ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.4 Pořadí právních východisek

3.4.1 Pořadí Smluv

Pořadí, v němž jsou uváděny Smlouvy (zejména v právních východiscích), je od 1. prosince 2009 (datum vstupu Lisabonské smlouvy v platnost) následující:

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
Pozn.:

Do 30. listopadu 2009 bylo pořadí, v němž byly Smlouvy uváděny, toto:

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli
(platnost Smlouvy ESUO skončila 23. července 2002),
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii
(tato smlouva je často poslední, ale může se objevit i jako první).

Pořadí, v němž byla uváděna „Společenství“, se v průběhu času měnilo:

1.

Do konce roku 1997 se pořadí, v němž byla Společenství uváděna v názvu aktů, lišilo každý rok podle následujícího schématu:

E(H)S, Euratom, ESUO:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
Euratom, ESUO, E(H)S:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,
ESUO, E(H)S, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2.
Od roku 1998 do 23. července 2002 bylo pořadí neměnné:
ES, ESUO, Euratom
3.
Mezi 24. červencem 2002 (po uplynutí platnosti Smlouvy o ESUO) a 30. listopadem 2009 byla Společenství uváděna v tomto pořadí:
ES, Euratom
4.
Od 1. prosince 2009:
EU, Euratom

Termíny „Evropské hospodářské společenství“ a „Evropské společenství“ se užívaly takto:

„Evropské hospodářské společenství“ nebo „EHS“: pro akty přijaté do 1. listopadu 1993,
„Evropské společenství“ nebo „ES“: pro akty přijaté po 1. listopadu 1993.
Odkazy na Smlouvy

Pokud jsou Smlouvy uváděny poprvé, použije se jejich úplný název.

Při dalším uvádění:

pokud je ve stejném textu uváděna jediná Smlouva, použije se slovo Smlouva,
pokud je ve stejném textu uváděno více Smluv, uvedou se pokud možno pod plnými názvy. Případně mohou být názvy Smluv uvedeny ve zkrácené formě:
„Smlouva o EU“ pro Smlouvu o Evropské unii,
„Smlouva o fungování EU“ nebo „SFEU“ pro Smlouvu o fungování Evropské unie,
„Smlouva o ES“ pro Smlouvu o založení Evropského společenství,
„Smlouva o Euratomu“ pro Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
„Smlouva o ESUO“ pro Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli.
Pozn.:
V roce 1999 (Amsterodamská smlouva) a 2009 (Lisabonská smlouva) byly články Smluv přečíslovány. Soudní dvůr Evropské unie a Účetní dvůr se řídí při uvádění článků zvláštními pravidly, podle toho, přejí-li si odkazovat na dřívější nebo pozdější znění těchto postupných přečíslování.

3.4.2 Pořadí zveřejnění

Pořadí, ve kterém jsou tvůrci aktu uváděni v oddílech a rubrikách Úředního věstníku (řady L a C), je toto:

zástupci vlád členských států (zasedající nebo nezasedající v Radě),
Rada a zástupci vlád členských států,
Evropský parlament,
Evropská rada,
Evropský parlament a Rada,
Rada,
Evropská komise,
Soudní dvůr Evropské unie,
Evropská centrální banka,
Účetní dvůr,
vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
Evropský hospodářský a sociální výbor,
Evropský výbor regionů,
Evropská investiční banka,
evropský veřejný ochránce práv,
evropský inspektor ochrany údajů,
jiné subjekty,
instituce zřízené mezinárodními dohodami.

V oddíle L III a v oddíle C IV v rubrice „Informace týkající se Evropského hospodářského prostoru“ je pořadí zveřejnění toto:

Smíšený výbor EHP,
Kontrolní úřad ESVO,
Stálý výbor států ESVO,
Poradní výbor EHP,
Soud ESVO.

Protokolární pořadí a názvy orgánů, institucí a jiných subjektů – viz oddíl 9.5.

3.4.3 Pořadí států

Názvy států, jejich zkratky a pořadí, ve kterém se uvádějí – viz oddíl 7.1přílohy A5A6.

Pozn.:
V odkazech na mezinárodní dohody se pro stát, jehož název se změnil, používá název platný v době podpisu výše uvedeného aktu a nenahrazuje se názvem novým.

3.4.4 Pořadí jazyků a vícejazyčné texty

Názvy jazyků a jazykových verzí, jejich zkratky a pořadí, ve kterém se uvádějí – viz oddíl 7.2.

3.4.5 Měny

Názvy měn, jejich zkratky a pořadí, ve kterém se uvádějí – viz oddíl 7.3příloha A7.

Pravidla pro označování měnových jednotek – viz zejména oddíl 7.3.3.

Poslední aktualizace: 20. 9. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana