ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Příloha B1 Pozměňující ustanovení

Původní příloha B (Odkazy na rozsudky Soudu a Úřední věstník) byla zrušena. Odkazy na věci Soudního dvora naleznete v oddíle 5.9, odkazy na zvláštní vydání Úředního věstníku v textech Soudního dvora v oddíle 9.4, další části byly přesunuty do přílohy C.

Znění pozměňujících formulací téhož smyslu se v jednotlivých jazycích i dokumentech často různí a je nekonzistentní. Při jejich překladu je proto třeba hledět v prvé řadě ke smyslu a pravidlům pro české formulace, jen jako vodítko pak k doslovnému znění původních verzí.

1. Pozměňující výrazy, které upravují změnu nebo zrušení celého právního předpisu

1. Regulation (Directive, Decision…) … is amended/modified as follows: Le règlement (directive, décision…) … est modifié(e) comme suit (ainsi qu’il suit): Die Verordnung (Richtlinie, Entscheidung…) … wird wie folgt geändert: Nařízení (směrnice, rozhodnutí…) … se mění takto:
2. Regulation (Directive, Decision…) … is hereby repealed. Le règlement (directive, décision…) … est abrogé(e). Die Verordnung (Richtlinie, Entscheidung…) … wird aufgehoben. Nařízení (směrnice, rozhodnutí…) … se zrušuje.
3. The following Regulations and Directives are hereby repealed: Les règlements et directives ci-après sont abrogés: Folgende Verordnungen und Richtlinien werden aufgehoben: Zrušují se tyto nařízení a směrnice:
4. Directive … shall cease to have effect/to apply on 31 December 1992. La directive … cesse d’avoir effet/de s’appliquer le 31 décembre 1992. Die Geltungsdauer der Richtlinie … endet am 31. Dezember 1992. Použitelnost směrnice … končí dnem 31. prosince 1992.

5.

Council Recommendation … shall cease to have effect as from the date on which this Directive is applied by the Member States.

La recommandation … du Conseil ne produit plus d’effets à partir de la date de mise en application de la présente directive par les Etats membres. Die Empfehlung … des Rates ist ab dem Zeitpunkt der Anwendung dieser Richtlinie durch die Mitgliedstaaten nicht mehr anwendbar. Doporučení Rady … není použitelné ode dne, kdy členské státy začnou uplatňovat tuto směrnici.

6.

Regulation … shall be repealed with effect from the date of entry into force of this regulation.

Le règlement … est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt außer Kraft die Verordnung …. Nařízení … se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

7.

Regulation … shall be repealed with retroactive effect from 1 January 1995.

Le règlement … est abrogé avec effet rétroactif au 1er janvier 1995. Die Verordnung … wird rückwirkend zum 1. Januar 1995 aufgehoben. Nařízení … se zrušuje se zpětnou působností ke dni 1. ledna 1995.

Při zrušení mohou být upraveny odkazy na zrušený předpis učiněné v jiných předpisech:

References made to the repealed Directive shall be construed (shall read) (shall be understood) as (being made) to this Directive (and should be read in accordance with the correlation table set out in Annex). Les références à la directive abrogée sont entendues comme des références à la présente directive (et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe). Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf diese Richtlinie (und sind nach Maßgabe der Übereinstimmungs-tabelle im Anhang zu lesen). Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici (v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze).

2. Pozměňující výrazy, které mění části právního předpisu

A. Obecná změna

Obecná změna se používá jako úvod k více konkrétním změnám jediného ustanovení. Vyjadřuje se touto formulací:

(pozměňované ustanovení) se mění takto:
1.

Article 3 is amended/reworded as follows:

(a) paragraph 1 is replaced by the following:

(b) paragraphs 2 and 3 become paragraphs 3 and 4;

L’article 3 est modifié comme suit (est ainsi modifié):

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

b) les paragraphes 2 et 3 deviennent paragraphes 3 et 4;

Artikel 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

b) Absätze 2 und 3 werden als Absätze 3 und 4 bezeichnet;

Článek 3 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

b) dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4;

2. Annex I to Directive … is hereby amended in accordance with the Annex to this Directive. L’annexe I de la directive … est modifiée conformément à l’annexe à la présente directive. Der Anhang I der Richtlinie … wird gemäß dem Anhang dieser Richtlinie geändert. Příloha I směrnice … se mění v souladu s přílohou této směrnice.

B. Zrušení bez náhrady

Zrušení ustanovení bez náhrady se vyjadřuje formulací:

(pozměňované ustanovení) se zrušuje.

Je-li zrušované ustanovení částí nadřazeného ustanovení, použije se formulace:

V (nadřazeném ustanovení) se zrušuje (pozměňované ustanovení).

Případné přečíslování – viz oddíl D „Doplnění“.

1. Articles 141, 142 and 143 (of Regulation …) are hereby repealed. Les articles 141, 142 et 143 (du règlement …) sont abrogés. Die Artikel 141, 142 und 143 (der Verordnung …) werden aufgehoben. Články 141, 142 a 143 (nařízení …) se zrušují.
2. Article 6 of Directive … shall be repealed as from 1 January 1993. A compter du 1er janvier 1993, l’article 6 de la directive … est supprimé. Artikel 6 der Richtlinie … wird zum 1. Januar 1993 aufgehoben. Článek 6 směrnice … se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 1993.
3. Articles 7 and 11 are (hereby) deleted les articles 7 et 11 sont supprimés die Artikel 7 und 11 werden gestrichen články 7 a 11 se zrušují
4. in Article 13(2), point (c) shall be deleted à l’article 13 paragraphe 2, le point c) est supprimé in Artikel 13 Absatz 2 wird die Buchstabe c) gestrichen v čl. 13 odst. 2 se zrušuje písmeno c)
5. in point (a) of Article 83, the words„in accordance with Article 66“ shall be deleted à l’article 83 point a), les termes „conformément à l’article 66“ sont supprimés in Artikel 83 Buchstabe a) werden die Worte „gemäß Artikel 66“ gestrichen v čl. 83 písm. a) se zrušují slova „v souladu s článkem 66“
6. Article 6 shall be deleted and Article 7 shall become Article 6. L’article 6 est supprimé et l’article 7 devient l’article 6. Artikel 6 wird gestrichen, und Artikel 7 wird Artikel 6. Článek 6 se zrušuje a dosavadní článek 7 se označuje jako článek 6.

Slovo „zrušit“ lze použít jen u platného ustanovení právního aktu. U změn aktů před jejich vstupem v platnost (např. opravy před přijetím aktu, pozměňovací návrhy apod.), jakož i u změn dokumentů, které nemají právní závaznost, se místo něj použije slovo „vypustit“.

C. Nahrazení

Nahrazení ustanovení se vyjadřuje formulací

(pozměňované ustanovení) se nahrazuje tímto:

a připojuje se nový text pozměněného ustanovení.

Výjimkou jsou slova, čísla a částky, kdy se použije formulace:

Slovo (slova)(pozměňovaná slova)se nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy)(nová slova)“:
Číslo(pozměňované číslo)se nahrazuje číslem(nové číslo)“:
Částka(pozměňovaná částka)se nahrazuje částkou(nová částka)“:

Čísla a částky jsou (stejně jako ostatní pozměňované části textu) v uvozovkách.

Je-li nahrazované ustanovení částí nadřazeného ustanovení, použije se formulace:

V (nadřazeném ustanovení) se (pozměňované ustanovení) nahrazuje tímto:
V (nadřazeném ustanovení) se (pozměňovaná ustanovení) nahrazují tímto:

a připojuje se nový text pozměněného ustanovení.

1. Article 47 shall be replaced by the following: l’article 47 est remplacé par le texte suivant: Artikel 47 erhält folgende Fassung: článek 47 se nahrazuje tímto:
2. Article 56(2) shall be replaced by the following: à l’article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: Artikel 56 Absatz 2 erhält folgende Fassung: v článku 56 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
3. in article 2 (b) and (f) are replaced by the following: à l’article 2, les points b) et f) sont remplacés par le texte suivant: in Artikel 2 Buchstaben b) und f) erhalten folgende Fassung: v článku 2 se písmena b) a f) nahrazují tímto:
4. the first subparagraph of Article 118a(2) shall be replaced by the following: à l’article 118 bis paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: Artikel 118 a Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: v čl. 118a odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
5. the final part of point 5 shall be replaced by the following: au point 5, le dernier membre de phrase est remplacé par le texte suivant: unter Nummer 5 erhält der letzte Teil des Satzes folgende Fassung: v bodě 5 se poslední část věty nahrazuje tímto:
6. the first indent of point 7 shall be replaced by the following: au point 7, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: unter Nummer 7 erhält der erste Gedankenstrich folgende Fassung: v bodě 7 se první odrážka nahrazuje tímto:
7. the title of Chapter 4 shall be replaced by the following: le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant: die Überschrift des Kapitels 4 erhält folgende Fassung: nadpis kapitoly 4 se nahrazuje tímto:
8. in Article 55, „43“ shall be replaced by „42“ à l’article 55, le chiffre 43 est remplacé par le chifre 42 in Artikel 55 wird die Zahl „43“ durch die Zahl „42“ ersetzt v článku 55 se číslo „43“ nahrazuje číslem „42“
9. in paragraph 1, „ECU 105“ is replaced by „ECU 95“ au paragraphe 1, le montant de 105 écus est remplacé par celui de 95 écus in Absatz 1 wird der Betrag von „105 ECU“ durch „95 ECU“ ersetzt v odstavci 1 se částka „105 ECU“ nahrazuje částkou „95 ECU“
10. the following shall be substituted for paragraph 12 (c) le texte sous c) de numéro 12 est remplacé par le texte suivant: in Nummer 12 erhält Buchstabe c) folgende Fassung: v bodě 12 se písmeno c) nahrazuje tímto:
11. the introductory sentence in Article 10(1) is hereby amended as follows: à l’article 10 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacé par le texte suivant: der Eingangssatz von Artikel 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung v čl. 10 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:
12. The reference to Articles 129 and 130 shall be replaced by a reference to Articles 198d and 198e. La mention des articles 129 et 130 est remplacée par celle des articles 198 D et 198 E respectivement. Die Bezugnahme auf die Artikel 129 und 130 wird durch die Bezugnahme auf die Artikel 198 d bzw. 198 e ersetzt. Odkazy na články 129 a 130 se nahrazují odkazy na články 198d a 198e.

Nahrazují-li se pouhé části vět nebo některá slova, je žádoucí nahrazovat celistvé části. Zejména se za součást takové formulace považují předložky, a to i tehdy, nejsou-li součástí nahrazované formulace v originále.

Například má-li se ve větě „Přeprava se provádí pouze ve schválených kontejnerech“ nahradit pojem „schválené kontejnery“ za „kontejnery definované v článku 2“, použije se formulace:

… se slova „ve schválených kontejnerech“ nahrazují slovy „v kontejnerech definovaných v článku 2“.

a nikoli pouze

 … se slova „schválených kontejnerech“ nahrazují slovy „kontejnerech definovaných v článku 2“.

Obdobně pokud pozměňovaná věta zní „Postupuje se podle čl. 46 odst. 1.“ a cílem novely je nahradit odkaz na článek 46 odkazem na článek 46a, použije se formulace:

… se slova „podle čl. 46 odst. 1“ nahrazují slovy „podle čl. 46a odst. 1“.

a nikoli pouze

 … se slova „čl. 46 odst. 1“ nahrazují slovy „čl. 46a odst. 1“.

Při nahrazování výrazů je důležité brát ohled na české skloňování a časování. Je-li např. v anglickém znění novely nahrazováno některé slovo na více místech jiným slovem, je třeba v české pozměňující formulaci přihlédnout k různým pádům a použít adekvátní řešení.

Např. „In Article 15, „goods“ is replaced by „products“ in all cases.“ bude třeba do češtiny podle kontextu přeložit např.:

V článku 15 se v první větě slovo „zboží“ nahrazuje slovem „výrobky“ a ve druhé větě se slova „se zbožím“ nahrazují slovy „s výrobky“.

nebo

V článku 15 se slovo „zboží“ nahrazuje ve všech případech slovem „výrobky“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Ze stejného důvodu je někdy třeba nahrazovat v českém znění více slov než ve zněních originálních. Např. formulaci „In Article 15, the words „goods“ is replaced by the words „products“.“ může být třeba přeložit jako „V článku 15 se slova „s veškerým registrovaným zbožím, se kterým vývozce překračuje hranici“ nahrazují slovy „s veškerými registrovanými výrobky, se kterými vývozce překračuje hranici“.“

Při hromadné opravě (typu „zboží“ za „výrobky“) je někdy třeba zohlednit i jiné mluvnické transformace – např. u náhrady „zboží“ za „výrobky“ může mít změna rodu a čísla substantiva dopad na řízená přídavná jména a slovesa. V tom případě se doplní např. „… a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje“.

D. Doplnění

V češtině rozlišujeme, zda se novelizovaný text „vkládá“ (uvnitř určitého ustanovení novelizovaného textu) nebo „doplňuje“ (na konci určitého ustanovení novelizovaného textu). Znění originálu přitom není vždy jednoznačným vodítkem.

I. Doplňuje-li se nové ustanovení před nebo mezi ustanovení stejné kategorie, použije se některá z následujících formulací (podle originálu):

Vkládá se nový (nové ustanovení), který zní:
Vkládají se nové (nová ustanovení), které znějí:
Za (předcházející ustanovení) se vkládá nový (nové ustanovení), který zní:
Za (předcházející ustanovení) se vkládají nové (nová ustanovení), které znějí:
V (nadřazené ustanovení) se vkládá nový (nové ustanovení), který zní:
V (nadřazené ustanovení) se vkládají nové (nová ustanovení), které znějí:

a připojuje se text doplněného (doplněných) ustanovení.

Uvádět označení nového ustanovení („vkládá se nový článek 15a / nové písmeno d) / nová třetí odrážka“) zpravidla není nutné, protože toto označení je buď zřetelně obsaženo již v samotném textu doplňovaného ustanovení (tj. vkládaný text začíná slovy „Článek 15a …“ / „d) …“), nebo jinak logicky vyplývá z pozměňujícího ustanovení („za druhou odrážku se vkládá…“).

S doplněním je často spojeno přečíslování, uvedené formulací:

Dosavadní (přečíslovaná ustanovení se starými čísly) se označuje (označují) jako (přečíslovaná ustanovení s novými čísly).

U vět, slov, čísel a částek se použijí tyto formulace:

V (nadřazené ustanovení) se na začátek vkládá nová věta, která zní:
V (nadřazené ustanovení) se na začátek vkládají nové věty, které znějí:
V (nadřazené ustanovení) se za (předchozí věta nebo slova) vkládá nová věta, která zní:
V (nadřazené ustanovení) se za (předchozí věta nebo slova) vkládají nové věty, které znějí:
V (nadřazené ustanovení) se na začátek vkládá slovo (slova, číslo, částka)“.
V (nadřazené ustanovení) se za (slovo nebo slova) vkládá slovo (slova, číslo, částka)“.

II. Doplňuje-li se nové ustanovení za ustanovení stejné kategorie, použije se některá z následujících formulací (podle originálu):

V (nadřazené ustanovení) se doplňuje (nové ustanovení), který zní:
V (nadřazené ustanovení) se doplňují (nová ustanovení), která znějí:
V (nadřazené ustanovení) se doplňuje slovo (slova, číslo, částka) “.

V tomto případě není třeba překládat slova „na konci“.

Je-li spolu s doplněním zaváděno číslování, použije se formulace:

V (nadřazené ustanovení) se dosavadní text označuje jako (nové označení stávajícího ustanovení) a doplňuje se (nové ustanovení s číslem), který zní:

Příklady k rozlišení „vložení“ a „doplnění“:

1.
Dosavadní článek X má odstavce 1 a 2, novela nově zařazuje odstavce 1a a 3 – odstavec 1a se v článku vkládá, odstavec 3 se doplňuje.
2.
Dosavadní čl. X odst. Y má tři pododstavce, novela nově zařazuje jednu větu na konci prvního pododstavce a jeden nový pododstavec, který má být umístěn mezi dosavadní první a druhý pododstavec – použijí se formulace „v prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní“ a „za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní“.

Uvozovací věta musí obsahovat výslovné označení typu doplňovaného ustanovení („článek“, „odstavec“, „slova“…). Není-li v originální uvozovací větě příslušný výraz (např. anglický text obsahuje jen „the following“ nebo „the following text“), je třeba jej v českém překladu doplnit podle skutečného smyslu a kontextu, tj. podle povahy vkládaného ustanovení. „The following (text)“ se pak přeloží např. jako „nová hlava, která zní:“, „nová věta, která zní:“ nebo jen „slova“.

1. the following shall be inserted: le texte suivant est inséré: folgender Wortlaut wird eingefügt: vkládá se nová hlava, která zní:
(například, podle kontextu)
2. the following Article (87a) shall be inserted: l’article (87 bis) suivant est inséré: folgender Artikel (87a) wird eingefügt: vkládá se nový článek, který zní:
3. in Article 15(2), there is inserted the following (new) point (g): à l’article 15 paragraphe 2, le (nouveau) point g) suivant est inséré: in Artikel 15 Absatz 2 wird folgende (neue) Buchstabe g) eingefügt: v čl. 15 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:
4. after the words „…“, there are inserted the words „…“ les mots „…“ sont inserés après les mots „…“ nach den Worten „…“ werden die Worte „…“ eingefügt za slova „…“ se vkládají slova „…“
5. a new point 5 shall be added, worded as follows: un nouveau point 5, avec les textes suivants, est ajouté: der folgende neue Punkt 5 wird eingefügt: doplňuje se nový bod, který zní:
6. after point 4 a new point 5 shall be added, worded as follows: le point 4 est suivi par un nouveau point 5, avec les textes suivants: nach Punkt 4 wird der folgende neue Punkt 5 eingefügt: za bod 4 se doplňuje nový bod, který zní:
7. Articles 8, 8a, 8b and 8c shall become respectively Articles 7, 7a, 7b and 7c. Les articles 8, 8 A, 8 B et 8 C deviennent respectivement les articles 7, 7 A, 7 B et 7 C. Die Artikel 8, 8 a, 8 b und 8 c werden Artikel 7, 7 a, 7 b und 7 c. Dosavadní články 8, 8a, 8b a 8c se označují jako články 7, 7a, 7b a 7c.
8. In Article 92(3) the present point (d) shall become (e). A l’article 92 paragraphe 3 le point d) devient le point e). In Artikel 92 Absatz 3 wird der bisherige Buchstabe d Buchstabe e. V čl. 92 odst. 3 se dosavadní písmeno d) označuje jako písmeno e).
9. items „2.1.2.2, 2.1.2.3, and 2.1.2.4“ are renumbered „2.1.2.1, 2.1.2.2 and 2.1.2.3“ respectively les points 2.1.2.2, 2.1.2.3 et 2.1.2.4 deviennent respectivement les points 2.1.2.1, 2.1.2.2 et 2.1.2.3 die Nummern „2.1.2.2., 2.1.2.3. und 2.1.2.4.“ werden jeweils in „2.1.2.1., 2.1.2.2. und 2.1.2.3.“ umnumeriert dosavadní body 2.1.2.2, 2.1.2.3 a 2.1.2.4 se označují jako body 2.1.2.1, 2.1.2.2 a 2.1.2.3
10. the second subparagraph of Article 144 shall be supplemented by the following sentence: à l’article 144, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante: Artikel 144 Absatz 2 wird durch folgenden Satz ergänzt: v čl. 144 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:
11. the second subparagraph of Article 144 shall be supplemented by the following sentences: à l’article 144, le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes: Artikel 144 Absatz 2 wird durch folgende Sätze ergänzt: v čl. 144 druhém pododstavci se doplňují nové věty, které znějí:
12. paragraph 17 shall be renumbered 22, and the following shall be added thereto: le numéro 17 est remplacé par le numéro 22 et complété de la façon suivante: aus Nummer 17 wird Nummer 22, die wie folgt zu ergänzen ist: dosavadní bod 17 se označuje jako bod 22 a doplňuje se nová věta, která zní:
(například, podle kontextu)
13. in the Article 31(1), „of 1994“ shall be added at the end of the first indent à l’article 31 paragraphe 1, les termes ”de 1994” sont ajoutés à la fin du premier tiret in Artikel 31 Absatz 1 wird am Ende des ersten Gedankenstichs die Angabe „von 1994“ angefügt v čl. 31 odst. 1 se v první odrážce doplňují slova „roku 1994“.
14. the following shall be added to point (r): au point r), les termes suivants sont ajoutés: unter Buchstabe r) wird folgender Satz hinzugefügt: v písmenu r) se doplňují slova:
(podle kontextu)
15. Annexes II and III attached hereto shall be added to Directive …/…/EU. Les annexes II et III figurant à l’annexe de la présente directive sont ajoutées à la directive …/…/UE. Die Anhänge II und III im Anhang zur vorliegenden Richtlinie werden zu der Richtlinie …/…/EU hinzugefügt. Směrnice …/…/EU se doplňuje o přílohy II a III připojené k této směrnici.
Pozn.:
Velká/malá písmena na začátku pozměňujících formulací je nutné volit podle struktury konkrétních pozměňujících ustanovení.

V některých případech nemá novelizace v českém znění smysl, přestože ji ostatní jazyky stanoví. Např. novela ve francouzštině stanoví změnu „notes“ v původním předpisu na „notes bancaires“ v novele. Při překladu je v takovém případě třeba postupovat logicky podle českého znění. Byly-li již v původním znění předpisu „bankovky“, uvede se na tomto místě poznámka „netýká se českého znění“.

Začíná-li uvozovací věta velkým písmenem a je-li již nové ustanovení (uzavřené v uvozovkách) ukončeno tečkou, další tečka (k ukončení uvozovací věty) se za uvozovkami již nepíše:

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Poplatky, které poskytovatel platebních služeb účtuje uživateli platební služby za přeshraniční platby, jsou stejné jako poplatky účtované tímto poskytovatelem platebních služeb uživatelům platebních služeb za odpovídající vnitrostátní platby stejné hodnoty a ve stejné měně.“ (zde se již další tečka nepíše)

Jsou-li pozměňovací ustanovení dále členěna na nižší úrovně ukončené středníkem a je-li již nové ustanovení (uzavřené v uvozovkách) ukončeno středníkem, další středník (k ukončení pozměňovacího ustanovení) se za uvozovkami již nepíše:

1)
Nařízení … se mění takto:
a)
článek 4 se zrušuje;
b)
v článku 5 se vkládá nové písmeno ga), které zní:
„ga)
instituce uvedené v článku 17;“ (zde se již další středník nepíše)
c)
článek 6 se zrušuje.

Další informace lze nalézt v oddíle 3.3 (Pozměňující ustanovení) v části první těchto pravidel.

Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana