Службата за публикации на Европейския съюз

Службата за публикации на Европейския съюз (Службата за публикации), която се намира в Люксембург, е междуинституционална служба, чиято задача е да издава публикациите на институциите на Европейския съюз (Решение 2009/496/ЕО, Евратом). Нейните основни дейности са:

- публикуване и разпространение на законодателни актове и издания от общ характер на хартия или в електронни формати;

- поддържане на редица уебсайтове, предоставящи на гражданите, правителствата и предприятията в ЕС цифров достъп до официална информация и данни от ЕС, сред които портала за свободно достъпни данни на ЕС (EU Open Data Portal) и уебсайтовете EUR-Lex, EU Bookshop и TED (Tenders Electronic Daily);

- гарантиране на дългосрочното съхранение на цифровото съдържание, създадено от институциите и органите на ЕС.