ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.3.2. Авторски права

Whole section under revision. New elements in preparation. Meanwhile, see the quick reference guide.

Институции и органи

Авторско право е изключителното право, което авторът или издателят притежава върху дадено литературно или художествено произведение за определен период от време. По отношение на официалните публикации на институциите и органите на Съюза авторското право принадлежи на Европейския съюз като цяло, а не на отделна институция или орган, освен когато те притежават собствена правосубектност (Европейска централна банка, Европейска инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд).

Защитата на авторското право се осъществява, като върху всички екземпляри от дадена публикация се отпечатва специален текст, наречен сведение за авторските права, чието предназначение е да информира за съществуването на авторски права върху съответното произведение.

© Европейски съюз, [година]

Преди влизането в сила на Договора от Лисабон, до 30 ноември 2009 г.:
© Европейски общности, [година]

Европейска централна банка, Европейска инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд

Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд притежават собствена правосубектност и съответно — свои собствени авторски права:

© Европейска централна банка, [година]
© Европейска инвестиционна банка, [година]
© Европейски инвестиционен фонд, [година]
Евратом

Документите, изготвяни във връзка с прилагането на Договора за Евратом (и обвързани с бюджетния ред на Договора за Евратом), трябва да съдържат следното специфично сведение за авторските права:

© Европейска общност за атомна енергия, [година]

Сведението за авторските права може да е придружено от пояснение, определящо степента на защита, която се изисква. Ако липсва пояснение, произведението е защитено изцяло, освен ако не са предвидени изключения в отделните национални законодателства и международни конвенции.

Сведението за авторските права, следвано от формулировката Printed in [държава], следва да се посочва по един от следните начини:

само със сведение за наличието на авторски права, което означава, че произведението е защитено изцяло:
© Европейски съюз, [година]
Printed in [държава]
със сведение за наличието на авторски права, придружено с пояснение (разрешение за възпроизвеждане):
© Европейски съюз, [година]
Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът.
Printed in [държава]
Европейска комисия (повторна употреба на документи)

Повторната употреба на документи на Комисията е регламентирана с Решение 2011/833/ЕС от 12 декември 2011 г.

Когато е приложим принципът за повторна употреба, се препоръчва използването на следната формулировка:

© Европейски съюз, [година]
Повторната употреба е позволена.
Политиката на повторно използване на документите на Комисията е регламентирана с Решение 2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).
Printed in [държава]

В съответствие с горепосоченото решение авторските служби може да добавят едно или няколко от следните условия:

a)
задължение за ползвателя да посочва източника на документите:
© Европейски съюз, [година]
Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът.
Политиката на повторно използване на документите на Комисията е регламентирана с Решение 2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).
б)
задължение да не се изкривява първоначалният смисъл или посланието на документите,
в)
освобождаване на Комисията от отговорност за каквито и да било последици от повторната употреба.
Сведенията за авторските права се отнасят и за електронните издания, както и за всички текстове, публикувани в интернет. Вж. още страницата относно авторските права на сайта Europa (http://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_bg).

Ако публикацията съдържа елементи (снимки, илюстрации, графики, текстове и т.н.), чиито авторски права принадлежат на трети страни, източникът на всеки елемент и при необходимост, условията за използването му трябва да бъдат ясно посочени. Авторските служби (институции, органи или агенции) трябва да получат писмено разрешение от притежателя на авторските права върху тези елементи (вж. точка 5.11.2).

(a)

Агенции (децентрализирани структури)

Децентрализираните структури (агенции; за пълния списък вж. точка 9.5.3) притежават собствена правосубектност и поради това трябва да бъдат посочвани поименно като притежател на авторските права:

© Европейска агенция за околна среда, [година]
Printed in [държава]
© Европейска агенция за околна среда, [година]
Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.
Printed in [държава]
NB:
Службата за публикации на Европейския съюз, намираща се под административното ръководство на Комисията, запазва формулировките на сведенията за авторските права във вида „Европейски съюз“ (до 30 ноември 2009 г.: „Европейски общности“).
(b)

Отбелязване на годината

За публикациите на Европейския съюз срокът на защита на авторските права по отношение на дадено издание на определен език започва да тече от датата на първото му издаване. Следователно годината, която трябва да фигурира в сведението за авторските права, не е годината на издаване на оригиналната езикова версия, а годината на издаване на съответната друга езикова версия.

При първото отпечатване на дадено произведение на определен език годината на издаване съвпада с годината относно защитата на авторските права. В случай на допечатване сведението за авторските права не се променя. В случаите на преиздаване обаче, които представляват ново издаване, датата в сведението за авторските права трябва да съответства на годината на издаване на новото издание.

Когато се променя форматът на дадена публикация (напр. преминава се от публикация на хартиен носител към електронна книга), годината на издаване е същата, както на оригиналното издание, при условие че не са правени промени. Ако има значителни промени, се публикува ново издание, като тогава следва да се посочи не само датата на публикуване на първото издание (в този пример — публикацията на хартиен носител), но и тази на новото издание (електронната книга).

Последнa актуализация: 19.6.2017 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница