ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.4.4 Reprodukce uměleckých prvků (ilustrace, fotografie atd.)

Při vytváření publikací musí brát autorské útvary v úvahu otázky autorských práv. Zahrnují-li se do textu umělecké prvky, k nimž má autorská práva třetí strana, je zásadní zajistit, aby byla pro použití takových prvků získána potřebná práva. Ve všech výše uvedených případech je třeba dbát na to, aby nedošlo k nesouladu mezi uvedením copyrightové výhrady pro umělecké prvky v publikaci a právy, jež k těmto prvkům získala Evropská unie, Euratom nebo subjekt, který má právní subjektivitu (ECB, EIB, EIF a decentralizované subjekty).

Prvky, jež vlastní Evropská unie, Euratom nebo subjekt, který má právní subjektivitu

Pro všechny prvky získané prostřednictvím smlouvy (1) s externím poskytovatelem musí autorský útvar zajistit, aby smlouva obsahovala ustanovení zajišťující vlastnická práva k daným prvkům. V takovém případě by měla být copyrightová výhrada vyjádřena následujícím způsobem:

Ilustrace/Foto/atd. na straně … © Evropská unie, [rok]
Ilustrace/Foto/atd. na straně … © Evropské společenství pro atomovou energii, [rok]
Ilustrace/Foto/atd. na straně … © Evropská centrální banka, [rok]
Ilustrace/Foto/atd. na straně … © [název agentury], [rok]

Prvky, jež vlastní třetí strana

K veškerému použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž Evropská unie, Euratom nebo subjekt, který má právní subjektivitu, nemají autorská práva, je pro každý prvek nutné získat svolení přímo od držitelů těchto práv. Poblíž každého prvku musí být vložena poznámka o copyrightu tak, jak je uvedeno níže. Na úvodních stranách musí být navíc uvedena obecná poznámka:

K veškerému použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž Evropská unie nemá autorská práva, je nutné získat svolení přímo od držitelů těchto práv.
K veškerému použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž … [název subjektu] nemá autorská práva, je nutné získat svolení přímo od držitelů těchto práv.
Prvky, jež vlastní jednotlivec (třetí strana nebo člen personálu-soukromá osoba)

Ke každému prvku poskytnutému externí osobou nebo členem personálu-soukromou osobou je třeba podepsat licenční smlouvu uvádějící podmínky použití tohoto prvku. Copyrightová výhrada by měla být vyjádřena následujícím způsobem:

Ilustrace/Foto/atd. na straně … © [jméno umělce], [rok]
Prvky pocházející z archivu obrazové banky

Navržené licence k užití musí být důsledně dodržovány. Copyrightová výhrada by měla být vyjádřena následujícím způsobem:

Ilustrace/Foto/atd. na straně …, [jméno umělce] © [jméno obrazové banky], [rok]
Licence „Creative commons“

Tyto licence obvykle vyžadují uvedení internetových stránek, kde se ilustrace nachází, a rovněž odkazu umožňujícího vyhledat ilustraci na daných stránkách. Použití takových ilustrací obvykle podléhá zvláštním podmínkám a nemělo by k němu dojít bez právní konzultace.

Právo k vlastnímu portrétu (osoby zachycené na fotografiích či videozáznamech)

Vedle smlouvy uzavřené mezi autorským útvarem a autorem fotografie či videozáznamu je třeba rovněž brát v potaz osoby zachycené na této fotografii nebo videozáznamu (právo k vlastnímu portrétu).

Autorský útvar musí zahrnout do smlouvy s poskytovatelem příslušné ustanovení nebo požádat zaměstnance, jenž je autorem fotografie nebo videozáznamu, aby zajistil, že každá osoba zachycená na fotografii či videozáznamu podepíše standardní smlouvu, na jejímž základě se Evropské unii povoluje použít její portrét.

Máte-li dotazy, obraťte se prosím na příslušný útvar zabývající se autorským právem v Úřadu pro publikace (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
(1)
Interní odkaz / pracovní dokument pro zaměstnance evropských institucí.
Poslední aktualizace: 6. 3. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana