ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

4.3 Typologie publikací

Na mezinárodní úrovni upravují identifikaci a třídění dokumentů různé dohody a normy, a to především tyto:

ISO 690:2021: Bibliografické citace
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: Informace a dokumentace – Slovník
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
Mezinárodní standardní bibliografický popis (international standard bibliographic description (ISBD)), Mezinárodní federace knihovnických asociací (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA))
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
Normy ISO lze získat od členů ISO, jejichž seznam je uveden na adrese
https://www.iso.org/members.html

Podle těchto norem a dohod lze publikace rozdělit do dvou hlavních kategorií: na jedné straně monografie a na druhé straně pokračující zdroje (continuing resources).

4.3.1 Monografie

Podle normy ISO 2108:2017 (ISBN) jsou monografie neperiodické publikace, které se skládají z jedné části nebo z konečného počtu existujících nebo očekávaných oddělených částí, jež mohou být vydány zároveň, či ne, a které jsou nabízeny veřejnosti v různých formách (vázaná kniha, brožovaná kniha, zvuková nahrávka knihy na kazetě, CD, DVD, kniha v Braillově písmu, internetové stránky, elektronická kniha atd.).

Monografie ve více svazcích obsahují daný počet fyzicky oddělených částí (různých svazků), kromě publikací ve formě brožur. Jsou pojaty nebo vydány jako jeden celek. Oddělené části mohou mít svůj vlastní název a informace o odpovědnosti.

Každá monografie je označena mezinárodním standardním číslem knihy ISBN (international standard book number (viz oddíl 4.4.1)).

4.3.2 Pokračující zdroje

Podle normy ISO 3297:2020 (ISSN) se pokračujícími zdroji rozumí díla určená veřejnosti na jakémkoli nosiči, jejichž postupné nebo souhrnné vydání je obvykle označeno pořadovým číslem nebo chronologickým označením a jež nemají předem stanovenou dobu ukončení. K pokračujícím zdrojům patří:

seriálové publikace, které se vymezují jako zdroje vydávané postupně nebo po oddělených částech, bez časového omezení a obvykle číslované (noviny, magazíny, periodika, tištěné nebo elektronické časopisy, výroční publikace (výroční zprávy, ročenky, rejstříky atd.), stati a monografické edice),
stálé integrující zdroje, které se vymezují jako pokračující zdroje doplňované aktualiza­cemi zahrnovanými do celku bez časového omezení (databáze, průběžně aktualizované volné listy nebo průběžné aktualizované internetové stránky, jako např. tato Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů ve své internetové podobě).
Pozn.:
Edice je skupina samostatných publikací souvisejících spolu navzájem tím, že každá publikace má navíc ke svému vlastnímu názvu ještě společný název celku. Tento společný název je zároveň vlastním názvem edice. Jednotlivé publikace mohou (ale nemusí) být číslovány. Publikace, které tvoří součást edice, mohou být jak monografie, tak seriálové publikace.

Každý pokračující zdroj je označen mezinárodním standardním číslem seriálové publikace ISSN (international standard serial number (viz oddíl 4.4.2)).

4.3.3 Kombinace seriálových publikací a monografií

Některé seriálové publikace (ročenky a monografické edice) je nutné považovat také za monografie, např. z důvodů potřeb uvádění na trh. Je třeba, aby bylo možné je získat po jednotlivých jednotkách nebo v rámci předplatného.

Tyto publikace je třeba v prvé řadě považovat za seriálové publikace a přidělit jim číslo ISSN. Jakožto monografie jsou poté označeny číslem ISBN.

Poslední aktualizace: 5. 2. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana