ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

2.2. Præamblens henvisninger og betragtninger

Præamblen befinder sig mellem titlen og den dispositive del, dvs. artiklerne.

(a)

Henvisninger

Henvisningerne angiver

1)
retsaktens retsgrundlag:
a)
Primær ret (traktater, tiltrædelsesakter, protokoller, som er knyttet som bilag til traktaterne) og internationale aftaler (aftaler, protokoller, konventioner), som udgør det grundlæggende retsgrundlag:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, [særlig artikel …,]

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, [særlig artikel …,]

under henvisning til traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, [særlig artikel …,]

under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse,

En eventuel forkortelse for en traktat til senere brug i en retsakt bør ikke anbringes i en henvisning.

Traktaterne opremses — i de tilfælde, hvor der optræder flere — separat og i rækkefølgen: TEU, TEUF og sidst Euratomtraktaten.

Primær ret anføres uden fodnotehenvisning, mens internationale retsakter kan anføres i kortform og kan anføres med en fodnotehenvisning.

b)
Eventuelt afledt ret, som udgør det mere specifikke retsgrundlag (angives med den fulde titel og en fodnotehenvisning. I fodnoten anføres den EUT, hvor den pågældende retsakt er offentliggjort):

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10,

(1)
EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.
2)
forarbejde til retsakten, f.eks. forslag, initiativer, anmodninger, henstillinger, godkendelser og udtalelser som nævnt i traktaterne. Disse kan have, men har ikke nødvendigvis, en fodnotehenvisning:

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

(1)
Udtalelse af 5.5.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2)
Udtalelse af 17.2.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

Når traktaten kræver høring af en institution eller et organ, og hvor denne høring fører til afgivelse af en udtalelse, indføres en henvisning — »under henvisning til udtalelse fra …« — med tilhørende fodnote, som henviser til offentliggørelsen i EUT eller, i mangel af en sådan, rummer sætningen »Udtalelse af [dato] (endnu ikke offentliggjort i EUT)«.

Når traktaten kræver høring af en institution eller et organ, men hvor denne høring ikke fører til afgivelse af en udtalelse, indføres en henvisning — »efter høring af …« — uden fodnote.

3)
i tilfælde af lovgivningsmæssige retsakter:
a)
fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter (denne henvisning kommer før henvisninger til udtalelser):
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
b)
samt den fulgte procedure (kommer altid sidst i rækken af henvisninger):
i)
den almindelige lovgivningsprocedure:

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

(3)
Europa-Parlamentets holdning af 10.3.2009 (EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 191) og Rådets førstebehandlingsholdning af 15.2.2010 (EUT C 107 E af 27.4.2010, s. 1). Europa-Parlamentets holdning af 7.7.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.11.2010.
ii)
den almindelige lovgivningsprocedure med fælles udkast godkendt af Forligsudvalget:

efter den almindelige lovgivningsprocedure, på grundlag af fælles udkast godkendt af Forligsudvalget den 24. januar 2011 (2), og

(2)
Europa-Parlamentets holdning af 23.4.2009 (EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 312), Rådets førstebehandlingsholdning af 11.3.2010 (EUT C 122 E af 11.5.2010, s. 1), Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets afgørelse af 31.1.2011 og Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15.2.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
iii)
en særlig lovgivningsprocedure:

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

Alle henvisninger starter med lille begyndelsesbogstav og slutter med et komma (og sidste henvisning desuden med ordet »og«).

(b)

Betragtninger

Betragtningerne begrunder indholdet i den dispositive del (dvs. artiklerne) af en retsakt.

Rækken af betragtninger indledes med udtrykket »ud fra følgende betragtninger:«, som står på en særskilt linje over den første betragtning og under den sidste henvisning, som afsluttes med », og«. Betragtningerne er nummererede med nummeret i parentes, de indledes med stort begyndelsesbogstav og slutter med punktum, den sidste betragtning med tankestreg (komma anvendes dog, hvis der følger et komma efter udstederen i præamblens første linje):

a) Eksempel:

ud fra følgende betragtninger:
(1)
I forordning (EF) nr. 763/2008 fastsættes der fælles regler for …
(2)
For at kunne vurdere kvaliteten af de data, som …
 
(4)
Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Der henvises til nummererede betragtninger ved brug af mængdetal (uden parentes omkring og med henvisningsordet »betragtning» og ikke »nr.«):

I betragtning 4 … .

b) Er der kun én betragtning, skrives indledende »ud fra følgende betragtning:«, betragtningen nummereres ikke og indrykkes derfor heller ikke, men følger margen for resten af teksten:

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

NB:
Indtil den 6. februar 2000 blev betragtningerne affattet således (anvendes stadig i visse af Rådets retsakter):
For de frøsorter, der er anført i bilaget …; (første betragtning har stort begyndelsesbogstav og afsluttende semikolon)
ifølge artikel 3, stk. 2, i forordning …; (efterfølgende betragtninger har lille begyndelsesbogstav og afsluttende semikolon)
anvendelsen af disse kriterier medfører, at støtten for produktionsårene 1998/99 og 1999/2000 fastsættes som anført i bilaget — (afsluttende betragtning har lille begyndelsesbogstav og afsluttende tankestreg)

Betragtningerne var ikke nummererede. Der henvistes derfor til dem med ordenstal: første betragtning, anden betragtning, sidste betragtning.

I visse retsakter, f.eks. konkurrencebeslutninger og statsstøttebeslutninger, var betragtningerne nummererede, havde stort begyndelsesbogstav og sluttede med punktum. Det er denne sidste metode, som anvendes i retsakter i dag.

I en overgangsperiode mellem 1998 og den 6. februar 2000 blev begge udformninger anvendt.

I Europa-Parlamentets beslutninger om decharge, som offentliggøres i L-udgaven, indledes henvisninger med en tankestreg, og betragtninger indledes med bogstaver og ikke tal:
der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2008,
der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2008 med akademiets svar,
der henviser til Rådets henstilling af …,
A.
der henviser til, at akademiet …,
B.
der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning …,
Seneste opdatering: 31.3.2012
Sidens top
Forrige sideNæste side