ISSN 1831-5380
Важна правна забележка | Карта на сайта | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Приложение А2Емблеми

Емблемите по-долу са представени само с информационна цел и без да се нарушават специфичните условия, определени от всяка институция, орган, междуинституционална служба или организация за тяхното използване при възпроизвеждане.

Някои от емблемите трябва да съдържат наименованието на институцията, органа или организацията, а понякога това наименование е различно на различните езици. За да се опрости представянето на тези емблеми, различаващите се наименования са пропуснати.

Вж. също точка 9.5(официални наименования и ред на изброяване).

Институции и органи

Европейското знаме — цветно Европейски съюз Европейското знаме — черно-бяло
Парламент — Цветно лого Парламент Парламент — Черно-бяло лого
Европейски съвет — Цветно лого Европейски съвет  
Съвет — Цветно лого Съвет  
Комисия — цветно Комисия (*) Комисия — Черно-бяло лого
Първоинстанционен съд на и Съд на — Цветно лого Съд Първоинстанционен съд на и Съд на — Черно-бяло лого
Европейска централна банка — Цветно лого Европейска централна банка Европейска централна банка — Черно-бяло лого
Сметна палата — Цветно лого Сметна палата Сметна палата — Черно-бяло лого
Европейска служба за външна дейност — Цветно лого Европейска служба за външна дейност Европейска служба за външна дейност — Черно-бяло лого
Европейски икономически и социален комитет — Цветно лого Европейски икономически и социален комитет Европейски икономически и социален комитет — Черно-бяло лого
Комитет на регионите — Цветно лого Комитет на регионите Комитет на регионите — Черно-бяло лого
Европейска инвестиционна банка — Цветно лого Европейска инвестиционна банка Европейска инвестиционна банка — Черно-бяло лого
Европейски инвестиционен фонд — Цветно лого Европейски инвестиционен фонд Европейски инвестиционен фонд — Черно-бяло лого
Омбудсман — Цветно лого Омбудсман Омбудсман — Черно-бяло лого
Надзорен орган по защита на данните — Цветно лого Надзорен орган по защита на данните Надзорен орган по защита на данните — Черно-бяло лого

Междуинституционални служби и агенции
(децентрализирани структури)

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия — Цветно лого Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия  
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз — Цветно лого Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз— Черно-бяло лого
Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност — Черно-бяло лого
Европейски полицейски колеж — Цветно лого Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането Европейски полицейски колеж — Черно-бяло лого
Агенция на Европейския съюз за основните права — Цветно лого
Агенция на Европейския съюз за основните права  
Европейска агенция за авиационна безопасност — Цветно лого Европейска агенция за авиационна безопасност  
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — Цветно лого Европейска агенция за безопасност и здраве при работа Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — Черно-бяло лого
Европейска агенция за ГНСС — Цветно лого Европейска агенция за ГНСС Европейска агенция за ГНСС — Черно-бяло лого
Frontex — Цветно лого Европейска агенция за гранична и брегова охрана Frontex — Черно-бяло лого
Европейска агенция за контрол на рибарството — Цветно лого Европейска агенция за контрол на рибарството Европейска агенция за контрол на рибарството — Черно-бяло лого
Европейска агенция за околна среда — Цветно лого Европейска агенция за околна среда Европейска агенция за околна среда — Черно-бяло лого
eu-LISA — coloured emblem Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие eu-LISA — black and white emblem
Европейска агенция по лекарствата — Цветно лого Европейска агенция по лекарствата Европейска агенция по лекарствата — Черно-бяло лого
Европейска агенция по морска безопасност — Цветно лого Европейска агенция по морска безопасност  
Европейска агенция по отбрана — Цветно лого Европейска агенция по отбрана Европейска агенция по отбрана — Черно-бяло лого
Европейска агенция по химикали — Цветно лого Европейска агенция по химикали Европейска агенция по химикали — Черно-бяло лого
Eвропол — Цветно лого Европейска полицейска служба Eвропол — Черно-бяло лого
EASO — Цветно лого Европейска служба за подбор на персонал  
EASO — Цветно лого Европейска служба за подкрепа в областта на убежището Европейска фондация за обучение — Черно-бяло лого
Европейска фондация за обучение — Цветно лого Европейска фондация за обучение Европейска фондация за обучение — Черно-бяло лого
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд — Цветно лого Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд — Черно-бяло лого
European Banking Authority — couloured emblem Европейски банков орган  
Европейски институт за равенство между половете — Цветно лого Европейски институт за равенство между половете Европейски институт за равенство между половете — Черно-бяло лого
Европейски орган за безопасност на храните — Цветно лого Европейски орган за безопасност на храните Европейски орган за безопасност на храните — Черно-бяло лого
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване  
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Европейски орган за ценни книжа и пазари  
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании — Цветно лого Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании  
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Цветно лого Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Черно-бяло лого
Европейски център за развитие на професионалното обучение — Цветно лого Европейски център за развитие на професионалното обучение Европейски център за развитие на професионалното обучение — Черно-бяло лого
Европейско училище по администрация — Цветно лого Европейско училище по администрация Европейско училище по администрация — Черно-бяло лого
Евростат — Цветно лого Евростат Евростат — Черно-бяло лого
Евроюст — Цветно лого Евроюст Евроюст — Цветно лого
Единен съвет за преструктуриране — Цветно лого Единен съвет за преструктуриране Единен съвет за преструктуриране — Черно-бяло лого
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания — Цветно лого Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (*) Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания — Черно-бяло лого
Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността — Цветно лого Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността — Черно-бяло лого
Сателитен център на Европейския съюз — Цветно лого Сателитен център на Европейския съюз Сателитен център на Европейския съюз — Черно-бяло лого
Служба за публикации — Цветно лого Служба за публикации на Европейския съюз Служба за публикации — Черно-бяло лого
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост — Цветно лого Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост — Черно-бяло лого
Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения — Цветно лого Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения  
Служба на Общността за сортовете растения — Цветно лого Служба на Общността за сортовете растения Служба на Общността за сортовете растения — Черно-бяло лого
Център за преводи за органите на Европейския съюз — Цветно лого Център за преводи за органите на Европейския съюз Център за преводи за органите на Европейския съюз — Черно-бяло лого
Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ — Цветно лого Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ — Черно-бяло лого
(*)
От февруари 2012 г. емблемата на Европейската комисия трябва също да се използва от изпълнителните агенции:
— Изпълнителна агенция за иновации и мрежи,
— Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия,
— Изпълнителна агенция за научни изследвания,
— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура,
— Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните.
Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет обаче запазва емблемата си.
Последна актуализация: 6.10.2016 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница