ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.9.2 Odkazy na Smlouvy

Při odkazování na články Smluv je třeba věnovat zvláštní pozornost jednotlivým historickým etapám, zejména pokud jde o přečíslování Smlouvy o EU. Po každé změně Smluv totiž aktům, jež změně předcházejí, zůstává jejich číslování a původní název.

Pařížská smlouva (1952)
(podpis: 18. 4. 1951, vstup v platnost: 23. 7. 1952)

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) bylo založeno Pařížskou smlouvou, jejíž platnost skončila dne 23. července 2002.

Římské smlouvy (1958)
(podpis: 25. 3. 1957, vstup v platnost: 1. 1. 1958)

Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom nebo ESAE) byly vytvořeny Římskými smlouvami.

Bruselská smlouva (1967)
(podpis: 8. 4. 1965, vstup v platnost: 1. 7. 1967)

Bruselská smlouva, také nazývaná Smlouva o jednotných orgánech, měla za cíl modernizovat evropské orgány vytvořením jednotné Komise a jednotné Rady pro tři Společenství, která v té době existovala (ESUO, EHS a Euratom). Byla zrušena Amsterodamskou smlouvou.

Maastrichtská smlouva (1993)
(podpis: 7. 2. 1992, vstup v platnost: 1. 11. 1993)

Když Maastrichtská smlouva neboli „Smlouva o Evropské unii“ (Smlouva o EU) vstoupila v platnost, název „Evropské hospodářské společenství“ byl nahrazen názvem „Evropské společenství“. Smlouva o EHS se změnila na Smlouvu o ES.

Články Smlouvy o EU byly označeny pouze písmeny nebo písmeny v kombinaci s číslicemi: „článek A nebo článek K.1 Smlouvy o EU“. Bylo třeba dbát na to, aby se nepoužily chybné odkazy, jako například „článek 130a Smlouvy o Evropské unii“, což byl odkaz na Smlouvu o ES.

Rovněž se neměla používat formulace „ve znění Smlouvy o EU“ (mělo se používat například „článek 130a Smlouvy o ES“, a nikoli „článek 130a Smlouvy o ES ve znění Smlouvy o EU“).

Amsterodamská smlouva (1999)
(podpis: 2. 10. 1997, vstup v platnost: 1. 5. 1999)

Podle článku 12 Amsterodamské smlouvy byly články Smlouvy o EU přečíslovány (články A, B, C atd. byly přečíslovány na články 1, 2, 3 atd.) podle srovnávací tabulky, která se  nachází v uvedené smlouvě.

Amsterodamská smlouva:
https://publications.europa.eu/s/fp3L

Niceská smlouva (2003)
(podpis: 26. 2. 2001, vstup v platnost: 1. 2. 2003)

Cílem Niceské smlouvy byla reforma institucí k zajištění toho, aby EU dále účinně fungovala i po svém rozšíření na 25 členských států.

Lisabonská smlouva (2009)
(podpis: 13. 12. 2007, vstup v platnost: 1. 12. 2009)

Podle článku 5 Lisabonské smlouvy se v souladu se srovnávací tabulkou v příloze Lisabonské smlouvy Smlouva o EU opět přečíslovává.

Srovnávací tabulka, Lisabonská smlouva:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0002.01/DOC_17&format=PDFPDF

Smlouva o založení Evropského společenství (Smlouva o ES) byla změněna a přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské unie (Smlouva o fungování EU).

Termín „Evropské společenství“ ve smyslu Smlouvy o ES byl nahrazen termínem „Evropská unie“. Proto je slovo „Společenství“ nutné nahradit slovem „Unie“ nebo jiným vhodným tvarem:

politika Unie (a nikoli politika Společenství)
měny třetích zemí (a nikoli měny zemí vně Společenství)
Pozn.:
Výraz „Společenství“ je však přípustný, vztahuje-li se k Evropskému společenství pro atomovou energii (Smlouva o Euratomu), a použije se též v historických souvislostech.
Viz také oddíl 3.4.1 (pořadí, v němž jsou uváděny Smlouvy v aktech).
Poslední aktualizace: 5. 10. 2018
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana