За контакти

Имате ли въпрос?

Ако сте съгласни да получите отговор на един от следните езици, моля, отбележете съответното поле

Пощенски адрес и карта:

Издателство на институциите на ЕС

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

В момента Службата за публикации се помещава в сгради на две различни места в Люксембург:

— 2, rue Mercier
— 135, rue Adolphe Fischer