ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2.2. Преамбюл (позовавания и съображения)

Под „преамбюл“ се разбира всичко, което се намира между заглавието и постановителната част на акта.

(a)

Позовавания в преамбюла на акта

Позоваванията в преамбюла на акта указват последователно:

1.
правното основание на акта:
а)
актове от първичното законодателство (договори, актове за присъединяване, протоколи, приложени към Договорите) и международни споразумения (споразумения, протоколи, свързани със споразумения, конвенции), които представляват общото правно основание на акта:

като взе предвид Договора за Европейския съюз, (и по-специално член/членове … от него),

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, (и по-специално член/членове … от него),

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, (и по-специално член/членове … от него),

като взе предвид Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция,

Не се посочва(т) абревиатурата(ите) на Договора(ите).

В случаите, когато трябва да бъдат цитирани няколко Договора, те се посочват на отделни редове и в следната последователност: Договор за Европейския съюз, Договор за функционирането на Европейския съюз, Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

След заглавията на актовете от първичното законодателство не се поставя бележка под линия. Заглавията на международните споразумения, както и на свързаните с тях протоколи, може да се цитират в кратката им форма и след тях се поставя бележка под линия;

б)
актове от вторичното законодателство, които представляват специалното правно основание на акта. В този случай актът от вторичното законодателство се цитира с пълното му заглавие, последвано от бележка под линия, която съдържа позоваване на Официален вестник:

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1),

[…]

(1)
ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.
2.
подготвителните актове (например предложения, инициативи, искания, препоръки, одобрения или становища, предвидени в Договорите). Позоваването на тези актове може да бъде или да не бъде последвано от бележка под линия:

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

[…]

(1)
Становище от 5 май 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2)
Становище от 17 февруари 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Когато Договорът изисква консултация с институция или орган и тази консултация е завършила с приемането на становище, съответното позоваване в преамбюла на акта се въвежда с израза „като взе(ха) предвид становището на …“, последвано от бележка под линия, която съдържа препратка към публикацията в Официален вестник. Ако становището не е публикувано, бележката под линия гласи „Становище от [дата] (все още непубликувано в Официален вестник).“

Когато Договорът изисква консултация с институция или орган, но тази консултация не е завършила с приемането на становище, съответното позоваване в преамбюла на акта гласи „след консултация с …“ (без препратка към бележка под линия или друго уточняване);

3.
в законодателните актове:
а)
предаването на проекта на законодателния акт на националните парламенти:
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
б)
процедурата, която е следвана при приемането на акта:
i)
обикновена законодателна процедура:

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

[…]

(3)
Позиция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. (ОВ С 87 Е, 1.4.2010 г., стр. 191) и позиция на Съвета на първо четене от 15 февруари 2010 г. (ОВ С 107 Е, 27.4.2010 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 7 юли 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 ноември 2010 г.
ii)
обикновена законодателна процедура с Помирителен комитет:

в съответствие с обикновената законодателна процедура, предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 24 януари 2011 г. (2),

[…]

(2)
Позиция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. (ОВ C 184 Е, 8.7.2010 г., стр. 312), позиция на Съвета на първо четене от 11 март 2010 г. (ОВ C 122 E, 11.5.2010 г., стр. 1), позиция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник), решение на Съвета от 31 януари 2011 г. и законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник).
iii)
специална законодателна процедура:
в съответствие със специална законодателна процедура,

Всяко позоваване в преамбюла на акта започва с малка буква и завършва със запетая.

(b)

Съображения

Съображенията имат за цел да мотивират основните разпоредби на постановителната част, без да ги възпроизвеждат.

Съображенията се въвеждат чрез формулировката „като има(т) предвид, че:“. Те са номерирани и всяко изречение от всяко съображение започва с главна буква и завършва с точка, с изключение на последното изречение от последното съображение, което завършва със запетая.

а) Съображенията изглеждат по следния начин:

като има предвид, че:
(1)
С Регламент (ЕО) № 763/2008 се установяват общи правила за представяне на изчерпателни данни за населението и жилищния фонд на десетгодишни периоди.
(2)
За да се направи оценка на качеството на данните, предавани на Комисията (Евростат) от държавите-членки, е необходимо да се определят условията и структурата на докладите за качеството.
[…]
 
(4)
Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

В текста съображенията се цитират по следния начин (номерата не се ограждат в скоби):

съображение 1, съображение 2 и т.н.

б) Когато има само едно съображение, то не се номерира, започва с малка буква, подравнява се по същия начин, както останалата част от текста, като обособява отделен абзац под въвеждащата го фраза, и завършва със запетая:

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

NB:
До 6 февруари 2000 г. съображенията са започвали с малка буква и са завършвали с точка и запетая (това оформление все още се използва в някои актове на Съвета):
като има предвид, че Комисията […]; (за първото и следващите го съображения)
като има предвид, че становището […], (за последното съображение)

Тъй като тези съображения не са номерирани, в постановителната част те се цитират по следния начин: в първото съображение, във второто съображение и т.н.

В някои актове (най-вече в регламентите относно антидъмпинга и субсидиите) съображенията са се въвеждали с израза „като има предвид, че:“, били са номерирани, започвали са с главна буква и са завършвали с точка (това е възприето в момента).

По време на преходния период между декември 1998 г. и 6 февруари 2000 г. се приемат и двата начина на изписване на съображенията.

В резолюциите на Европейския парламент относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, публикувани в серия L, позоваванията в преамбюла на акта започват с тире, а съображенията са означени с букви:
като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година,
като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Колежа,
като взе предвид препоръката на Съвета […],
A.
като има предвид, че Колежът […],
Б.
като има предвид, че в доклада си за годишните отчети на Колежа за финансовата 2006 година Сметната палата […],
Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница