ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.5. Den Europæiske Unions administrative struktur: officielle navne og rækkefølge

9.5.1. Institutioner og organer

    Institutions and bodies (15.2.2017)
The denomination »Den Europæiske Unions Regionsudvalg« must be replaced by »Det Europæiske Regionsudvalg«, which is now the name generally used (see list in 24 languages); in purely legal texts and in the Official Journal, L series, use »Regionsudvalget«.

Institutionerne og organerne bør nævnes i protokollær orden.

Følgende liste består af de officielle navne i protokollær orden efter 1. december 2009 (Lissabontraktatens ikrafttrædelse). Nedenfor findes også en tabel med de forskellige benævnelser i forhold til tekstsammenhængen samt forkortelser og beliggenhed.

Se også bilag A9 — Institutioner, organer, interinstitutionelle tjenester og organisationer: flersproglig liste

a) Institutioner

Det Europæiske Råd
Formanden for Det Europæiske Råd
Den Europæiske Unions Domstol
Domstolen
Retten
NB:
EU-Personaleretten, oprettet i 2004, er efter en overførsel af sine kompetencer til Retten ophørt med sin virksomhed den 1. september 2016.

b) Udenrigspolitisk organ

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
Tre Råd
ikke at forveksle
I Den Europæiske Union

Møder på statschefsniveau eller på regeringsniveau (præsidenter, premierministre, statsministre) med formanden for Europa-Kommissionen (i princippet fire gange om året). Disse møder bliver også kaldt »topmøder«. Det Europæiske Råd fastsætter de overordnede politiske retningslinjer for Unionen.

Det er i denne institution, at medlemsstaternes forskellige ministre mødes jævnligt afhængigt af det emne, der skal behandles. Den er hovedcentret for Unionens politiske beslutninger, hvor størstedelen af EU-lovgivningen fastsættes.

Uden for Den Europæiske Union

Mellemstatslig organisation, som ikke er en EU-institution.

c) Rådgivende organer

d) Andre organer

INSTITUTIONER OG ORGANER — De forskellige benævnelser
Fuldstændig benævnelse Kaldenavn (Kortform) Forkortelse Sæde
Europa-Parlamentet Parlamentet Strasbourg (1)
Det Europæiske Råd Bruxelles
Rådet for Den Europæiske Union EU-Rådet, Rådet
NB:

I tekster rettet til den brede offentlighed:

Ministerrådet (i vid betydning)
(Landbrugs-)(Udenrigs-) … ministerrådet
Bruxelles
Europa-Kommissionen Kommissionen Bruxelles (2)
Den Europæiske Unions Domstol (institution) EU-Domstolen, Domstolen Luxembourg
Domstolen (instans)
Domstolen Luxembourg
Retten (instans)
Retten Luxembourg
Personaleretten (instans)
Personaleretten Luxembourg
Den Europæiske Centralbank Centralbanken ECB Frankfurt am Main
Den Europæiske Revisionsret (3) Revisionsretten, Retten Luxembourg
i EUT: »Revisionsretten«
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil EU-Udenrigstjenesten Bruxelles
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg EØSU (4) Bruxelles
Det Europæiske Regionsudvalg (5) Regionsudvalget Bruxelles
i EUT, L-udgaven: »Regionsudvalget«
Den Europæiske Investeringsbank Investeringsbanken EIB Luxembourg
Den Europæiske Ombudsmand Ombudsmanden Strasbourg (6)
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende, Den Tilsynsførende EDPS Bruxelles
Den Europæiske Anklagemyndighed   EPPO Luxembourg
(1)
Europa-Parlamentets sæde er i Strasbourg. Tillægsmøder finder sted i Bruxelles. Generalsekretariatet er beliggende i Luxembourg.
(2)
Kommissionen har sit sæde i Bruxelles, men har nogle tjenester i Luxembourg.
(3)
»Den Europæiske Revisionsret« anvendes sædvanligvis. Imidlertid er den officielle betegnelse i rent juridiske tekster »Revisionsretten for Den Europæiske Union« (til 30.11.2009: »Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber«), selv om denne form næsten aldrig forekommer. I EUT anvendes betegnelsen »Revisionsretten«.
(4)
Brug ikke Ecosoc. Brug ikke formen »Det Økonomiske og Sociale Udvalg« eller forkortelsen ØSU.
(5)
»Det Europæiske Regionsudvalg« er det navn, der normalt anvendes. I rent juridiske tekster og i EU-Tidende, L-udgaven, anvendes den officielle kortform »Regionsudvalget«.
(6)
Ombudsmandens sæde er i Europa-Parlamentet.

9.5.2. Interinstitutionelle tjenester

De interinstitutionelle tjenester er administrativt tilknyttet Europa-Kommissionen (se også punkt 9.6).

Benævnelse Kortform Forkortelse Sæde Henvisningsakt
(retsakt om oprettelse) 
(a)
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (1) Personaleudvælgelseskontoret
Forvaltningsskole
EPSO (*)
EUSA (*)
Bruxelles EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
Den Europæiske Unions Publikationskontor (3) Publikationskontoret OP (*) Luxembourg EUT L 168 af 30.6.2009, s. 41
(EFT 152 af 13.7.1967, s. 18)
IT-Beredskabsenheden for EU’s Institutioner, Organer og Agenturer IT-Beredskabsenheden CERT-EU Bruxelles EUT L 6 af 11.1.2017, s. 40
(a)
Referenceretsakten er i princippet oprettelsesretsakten. Hvis oprettelsesretsakten er blevet omarbejdet eller kodificeret, eller hvis den er blevet ophævet og afløst af en ny retsakt, bliver denne ændrede retsakt den nye basisretsakt (den oprindelige oprettelsesretsakt angives da i parentes til orientering).
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.
(1)
Almindeligt brugt navn.
(2)
Administrativt tilknyttet Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.
(3)
Indtil 30.6.2009: »Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer«.

9.5.3. Decentrale organisationer (agenturer)

Decentrale organisationer er oprettet ved lov med mandat til at udføre visse opgaver.

De er nævnt i alfabetisk rækkefølge på publikationssproget.

Benævnelse Forkortelse Sæde Henvisningsakt
(retsakt om oprettelse) 
(a)
Ændringer (b)
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ACER (*) Ljubljana EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1 Ændringsretsakt under udarbejdelse
EF-Sortsmyndigheden CPVO Angers EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1 Ændringsretsakt under udarbejdelse
Eurojust (2) Haag EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1 Ændringsretsakt under udarbejdelse
Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed eu-LISA (*) Tallinn EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1  
Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (3) Frontex (*) Warszawa EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1
(EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1)
 
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed EMSA Lissabon EUT L 208 af 5.8.2002, s. 1  
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA (*) Bilbao EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1  
Det Europæiske Asylstøttekontor EASO  (*) Valletta EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11 Ændringsretsakt under udarbejdelse
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed EBA London [Paris] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12 [Hjemsted > Brexit]
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ECDC (*) Stockholm EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1  
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse Cedefop (*) Thessaloniki EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1  
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ETF (*) Torino EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82
(EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1)
 
Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (1) EFCA Vigo EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1 Ændringsretsakt:
EUT L 251 af 16.9.2016, s. 80
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA (*) Parma EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1  
Det Europæiske GNSS-Agentur GSA (*) Prag EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11 Ændring af skrivemåden
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder EIGE (*) Vilnius EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9  
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Eurofound (*) Dublin EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1  
Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA (*) Helsingfors (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1) Berigtigelse:
EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA Köln EUT  L 79 af 19.3.2008, s. 1
(EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1)
Ændringsretsakt under udarbejdelse
Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA (*) London [Amsterdam] EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1 Ændring af skrivemåden /
[Hjemsted > Brexit]
Det Europæiske Miljøagentur EEA København EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13  
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug EONN Lissabon EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1
(EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1)
 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger EIOPA Frankfurt am Main EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48  
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (4) FRA (*) Wien EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1  
Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed ENISA (*) Heraklion EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41
(EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1)
Ændringsretsakt under udarbejdelse
Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (5) Europol Haag EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53
(EFT C 316 af 27.11.1995, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (5) Cepol  Budapest EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1
(EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (7)   Lille-Valenciennes EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1
(EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1)
 
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (8) EUIPO Alicante EUT L 341 af 24.12.2015, s. 21
(EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1)
 
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ESMA Paris EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84  
Den Fælles Afviklingsinstans SRB Bruxelles EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1  
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer CdT Luxembourg EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1  
Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation
(kortform: BEREC-kontoret) (9)
Riga EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1  
Under udarbejdelse
Diverse planlagte eller igangværende procedurer kan munde ud i, at et eller flere agenturer ændrer navn.
Pågældende agentur Foreslået nyt navn Procedure
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (?) COM(2016) 863 final — 2016/0378 (COD)
EF-Sortsmyndigheden (CPVO) Det Europæiske Agentur for Plantesorter (EAPV)(?) COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
to be monitored (the EP asked the Commission to withdraw its proposal and submit a new one)
Eurojust Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) COM(2013) 535 final — 2013/0256 (COD)
Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Den Europæiske Unions Asylagentur (?) COM(2016) 271 final — 2016/0131 (COD)
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)(?) COM(2015) 613 final — 2015/0277 (COD)
Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) EU Cybersecurity Agency (ENISA) COM(2017) 477 final — 2017/0225 (COD)
(a)
Referenceretsakten er i princippet oprettelsesretsakten. Hvis oprettelsesretsakten er blevet omarbejdet eller kodificeret, eller hvis den er blevet ophævet og afløst af en ny retsakt, bliver denne ændrede retsakt den nye basisretsakt (den oprindelige oprettelsesretsakt angives da i parentes til orientering).
(b)

Følgende typer ændringer forekommer:

»Berigtigelse«, »ændringsretsakt« (eller andet): Ændringer af basisretsakten hvad angår navn, forkortelse eller hjemsted.
!!!UNDER PREPARATION!!! »Ændring af skrivemåden«: Den i oprettelsesretsakten anvendte skrivemåde for navnet på det pågældende organ er blevet ændret for at bringe det i overensstemmelse med de interinstitutionelle retskrivningsregler, navnlig reglerne for brug af små og store bogstaver (hvis Rådets jurist-lingvister er indforstået, er det ikke nødvendigt med en berigtigelse).
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.
(1)
Indtil 31.12.2011: »EF-Fiskerikontrolagenturet«. Fra 1.1.2012 til 13.9.2016: »EU-Fiskerikontrolagenturet«.
(2)
Eurojust er det europæiske agentur til forbedring af det retlige samarbejde.
(3)
Indtil 5.10.2016: »Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser«.
(4)
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har erstattet Observationscentret for Racisme og Fremmedhad (EUMC).
(5)
Indtil 30.4.2017: »Den Europæiske Politienhed«.
(6)
Indtil 30.6.2016: »Det Europæiske Politiakademi«.
(7)
Indtil 14.6.2016: »Det Europæiske Jernbaneagentur« (ERA).
(8)
Indtil 22.3.2016: »Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)«; forkortelse: KHIM; kortform: »Harmoniseringskontoret« (brug ikke »Varemærkekontoret«).
(9)
Det er BEREC-kontoret, der har status som agentur, ikke De Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation.
NB:
Se også beslutning 2004/97/EF, Euratom af 13. december 2003 om fastlæggelse af hjemstedet for visse af Den Europæiske Unions kontorer og agenturer (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 15).

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Benævnelse Forkortelse Sæde Henvisningsakt
EU-Satellitcentret Satcen Torrejón de Ardoz EFT L 188 af 27.6.2014, s. 73
Det Europæiske Forsvarsagentur AED Bruxelles EUT L 183 af 13.7.2011, s. 16
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier EUISS París EFT L 41 af 12.2.2014, s. 13

9.5.4. Forvaltningsorganer

Forvaltningsorganerne har status som juridiske personer og oprettes af Kommissionen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1) med henblik på at overlade gennemførelsen af visse opgaver vedrørende et eller flere EU-programmer. Disse agenturer oprettes for et bestemt tidsrum.

Benævnelse Forkortelse Sæde Henvisningsakt
(samt evt. berigtigelser og ændringsretsakter)
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd ERCEA (*) Bruxelles EUT L 346 af 20.12.2013, s. 58
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer CHAFEA (*) Luxembourg EUT L 341 af 18.12.2013, s. 69
ændringsretsakt:
EUT L 363 af 18.12.2014, s. 183
Forvaltningsorganet for Forskning REA (*) Bruxelles EUT L 346 af 20.12.2013, s. 54
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk INEA (*) Bruxelles EUT L 352 af 24.12.2013, s. 65
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder EASME (*) Bruxelles EUT L 341 af 18.12.2013, s. 73
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur EACEA (*) Bruxelles EUT L 343 af 19.12.2013, s. 46
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.

9.5.5. Euratomagenturer og -organer

Disse agenturer og organer er oprettet for at medvirke til at nå målene fra traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom).

Benævnelse Forkortelse Sæde Henvisningsakt
Euratoms Forsyningsagentur Luxembourg EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15
fællesforetagendet Fusion for Energy (1) Barcelona EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58
(1)
Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling.

9.5.6. Andre organisationer

Kaldenavn Kortform Forkortelse Sæde Henvisningsakt
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi   EIT (*) Budapest EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1
fællesforetagendet Clean Sky 2   Bruxelles EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77
fællesforetagendet ECSEL (1)   Bruxelles EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152
fællesforetagendet for biobaserede industrier fællesforetagendet BBI Bruxelles EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130
fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 fællesforetagendet BCB 2 Bruxelles EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108
fællesforetagendet for IMI 2   Bruxelles EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54
fællesforetagendet Shift2Rail fællesforetagendet S2R Bruxelles EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9
SESAR-fællesforetagendet   Bruxelles EUT L 192 af 1.7.2014, s. 1
(*)
Ens forkortelse på alle sprog.
(1)
Erstatter fællesforetagendet Artemis og fællesforetagendet ENIAC.
Seneste opdatering: 22.11.2017
Sidens top
Forrige sideNæste side