλλαβισμό ούτε τα εν λόγω ποσά από τα σύμβολα που τα συνοδεύουν, πράγμα που σημαίνει ότι μεταξύ αριθμού και συμβόλου πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευμένο και όχι απλό διάστημα.

στ)
Tα αριθμητικά μεγέθη γράφονται συνήθως με αριθμούς και όχι ολογράφως (βλ. και English Style Guide, σ. 31, σημείο 6.1): σε αναφορές στατιστικού χαρακτήρα (π.χ. στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 20 επιχειρήσεις), σε ψηφοφορίες (π.χ. από τις παρούσες αντιπροσωπείες, 12 ψήφισαν υπέρ, 4 κατά και 6 απέσχαν) και σε διαστήματα που χωρίζονται με παύλα (π.χ. άτομα ηλικίας 5-12 ετών). Αντίθετα, οι αριθμοί που δηλώνουν προθεσμίες, καλό είναι να γράφονται ολογράφως —αν και, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, αν το πρωτότυπο ακολουθεί διαφορετική πρακτική, είναι φυσιολογικό να κάνει και ο μεταφραστής το ίδιο.
ζ)
Σε μερικές περιπτώσεις, ιδίως σε νομικές ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν πρόστιμα ή βεβαιώνουν εισπρακτέα ή καταβλητέα ποσά, είθισται, για λόγους σαφήνειας δικαίου, τα σχετικά ποσά να γράφονται τόσο αριθμητικώς όσο και ολογράφως:
Η […] οφείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποσό ύψους 79 532,80 ευρώ (εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά) σε αρχικό κεφάλαιο, καθώς και τόκους υπερημερίας ύψους 4 628,85 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) βάσει συνολικού επιτοκίου ανερχομένου σε 5,68 %, δηλαδή συνολικά 84 161,65 ευρώ (ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) στις 31 Δεκεμβρίου 2008, ποσό το οποίο, από την 1η Ιανουαρίου 2009, θα προσαυξάνεται κατά 12,37661 ευρώ (δώδεκα κόμμα τρία επτά έξι έξι ένα ευρώ) για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.
η)
Μια/μία. Ο άτονος τύπος χρησιμοποιείται ως αόριστο άρθρο και ο τονισμένος ως αριθμητικό:
Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια δύσκολη κατάσταση.
Στον τομέα αυτόν υπάρχει μία μόνο οδηγία.
θ)
Εκατομμύριο/-α, δισεκατομμύριο/-α. Όταν οι λέξεις αυτές γράφονται ολογράφως, τα αριθμητικά που τις συνοδεύουν επιτρέπεται να γράφονται είτε με ψηφία είτε με γράμματα: τρία εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια, δύο δισεκατομμύρια ή 2 δισεκατομμύρια. Ο μεταφραστής ακολουθεί στο σημείο αυτό την πρακτική του πρωτοτύπου.

Αντιστοιχία συστημάτων αρίθμησης

Αραβικό Ελληνικό Λατινικό Ρωμαϊκό
1 α a I
2 β b II
3 γ c III
4 δ d IV
5 ε e V
6 στ f VI
7 ζ g VII
8 η h VIII
9 θ i IX
10 ι j X
11 ια k XI
12 ιβ l XII
13 ιγ m XIII
14 ιδ n XIV
15 ιε o XV
16 ιστ p XVI
17 ιζ q XVII
18 ιη r XVIII
19 ιθ s XIX
20 κ t XX
21 κα u XXI
22 κβ v XXII
23 κγ w XXIII
24 κδ x XXIV
25 κε y XXV
26 κστ z XXVI
27 κζ aa XXVII
28 κη bb XXVIII
29 κθ cc XXIX
30 λ dd XXX
31 λα ee XXXI
32 λβ ff XXXII
33 λγ gg XXXIII
34 λδ hh XXXIV
35 λε ii XXXV
36 λστ jj XXXVI
37 λζ kk XXXVII
38 λη ll XXXVIII
39 λθ mm XXXIX
40 μ nn XL
41 μα oo XLI
42 μβ pp XLII
43 μγ qq XLIII
44 μδ rr XLIV
45 με ss XLV
46 μστ tt XLVI
47 μζ uu XLVII
48 μη vv XLVIII
49 μθ ww XLIX
50 ν xx L
51 να yy LI
52 νβ zz LII
53 νγ aaa LIII
54 νδ bbb LIV
55 νε ccc LV
56 νστ ddd LVI
57 νζ eee LVII
58 νη fff LVIII
59 νθ ggg LVIX
60 ξ hhh LX
61 ξα iii LXI
62 ξβ jjj LXII
63 ξγ kkk LXIII
64 ξδ lll LXIV
65 ξε mmm LXV
66 ξστ nnn LXVI
67 ξζ ooo LXVII
68 ξη ppp LXVIII
69 ξθ qqq LXIX
70 ο rrr LXX
71 οα sss LXXI
72 οβ ttt LXXII
73 ογ uuu LXXIII
74 οδ vvv LXXIV
75 οε www LXXV
76 οστ xxx LXXVI
77 οζ yyy LXXVII
78 οη zzz LXXVIII
79 οθ aaaa LXXIX
80 π bbbb LXXX
81 πα cccc LXXXI
82 πβ dddd LXXXII
83 πγ eeee LXXXIII
84 πδ ffff LXXXIV
85 πε gggg LXXXV
86 πστ hhhh LXXXVI
87 πζ iiii LXXXVII
88 πη jjjj LXXXVIII
89 πθ kkkk LXXXIX
90 ϟ (κόππα) llll XC
91 ϟα mmmm XCI
92 ϟβ nnnn XCII
93 ϟγ oooo XCIII
94 ϟδ pppp XCIV
95 ϟε qqqq XCV
96 ϟστ rrrr XCVI
97 ϟζ ssss XCVII
98 ϟη tttt XCVIII
99 ϟθ uuuu XCIX
100 ρ vvvv C
101 ρα wwww CI
200 σ rrrrrrrr CC
300 τ nnnnnnnnnnnn CCC
400 υ jjjjjjjjjjjjjjjj CD
500 φ ffffffffffffffffffff D
600 χ […] DC
700 ψ […] DCC
800 ω […] DCCC
900 ϡ (σαμπί) […] CM
1 000 [‚α] […] M

10.8.2. Ημερομηνίες και ώρες

Οι ημέρες, οι ώρες και τα έτη γράφονται κατά κανόνα με αριθμούς, ενώ ο μήνας αναφέρεται σχεδόν πάντοτε ολογράφως, εκτός αν πρόκειται για παραπομπές τεκμηρίωσης, ιδίως στην Επίσημη Εφημερίδα:

στις 10 Ιανουαρίου 1999
την 1η Οκτωβρίου 2001 στις 14.00
στις 20 Μαρτίου 2008 στη 01.00

Αλλά

ΕΕ L 234 της 17.11.2005, σ. 34.

Παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό γίνεται στην τελική φράση των διεθνών συμφωνιών, όπου η ημερομηνία γράφεται πάντοτε ολογράφως:

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Για τη δήλωση της ημέρας χρησιμοποιείται κατά κανόνα το άρθρο τις (π.χ. στις 5 Δεκεμβρίου 2008, έως τις 5 Δεκεμβρίου 2008 κ.λπ.). Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και το άρθρο την (π.χ. την 5η Δεκεμβρίου 2008). Όμως, όταν πρόκειται για την πρώτη ημέρα του μήνα, χρησιμοποιείται πάντοτε το άρθρο την (π.χ. την 1η Δεκεμβρίου 2008).

Για τις ώρες πρέπει να προτιμάται το εικοσιτετράωρο από το δωδεκάωρο σύστημα (π.χ. 15.00 και όχι 03.00 μ.μ.). Μεταξύ του αριθμού που εκφράζει τις ώρες και του αριθμού που εκφράζει τα λεπτά μπαίνει τελεία ή διπλή τελεία (ό,τι έχει το πρωτότυπο).

Η λέξη εικοσιτετράωρο και τα επίθετα που παράγονται απ’ αυτήν μπορούν να γράφονται και με συνδυασμό ψηφίων και γραμμάτων: 24ωρο. Προτιμότερη είναι, πάντως, η γραφή μόνο με γράμματα, εκτός αν το πρωτότυπο τη γράφει με συνδυασμό ψηφίων και γραμμάτων, οπότε κάνει το ίδιο και ο μεταφραστής, για να αποφύγει τυχόν προβλήματα με το e-Greffe.

Οι δεκαετίες γράφονται είτε ολογράφως (π.χ. η δεκαετία του τριάντα) είτε συντετμημένα (η δεκαετία του ’30). Ο English Style Guide (σ. 35, σημείο 6.17) συνιστά τη γραφή με όλα τα ψηφία της δεκαετίας και όχι μόνο με τα δύο τελευταία (1930s και όχι 30s). Σε λίγα χρόνια ίσως υποχρεωθούμε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε σίγουροι αν, π.χ., η δεκαετία του ’30 είναι αυτή του 1930 ή του 2030.

Για τους αιώνες χρησιμοποιούνται τακτικά αριθμητικά, τα οποία μπορούν να γράφονται είτε ολογράφως (εικοστός αιώνας) είτε συντετμημένα (20ός αιώνας). Και εδώ καλό είναι να ακολουθείται το πρωτότυπο.

Όταν τα μεσάνυχτα χρησιμοποιούνται ως σημείο λήξης μιας προθεσμίας ή, γενικότερα, μιας χρονικής περιόδου, γράφονται: 24.00. Όταν χρησιμοποιούνται ως αφετηρία της, γράφονται: 00.00.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα τρία τελευταία ψηφία των ετών δεν χωρίζονται ποτέ ούτε με διάστημα ούτε με τελεία (2009, όχι 2.009 ούτε 2 009).

Τελευταία ενημέρωση: 3.1.2019
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα