ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Въведение

Като продължение на процеса, започнал през 1993 г. със създаването на Вадемекум за издателя, Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите е издадено през 1997 г. първоначално на 11 езика, чийто брой впоследствие нараства на 24. Ръководството е резултат от процес на езикова хармонизация, единствен по рода си поради големия брой езикови екипи, участващи в разработването му. То е предназначено да служи като справочно средство при изготвянето на текстове от всички институции и всички органи и структури на Европейския съюз.

За разработването му бе необходимо да се създаде ръководен междуинституционален комитет, който определи представители във всяка институция и за всеки език. Те работят под ръководството на координационен екип, намиращ се в Службата за публикации.

Усилията, необходими за хармонизиране на понякога доста различаващи се практики, се осъществяват при отчитане на многоезичността на институциите, която изисква възможност за сравняване на текстовете на всички официални езици и същевременно запазване на спецификата на всеки език.

В първата част са събрани правилата, които следва стриктно да се спазват при съставянето на актовете, публикувани в Официален вестник, а във втората — основните технически или съставителски стандарти, които се отнасят до публикациите от общ характер. В допълнение към специфичните за всеки език правила, обобщени в четвъртата част, 24-те групи постигнаха договореност по единни за всички езици правила за работа, посочени в третата част от Ръководството. Този раздел е отправна точка за допълнителна хармонизация между всички езици във всички институции.

Утвърдените в Ръководството за изготвяне на публикациите общи правила по принцип се ползват с приоритет пред което и да е различно или предишно правило; тяхното прилагане е задължително на всеки един етап от процедурата по съставяне на текстове.

На последно място, настоящото ръководство е предназначено да служи преди всичко като средство за динамично взаимодействие между всички лица, които го ползват, и поради самото си естество подлежи на непрекъснато актуализиране. Ето защо неговите автори отправят към всички призив за активно участие, като всякаква полезна информация, сигнали за грешки или пропуски, както и предложения може да бъдат отправяни към следната служба:

Office des publications de l’Union européenne
(Служба за публикации на Европейския съюз)
Coordination «Code de rédaction»
(Координационен екип „Ръководство за изготвяне на публикациите“)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

За връзка по e-mail:

общи въпроси
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
Последна актуализация: 5.2.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница