ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

3.2.3. Henvisning til underinddelinger i retsakter

1. De forskellige underinddelinger i en henvisning anføres i aftagende orden adskilt ved kommaer. En kæde af underinddelinger afsluttes med komma:

artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning …
i henhold til artikel 2 og artikel 3, stk. 2, skal …
artikel 1, stk. 1, andet punktum
i henhold til artikel 2, stk. 2, og artikel 3 skal …
i henhold til artikel 2, nr. 2), skal …
NB:
Der henvises til unummererede underinddelinger (med undtagelse af unummererede stykker) ved hjælp af ordenstal:
i henhold til artikel 2, stk. 4, andet afsnit, skal …

2. Når man i en opregning anfører underinddelinger på samme niveau og med samme benævnelse, gentages den pågældende benævnelse ikke:

kapitel I og II
artikel 1, 4 og 9
første og tredje led

Når man i en opregning bestående af flere på hinanden følgende underinddelinger på samme niveau og med samme benævnelse skriver »artikel 3, 4 og 5«, udelukker man eventuelle senere tilføjede artikler (artikel 3a, 3b osv.). Skriver man derimod »artikel 3-5«, medregnes eventuelle tilføjelser. »Artikel 3-5« og »artikel 3, 4 og 5« er således ikke nødvendigvis sammenfaldende størrelser. Det samme gælder for stykker, litraer og andre underinddelinger.

3. Når man i en opregning anfører underinddelinger med samme benævnelse, hvoraf en eller flere efterfølges af yderligere underinddelinger, gentages den pågældende benævnelse før hver underinddeling:

artikel 2 og artikel 3, stk. 1, i forordning …
(og ikke »artikel 2 og 3, stk. 1, i forordning …«)
artikel 2, artikel 5, stk. 2 og 3, og artikel 6-9 i forordning …
(og ikke »artikel 2, 5, stk. 2 og 3, og 6-9 i forordning …«)
artikel 10, stk. 2, litra a), og stk. 3, litra a),

4. Kun benævnelsen »nr.« kan dække underinddelinger på forskelligt niveau, idet der både findes »nr. 2)« (med arabertal) og »nr. ii)« (med små romertal):

i artikel 1, litra a), nr. iii), nr. 2), i forordning …

5. Ved henvisning til et bilag skrives:

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Overførsel mellem medlemsstaterne af de produkter, der er anført i bilag III til denne forordning, er tilladt på betingelserne i artikel 8 i forordning (EU) nr. 807/2010.
Teksten i bilaget til nærværende afgørelse tilføjes som bilag III [til beslutning 2007/330/EF]

Ved henvisning til bestemmelserne i et bilag skrives:

… punkt 2.1.3.7, litra a), nr. iii), nr. 2), fjerde led, i bilaget [i bilag I]

Internationale aftaler bærer ikke betegnelsen »Bilag«:

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse. (Bemærk anvendelsen af ordet »knyttet« og ikke »anført i bilaget«)
Seneste opdatering: 1.6.2021
Sidens top
Forrige sideNæste side