ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Приложение А9 Институции, органи, междуинституционални служби и структури: многоезичен списък

(към 12.12.2019 г.)

Това приложение съдържа а) азбучен показалец на образуванията, които обхваща, и б) многоезичен списък с еквивалентните им наименования на различните езици. За последователността при изброяване вж. раздел 9.5.

a) Азбучен показалец

b) Многоезичен списък

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю

 

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

 

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС

 

Агенция за снабдяване към Евратом

 

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

 

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

 

Агенция на Европейския съюз за основните права

 

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия

 

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

 

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

 

Европейска агенция за ГНСС

 

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

 

Европейска агенция за контрол на рибарството

 

Европейска агенция за околна среда

 

Европейска агенция по лекарствата

 

Европейска агенция по морска безопасност

 

Европейска агенция по отбрана

 

Европейска агенция по химикали

 

Европейска инвестиционна банка

 

Европейска комисия

 

Европейска служба за външна дейност

 

Европейска служба за подбор на персонал

 

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

 

Европейска сметна палата

 

Европейска фондация за обучение

 

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

 

Европейска централна банка

 

Европейски банков орган

 

Европейски икономически и социален комитет

 

Европейски инвестиционен фонд

 

Европейски институт за иновации и технологии

 

Европейски институт за равенство между половете

 

Европейски комитет на регионите

 

Европейски комитет по защита на данните

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

Европейски омбудсман

 

Европейски орган за безопасност на храните

 

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

 

Европейски орган за ценни книжа и пазари

 

Европейски орган по труда

 

Европейски парламент

 

Европейска прокуратура

 

Европейски съвет

 

Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС

 

Европейски съюз

 

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

 

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

 

Европейски център за развитие на професионалното обучение

 

Европейско училище по администрация

 

Единен съвет за преструктуриране

 

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

 

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

 

Изпълнителна агенция за научни изследвания

 

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

 

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

 

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

 

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността

 

Общ съд

 

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

 

Председател на Европейския съвет

 

Сателитен център на Европейския съюз

 

Службата за публикации на Европейския съюз

 

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

 

Служба на Общността за сортовете растения

 

Съвет на Европейския съюз

 

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

 

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“

 

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

 

Съвместно предприятие на ИИЛ 2

 

Съвместно предприятие „Чисто небе 2“

 

(Съвместно предприятие ARTEMIS)

 

(Съвместно предприятие ENIAC)

 

Съвместно предприятие ECSEL

 

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

 

Съвместно предприятие SESAR

 

Cъвместно предприятие Shift2Rail

 

Съд на Европейския съюз / Съд
(Институция / инстанция)

 

Съд на публичната служба

 

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница