ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.9 Odkazy

Odkaz je upřesnění, které umožňuje uvést místo výskytu citace, publikaci nebo část publikace, která je ve vztahu s pojednávaným tématem, nebo na ni poukázat; uvádí se přímo v textu nebo v poznámkách pod čarou. Je třeba dodržovat způsob číslování používaný v nařízeních, směrnicích, článcích smluv, věcech Soudního dvora atd. Musí být rovněž dodržováno přesné převzetí názvů v případě jejich citování.

Jsou-li odkazy začleněny do hlavního textu, musí být stručné a dává se přednost jejich umístění do závorek.

5.9.1 Odkazy na právní předpisy Evropské unie

Forma odkazů

Pokud jde o formu odkazů na právní předpisy Unie v textech zveřejňovaných v Úředním věstníku a číslování aktů, viz část první.

V jiných publikacích, než je Úřední věstník, mohou být názvy aktů uváděny volnějším způsobem. Je však třeba poznamenat, že součásti názvu aktu (druh aktu, číslo, autorský orgán, datum a název) se navzájem neoddělují čárkou a název se od následujícího textu čárkou rovněž neodděluje:

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví, že […]
Nařízení (EU) č. 1204/2009 stanoví, že […]
Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla stanoví, že […]
Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla stanoví, že […]
Nařízení (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla stanoví, že […]

V rámci názvu jsou však čárky z důvodu syntaktických pravidel samozřejmě používány:

Nařízení Komise (ES) č. 1307/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu, stanoví, že […]

V novelách se v názvu aktu interpunkce používá, vyžadují-li to syntaktická pravidla:

Nařízení Komise (EU) č. 1204/2009 ze dne 4. prosince 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství […]

Použití „a“ nebo „až“

V jiných publikacích než v Úředním věstníku se v případě výskytu více nařízení, článků atp. používá „a“ nebo „až“ podle následujících pravidel:

1)
spojka „a“ se použije tehdy, když počet čísel je nejvýše tři; uvedou se všechna čísla:
nařízení (EU) 2015/17, 2015/18 a 2015/19
(akty, které mají stejnou doménu)
nařízení (EU) 2015/17, 2015/18, 2015/19 a (EU, Euratom) 2015/623
(akty, které mají různé domény)
2)
více čísel:
nařízení (EU) 2016/52 až 2016/56

Pokud je zmíněno několik postupně číslovaných článků, odstavců nebo pododstavců, viz oddíl 3.2.3.

V žádném případě se v podobných odkazech nepoužívá pomlčka; formulace jako „nařízení (EU) 2016/52–2016/56“ může totiž znamenat buď 2016/52 a 2016/56, nebo 2016/52 až 2016/56. Z důvodu přesnosti je tedy nutné užít výhradně „a“ nebo „až“.

Odkazy na Úřední věstník

Viz oddíl 3.1.

Poslední aktualizace: 11. 9. 2017
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana