ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

10.5 Čísla, data a čas

Na psaní čísel, dat a času se uplatňují následující pravidla:

píšeme-li datum číslicemi, existují dvě možnosti:
1)
v textech Úředního věstníku Evropské unie poznámky pod čarou:
7.3.1978 (za tečkou se nedělá mezera)

Stejnou formu použijeme také v tabulkách a odkazujeme-li v textu na Úřední věstník ve stejné podobě jako v poznámkách pod čarou:

Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 1.
2)
ostatní případy:
7. 3. 1978 (po tečce se píše mezera)
Pozn.:
Není správné doplňovat datum na dvoumístný tvar:
1) 7.3.1978 (nikoli 07.03.1978)
2) 7. 3. 1978 (ne 07. 03. 1978)
datum dokumentu se v textech Úředního věstníku Evropské unie vždy vypisuje slovy:
nařízení… ze dne 24. května 1978 o…
datum v závěrečných formulacích mezinárodních dohod se vždy vypisuje slovy, s uvede­ním slova dne, ale nikoli slova roku:
V Bruselu dne dvacátého osmého dubna tisíc devět set devadesát pět.
je-li v textu v Úředním věstníku uveden počet měsíců, vypisuje se slovy, stejně jako počet dní v závěrečných formulacích:
třináct měsíců
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
hodiny se píší číslicí a s dvojtečkou v této podobě:
7:00 hodin
8:30 hodin
čísla se zpravidla vypisují slovy (pokud jsou však v této podobě příliš dlouhá – zpravidla od dvaceti jedné nahoru –, často se píší číslicemi). Věta by neměla začínat číslicí:
ve lhůtě osmi dnů
čtrnáct členů výboru
k oddělení celých čísel od desetinných se ve všech jazycích používá čárka. Celá čísla jsou po třech oddělována mezerou, desetinná se píší dohromady bez mezery:
3,14
123 369 963
0,456123
množství se zpravidla uvádějí číslicemi, zejména pokud po nich následuje jednotka měření nebo měnová jednotka. V tabulkách a výčtech se množství uvádějí vždy v číslech,
mezi číslicí a značkou je mezera:
60 %
10 km
6 V
6 kg
11 metrů
–3 °C
mezera však není, jestliže se jimi vyjadřuje přídavné jméno:
3% roztok (tříprocentní roztok)
50km rychlost (padesátikilometrová rychlost)
6V baterie (šestivoltová baterie)
bez mezery se píšou tyto výrazy také v případech, kdy je značka vyjádřena slovně:
50kilometrová rychlost
3procentní roztok
podobně:
20× (20krát)
20násobný (nikoli 20tinásobný)
píšeme:
po prvé
po druhé
po dvacáté první
značka měny (včetně kódů ISO) se píše za číslici:
2 000 EUR
Pozn.:
Používání kódu ISO pro měnové jednotky je u konkrétních částek (např. 1 000 EUR, USD atp.) závazné pouze v právních textech. V ostatních textech (např. v tiskových zprávách či publikacích pro širokou veřejnost) je často vhodnější a běžnější výraz slovní (1 000 eur, dolarů atp.). Zvolenou podobu je nutné konzistentně používat v celém dokumentu, a pokud možno také v dokumentech souvisejících či navazujících.
čísla se píší číslicemi v postpozici, pokud je jejich účelem identifikovat úrovně dělení textu, přílohy, strany, sloupce atd.:
čl. 42 odst. 2
na straně 2
pododstavce, věty, odrážky atd. se neoznačují číslicemi. Pro účely citace se v českém textu označují řadovou číslovkou vypsanou slovy:
ve třetím pododstavci
v první větě
v druhé odrážce
body odůvodnění, označované (1), (2)…, se citují řadovou číslovkou v číslicích:
ve 25. bodě odůvodnění
časové období označujeme dvěma způsoby:
v letech 1989–2001
rozpočtový rok 1989/90
ve výčtech, které mají stupňovité číslování, nepíšeme od druhé úrovně na konci tečku:
1.
1.2
1.2.1
1.2.2
telefonní čísla: viz oddíl 9.3.
elektronické adresy: viz oddíl 9.2.
Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana