ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.9.2. Henvisninger til traktaterne

Ved henvisning til artikler i traktaterne bør der udvises særlig omhu med hensyn til, hvilken traktat der er tale om. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på den omnummerering, der er sket i unionstraktaten. Retsakter vedtaget før de forskellige traktatændringer beholder deres nummerering og oprindelige titel.

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) (Betegnelsen »Paristraktaten« benyttes sjældent på dansk)
(undertegnelse: 18.4.1951, ikrafttrædelse: 23.7.1952)

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) blev oprettet ved denne traktat, som udløb den 23. juli 2002.

Romtraktaterne (1958)
(undertegnelse: 25.3.1957, ikrafttrædelse: 1.1.1958)

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) blev oprettet ved ovennævnte traktater.

Fusionstraktaten (1967) (Betegnelsen »Bruxellestraktaten« benyttes sjældent på dansk)
(undertegnelse: 8.4.1965, ikrafttrædelse: 1.7.1967)

Med Fusionstraktaten ønskede man at modernisere de europæiske institutioner, som var oprettet ved traktaterne for de tre fællesskaber (EKSF, EØF og Euratom), og oprettede derfor en fælles Kommission og et fælles Råd for De Europæiske Fællesskaber. Traktaten blev ophævet ved Amsterdamtraktaten.

Maastrichttraktaten (1993)
(undertegnelse: 7.2.1992, ikrafttrædelse: 1.11.1993)

Ved ikrafttrædelsen af Maastrichttraktaten (traktaten om Den Europæiske Union, unionstraktaten) blev betegnelsen »Det Europæiske Økonomiske Fællesskab« afløst af »Det Europæiske Fællesskab«. Kortformen »EØF-traktaten« blev til »EF-traktaten«.

Selve unionstraktaten omfattede kun artikler benævnt ved bogstaver eller ved bogstaver og tal: »unionstraktatens artikel A eller artikel K.1«. Henvisninger af typen »artikel 130 A i traktaten om Den Europæiske Union«, som i virkeligheden var en henvisning til EF-traktaten, var således ikke korrekte.

NB:
Efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten anvendes forkortelserne »EU-traktaten« og »TEU« hhv. »EUF-traktaten« og »TEUF«.

Formuleringen »som ændret ved unionstraktaten« skulle også undgås (f.eks. skulle man skrive »artikel 130 A i EF-traktaten« og ikke »artikel 130 A i EF-traktaten som ændret ved unionstraktaten«).

Amsterdamtraktaten (1999)
(undertegnelse: 2.10.1997, ikrafttrædelse: 1.5.1999)

I henhold til Amsterdamtraktatens artikel 12 blev der foretaget en omnummerering af unionstraktaten (artikel A, B, C osv. blev omnummereret til artikel 1, 2, 3 osv.) ifølge en ækvivalenstabel, som er indeholdt i Amsterdamtraktaten.

Amsterdamtraktaten:
https://publications.europa.eu/s/fp3N

Nicetraktaten (2003)
(undertegnelse: 26.2.2001, ikrafttrædelse: 1.2.2003)

Hensigten med Nicetraktaten var at reformere institutionerne, således at Unionen også efter udvidelsen til 25 medlemsstater kunne fungere effektivt.

Lissabontraktaten (2009)
(undertegnelse: 13.12.2007, ikrafttrædelse: 1.12.2009)

I henhold til artikel 5 i Lissabontraktaten er unionstraktaten igen blevet omnummereret; ændringerne fremgår af en sammenligningstabel, som findes i Lissabontraktaten.

Lissabontraktaten, sammenligningstabel:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0003.01/DOC_17&format=PDFPDF

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) ændres og hedder herefter traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten).

»Det Europæiske Fællesskab« i EF-traktaten er blevet afløst af »Den Europæiske Union«. »Fællesskabs-«, »Fællesskabets« skal derfor erstattes med »EU-«, »EU’s« »unions-« og »Unionens«:

EU’s politik (ikke »Fællesskabets politik«)
NB:
»Fællesskab« og »fællesskab« er dog stadig tilladt, for så vidt angår Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratomtraktaten), og det bør også i øvrigt bibeholdes i historiske referencer.
Seneste opdatering: 5.10.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side