ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

1.2. L-udgaven

1.2.1. Indholdsoversigt

I følgende skema er inddelingen af L-udgaven vist i oversigtsform (se også EUR-LexPDF og  Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

EUT — L-udgaven
Traktater
L I — Lovgivningsmæssige retsakter
Forordninger
Direktiver
Afgørelser
Budgetter
L II — Ikke-lovgivningsmæssige retsakter
Internationale aftaler
Forordninger
Direktiver
Afgørelser
Henstillinger
Retningslinjer
Forretningsordener og procesreglementer
Retsakter vedtaget af organer oprettet ved internationale aftaler
Interinstitutionelle aftaler
L III — Andre retsakter
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
L IV — Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten
NB:
Under hver type retsakt (forordninger, direktiver osv.) offentliggøres teksterne i den rækkefølge, som er beskrevet i punkt 3.4.2.
Med hensyn til forordninger, direktiver og afgørelser under L II følges derefter rækkefølgen: retsakter med direkte hjemmel i traktaterne, delegerede retsakter (kun for Kommissionen) og sidst gennemførelsesretsakter (se i øvrigt »Retsaktstyper« sidst i oversigtstabellerne).

Dele

L-udgaven består af følgende dele:

L I — Lovgivningsmæssige retsakter

L I indeholder »Lovgivningsmæssige retsakter« i TEUF’s forstand, dvs. forordninger, direktiver og afgørelser, som er vedtaget i henhold til:

den almindelige lovgivningsprocedure af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab
en særlig lovgivningsprocedure, hvor Rådet vedtager med deltagelse af Europa-Parlamentet eller Europa-Parlamentet vedtager med deltagelse af Rådet.

I L I offentliggøres ligeledes Den Europæiske Unions almindelige budget samt senere ændringsbudgetter hertil, som vedtages efter en særlig lovgivningsprocedure.

NB:
Kontorer og agenturers budgetter offentliggøres i C-udgaven, hvorimod de før den 1. december 2009 blev offentliggjort i L-udgaven, del L II, samme sted som Unionens almindelige budget.
L II — Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

L II indeholder »Ikke-lovgivningsmæssige retsakter« i TEUF’s forstand, dvs. forordninger, direktiver og afgørelser, som ikke er vedtaget efter en lovgivningsprocedure, herunder delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF), gennemførelsesretsakter (artikel 291 i TEUF) og retsakter med direkte hjemmel i traktaterne (herunder retsakter i forbindelse med internationale aftaler og FUSP-afgørelser). Af andre retsakter, som offentliggøres under L II, kan nævnes henstillinger og Den Europæiske Centralbanks retningslinjer.

L III — Andre retsakter

L III indeholder »Andre retsakter« som f.eks. retsakter fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

L IV — Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

L IV er en midlertidig del (nu udgået), som indeholder retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten.

Yderligere opdeling

Hver del er yderligere opdelt efter to kriterier:

a)
først efter retsaktstype (i rækkefølgen forordninger, direktiver, afgørelser)
b)
derefter efter de udstedende myndigheders publikationsrækkefølge, jf. punkt 3.4.2: Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Rådet, Rådet, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Centralbank, Revisionsretten osv.
Seneste opdatering: 23.9.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side